Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdeka,
ztra Jan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vrácení a výmna nevhodných vánoních dárk?
 
O podmínkách rozhodují prodejci
 
Nákupy vánoních dárk ped nedávnem zamstnávaly vtšinu ech. Ne vdy ale jsme našli pod stromekem pesn to, co jsme oekávali. Zatímco reklamace vadných dárk by nemla být ani po Vánocích problém, pi výmn nebo vrácení nechtných dárk mete narazit. Prodejci toti nemají povinnost vrácení zboí umonit. Jak pi výmn, vracení nebo reklamaci zboí postupovat, vám poradíme v tomto lánku.
 
O monostech vracení zboí se vas informujte
Obchody se po svátcích pravideln plní zákazníky, kteí chtjí své vánoní dárky vrátit nebo vymnit za jiné. To, e vám prodejce musí automaticky vyjít vstíc, však rozhodn není pravidlem. Provozovatelé kamenných obchod toti nejsou ze zákona povinni nechtné zboí vymnit nebo vám za nj vrátit peníze. Špatná velikost, nevhodná barva nebo fakt, e jste stejný dárek dostali dvakrát, vás tak ješt neopravuje poadovat vrácení penz.
 
Velká ást obchodník se však snaí zákazníkm vyhovt a monost výmny i vrácení zboí nabízí. Podmínky si ale kadý me urit sám. Nkteí prodejci tak mohou vyadovat vrácení dárku v pvodním obalu, nkteí zase umoují pouze monost výmny za jiné zboí. Individuální me být i doba, po kterou je moné zakoupený produkt vrátit. Standardn zaíná na 14 dnech, výjimkou však není ani více ne msíní lhta pro výmnu zboí. Pi nákupu dárk v kamenném obchod tak odborníci vdy doporuují zeptat se vas na monosti pípadné výmny. "Prodejce v kamenném obchod není povinen zákazníkovi výmnu i monost vrácení zboí umonit, pokud to však slíbí, je tímto slibem zavázán. Slib monosti výmny i konkrétní podmínky by pi tom mly být vdy uvedeny písemn, napíklad na webových stránkách prodejce nebo v letáku.,“ upozoruje pracovník ze spolenosti Senior Safe, je seniorm radí v oblasti financí, a dodává, e práv senioi jsou jednou z rizikových skupin, která se me pi reklamaci zboí nechat oklamat nebo odbýt.
 
Dárky koupené pes internet mete vrátit bez udání dvodu
V pípad nákupu pes internet pak platí jiná pravidla. Kadý zákazník má ze zákona právo zboí do 14 dn vrátit bez udání dvodu. V tomto pípad tak staí prodejce informovat, e od smlouvy odstupujete a zboí mu zaslat zpt. Náklady na poštovné však ve vtšin pípad platí sám zákazník. Lhta pro vrácení zboí pitom zaíná bet ode dne vyzvednutí zboí, nikoliv od data, kdy bylo zboí odesláno. V pípad, e byl dárek, který nechcete, zakoupen na poslední chvíli, byste tak nemli mít s vrácením zboí ani po Štdrém dni problém, u díve poízených dárk však mete narazit. I tady ale prodejci asto v období Vánoc vycházejí zákazníkm vstíc.
 
A u chcete vrátit zboí do kamenného, nebo internetového obchodu, potebovat budete originální útenku. Vrácené zboí musí být vdy v nezmnném stavu a bez poškození. Vtšina prodejc pak také poaduje výmnu zboí v originálním obalu. Myslet musíte i na to, e zboí je ve vtšin pípad moné vrátit pouze v prodejn, ve které bylo zakoupeno. Nkteré druhy zboí, mezi n patí zejména spodní prádlo, holicí strojky nebo telefonní kupony pak vtšinou vymnit i vrátit nelze.
 
Reklamovat mete i po roce
Reklamace se poté od vrácení i koupení zboí výrazn liší. V tomto pípad toti reklamujete zboí, které je nefunkní nebo vadné, ale chcete si ho nechat. Zboí mete ve vtšin pípad reklamovat do 24 msíc od zakoupení, a to bez ohledu na to, zda pochází z internetového, nebo kamenného obchodu. Nezbytné je sepsání reklamaního protokolu, kde uvedete dvod vaší nespokojenosti. Na vyízení reklamace má poté obchodník ze zákona 30 dní. V pípad, e ji ve stanoveném termínu nevyeší, má pak zákazník právo poadovat okamitou výplatu penz nebo výmnu zboí za nové. I zde však mete narazit na komplikace. Právo na reklamaci zboí má vdy pouze ten, kdo ho koupil. V pípad výmny vánoního dárku to tak me být problém. Od dárce si tak vdy vyádejte všechny doklady k výrobku. Právo reklamovat me v pípad nutnosti dárce obdarovanému také písemn podstoupit. Ve vtšin pípad však prodejci pijmou reklamaci od kadého, kdo má platné dokumenty.
 
Tomáš Kunc, Senior Safe


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma