Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Lucie
 
Svatá Lucie je patronkou slepc, nemocných dtí, kajících se nevstek, sedlák, sklá, sedlá, švadlen, padlen, krejích, tkalc, noí, koích, písa, notá, podušká, pedel, vrátných, spisovatel, advokát, sluek, podomních obchodník.
 
Svatou Lucii si pipomínáme práv v adventní dob. Urit bude dobe se o ní dovdt víc. Je historicky doloenou osobností, která zemela muednickou smrtí. Narodila se v Syrakusách kolem roku 286 – pesn pl tisíciletí po Archimédovi, který Syrakusám svými vynálezy pomáhal proti útoícím ímanm a meem ho proklál ímský voják, jemu vdec ekl: „love, jdi od mých obrazc!“
  
Lucie u jako dít sloila slib vné istoty, o to víc trpla, e jí matka vybrala manela a navíc pohana. Kdy matka tce onemocnla, poradila jí Lucie, aby navštívila v Katalánii hrob sv. Agáty. Matka se skuten uzdravila a slíbila Lucii, e jí splní kadé pání. Souhlasila i s její touhou nevdát se a ít zdrenlivý panenský ivot, slouit Bohu.
 
enich u tak smílivý nebyl a udal ji u císae Diokleciána. Dívka byla ímskými okupanty zatena a krut muena, ale nezlomili ji. Pišel záludný trest: bude slouit v nevstinci a odveze ji tam volský potah. Stal se však zázrak, ani voli, ani vojáci s vozem nepohnuli. Rozzuení ímané polili Lucii vaícím olejem – ani trochu jí neublíil. A kat byl úspšný, probodl jí hrdlo dýkou. Stalo se tak Léta Pán 13. prosince 304.
 
U v byzantské dob se nad jejím hrobem tyil kostel, který po rzných úpravách stojí v Syrakusách dodnes. A slavnou píse „Santa Lucia“ zná celý svt. Jméno svtice má pvod v latinském „lux“ = svtlo.  
 
V lidových tradicích chodí Lucie od domu k domu a pináší istotu. Pro hospodyn to byl také den, kdy mly písn zakázáno píst. Nkde dokonce vynášely v tento den pro jistotu kolovrat ze svtnice na pdu. V pedveer svátku chodily po domech Lucy, Lucky - v bílé placht obleené dívky, eny (nkde i mui) s obliejem zamoueným - zabíleným, nebo se škraboškou, s pipevnnými velkými epovými zuby. Pokud nkterou padlenu pistihly pi práci, lupkali ji pes prsty, jinde Luca brala padlenám potáky (vetena s navinutou pízí), které si potom musely vykupovat.
Nkde zase nosila košt a vymetala všechny kouty, aby bylo v domácnostech isto. Byla pokládána za  tajemnou bytost.  Vilo se, e je ochránkyní proti arodjnictví.
 
Jan Kareta
 
 
Pranostiky
 
Datum  „tináctého“ je mnohdy povaováno za nešastné, ale v prosinci to neplatí, protoe k nmu nacházíme mnoho hezkých a zajímavých rení. Napíklad - Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. Jak dobe víme, je to tvrzení pedasné, nebo nejdelší noci jsou u nás a kolem zimního slunovratu. Tedy nkdy kolem 21. prosince. Z toho je zejmé, e tato pranostika je hodn stará a vznikla pravdpodobn u ped zmnou juliánského kalendáe na kalendá gregoriánský, nkdy v polovin 16. století. Další rení pasují svatou Lucii na královnu zimy, co naši pedkové zasadili do následujících pranostik – „Kdy pijde Lucie, najde tu u zimu“ nebo „Od svaté Lucie zimy dost“.
 
Nejznámjší je ale urit rení spíše astronomické, které je také staré a zní – „Lucie noci upije a dne nepidá“. Pokud v tomto období mrzlo, pak se také íkalo, e - Svatá Lucie nosí heby. K tomuto prosincovému datu se však zachovala i nkterá vícemén povrená rení. Píkladem je pochybná pedpov budoucí úrody - Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len. A nakonec povra nejvtší. Podle poasí ve dnech od svátku Lucie a do vánoc se mlo pedvídat, jaké bude poasí v msících píštího roku. Naši milí pedkové se prost snaili pi svých pedpovdích vyuít všech moných i nemoných souvislostí. Ale souasné vrtkavé poasí to jaksi nehodlá akceptovat.

 Komente
Posledn koment: 13.12.2023  18:47
 Datum
Jmno
Tma
 13.12.  18:47 miluna