Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pracujete pi dchodu?

O jeho navýšení si mete ádat ji po 360 odpracovaných dnech.
 

Od ledna do íjna obdrela eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) bezmála 62 tisíc ádostí o pepoet starobního dchodu pracujících dchodc. Poet podaných ádostí tak dosáhl úrovn za celý loský rok a pravdpodobn bude atakovat hranici z roku 2014, kdy si o pepoet poádalo tém 70 tisíc dchodc. Vylepšit si dchod mohou pracující dchodci za kadých 360 odpracovaných dn, a to i v pípad, kdy v zamstnání pokraují. Pepoet dchodu se neprovádí automaticky, ale na základ ádosti dchodce.
 
„Píjemcm starobního dchodu, kteí pi dchodu dlouhodob pracují i podnikají, meme doporuit, aby si o pepoet dchodu poádali ideáln vdy po získání 360 dní výdlené innosti,“ apeluje k podání ádosti editelka sekce provádní dchodového pojištní Eliška Volfová s tím, e není dvod, aby ádost odkládali nebo ekali do doby, ne ukoní zamstnání.
 
Seniorm, kteí pi pobírání starobního dchodu pracují nebo podnikají, me být zvýšen dchod za dobu výdlené innosti zakládající úast na pojištní za kadých 360 kalendáních dn této innosti. Ale pozor, do tchto 360 dn se nezapoítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, doasné pracovní neschopnosti i ošetování lena domácnosti. ádost o zvýšení dchodu me podat i píjemce pedasného starobního dchodu, který vykonává výdlenou innost po dosaení ádného dchodového vku.
 
Zvýšení dchodu provádí SSZ výhradn na základ písemné ádosti. Tu je moné podat nejlépe prostednictvím okresní správy sociálního zabezpeení (OSSZ) podle místa trvalého bydlišt. Zde klientm odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i pi kompletaci potebných doklad. ádost lze pípadn zaslat také pímo na ústedí SSZ. K ádosti se pedkládá evidenní list dchodového pojištní prokazující dobu výdlené innosti, pokud ji nebyl zamstnavatelem zaslán SSZ. Osoby samostatn výdlen inné (OSV) pedkládají výpis z evidence OSV, který jim vydá píslušná OSSZ.
 
Kolik iní zvýšení
ástka, o kterou se dchod navýší, je individuální, protoe se stanovuje z výpotového základu, ze kterého byl dchodci vymen jeho starobní dchod.
 
U dchodc, kteí pobírají dchod a souasn pi nm pracují, iní zvýšení 0,4 % výpotového základu za kadých 360 odpracovaných dn. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým dchodce získal 360 zapoitatelných dn výdlené innosti. Pípadný nezhodnocený zbytek dn se pouije pro eventuální následující zvýšení.
 
Píklad: Dchodci byl piznán starobní dchod od 10. 9. 2015, který byl vymen z výpotového základu 18 565 K. Pi pobírání dchodu pracuje nepetrit dosud a v tomto období nebyl nemocný a ani neml jiné nezapoitatelné dny. Zvýšení dchodu mu bude náleet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendáních dn výdlené innosti, tj. od 4. 9. 2016. Pokud si poádá o zvýšení dchodu, bude mu starobní dchod od tohoto data zvýšen o 75 K (0,4 % z výpotového základu 18 565 K).
 

Jak dlouho vyízení ádosti trvá
Doba vyízení ádosti o pepoet dchodu je závislá mj. také na tom, zda byla ádost podána krátce po získání 360 odpracovaných dní nebo a po delším období. Zpracování je náronjší v pípadech, kdy lidé ádají o pepoet dchodu za dobu nkolikaleté výdlené innosti, co negativn ovlivní i dobu potebnou pro vyízení. ádosti o pepoet starobního dchodu pracujících dchodc jsou zpracovávány prbn s pihlédnutím k personálním a kapacitním monostem; pednostn SSZ vyizuje nov podané ádosti o dchodové dávky, aby „novým“ dchodcm byl zajištn pravidelný píjem v podob dchodu. O svj nárok pracující dchodci, kteí ekají na vyízení své ádosti, nepijdou.
 
V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.
 
Zvýšit starobní dchod je moné za výdlenou innosti získanou po 31. 12. 2009. Zavedla to právní úprava úinná od 1. 1. 2010. Od 1. 1. 2014 me dchodce, který vykonává výdlenou innost zakládající úast na dchodovém pojištní a jemu souasn SSZ vyplácí v plné výši starobní dchod, poádat o zvýšení dchodu vdy, kdy získá 360 odpracovaných kalendáních dn. Do 31. 12. 2013 bylo moné ádat o toto zvýšení bu po 2 letech nepetrité výdlené innosti, nebo po jejím skonení. Toto ji není vyadováno, ádat je moné vdy po získání 360 odpracovaných dn.
 
Tabulka: Poet ádostí o pepoet starobního dchodu pracujících dchodc
Rok                                            Poet ádostí               
2013                                                  39 283
2014                                                  68 893
2015                                                  60 787
2016 (leden a záí) *)                       60 930

*) stejné období roku 2015: 51 651 ádostí
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma