Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kdo má nárok na starobní dchod v roce 2016
 
Obané, kteí v roce 2016 dosáhnou dchodového vku a získají potebnou dobu pojištní alespo 32 let, mohou podat ádost o starobní dchod. Dchodového vku dosahují v roce 2016 mui narození v roce 1953, bezdtné eny narozené v lednu a srpnu 1954, eny narozené v lednu a srpnu 1955, které vychovaly jedno dít, eny narozené v lednu a srpnu 1956, které vychovaly dv dti, eny narozené v lednu a srpnu 1957, které vychovaly ti i tyi dti, a eny narozené v lednu a srpnu 1958, které vychovaly pt a více dtí. eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) proto pipomíná, jak se ádost o dchod podává, a informuje, co se mní ve výpotu dchodu v roce 2015.
 
Rozhodnutí, zda odejít do starobního dchodu, záleí na samotném obanovi. Jedná se o jeho právo, nikoliv povinnost. Také termín, od kterého chce dchod piznat, si volí sám adatel. Dosaení dchodového vku není dvodem k ukonení zamstnání i podnikání. To znamená, e lovk, který se rozhodne dále pracovat, me pokraovat ve výdlené innosti i po vzniku nároku na starobní dchod. Tzv. „pesluhováním“ je moné si navyšovat procentní výši dchodu.
 
Rozhodne-li se oban podat ádost o dchod, musí se dostavit na píslušnou okresní (v Praze Praskou, v Brn Mstskou) správu sociálního zabezpeení (dále jen OSSZ) podle místa trvalého pobytu. Do ádosti o dchod je teba uvést a ovit mnoho údaj, proto ji s adatelem vypluje pracovník dchodového oddlení. Ten, kdo si pro tento dleitý úkon chce sjednat konkrétní termín, má monost vyuít slubu online objednávání na webu SSZ: http://objednani.cssz.cz/. Na OSSZ je však moné pijít i bez pedchozího objednání kdykoliv bhem úedních hodin.
 
ádost o starobní dchod je moné podat nejdíve tyi msíce ped poadovaným dnem piznání dchodu. Za obany, kteí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou podat ádost o dchod sami, mohou s jejich souhlasem a na základ potvrzení lékae o jejich zdravotním stavu podat tuto ádost jejich rodinní píslušníci.
 
Co se pro rok 2016 ve výpotu starobního dchodu mní
Základní výmra dchodu v roce 2016 iní 2 440 K msín. Procentní výmra dchodu iní za kadý celý rok dchodového pojištní získaný do doby nároku na dchod 1,5 % výpotového základu. Pro stanovení výpotového základu je dleitý osobní vymovací základ, tj. msíní prmr všech píjm dosaených v rozhodném období. Rozhodné období je u dchod piznaných v roce 2016 období let 1986 a 2015. Pro stanovení výpotového základu z osobního vymovacího základu platí v roce 2016 dv redukní hranice: I. redukní hranice – 11 883 K a II. redukní hranice – 108 024 K. Výpotový základ se z osobního vymovacího základu stanoví tak, e ástka do I. redukní hranice náleí v plné výši, z ástky nad I. do II. redukní hranice náleí 26 %, k ástce nad II. redukní hranice se nepihlíí.
 
Lidé snadno pomocí dchodové kalkulaky SSZ zjistí, jaký je jejich dchodový vk, kdy ho dosáhnou, jakou musí získat dobu pojištní a mohou si spoítat orientaní výši svého dchodu. Údaje, které se dosazují do kalkulaky (délka doby pojištní a výdlky), získají z informativního listu dchodového pojištní, o jeho zaslání mohou SSZ jednou ron zdarma poádat, nebo nahlédnutím do svého „konta“ pojištní online na ePortálu SSZ.
 
Zabezpeení v nemoci
Poivatelé starobních dchod (stejn jako poivatelé invalidních dchod pro invaliditu tetího stupn), kteí pi pobírání dchodu dále pracují a jsou úastni nemocenského pojištní, mají podle zákona o nemocenském pojištní zkrácenou podprí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí od 15. dne trvání doasné pracovní neschopnosti nejvýše po dobu 70 kalendáních dn v rámci jednoho kalendáního roku, a to i pokud v tomto roce bylo pracovních neschopností více. Souasn také platí, e se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skonení zamstnání. Dvodem zkrácené podprí doby pro nemocenské je skutenost, e nemocenské pi doasné pracovní neschopnosti nahrazuje ásten ušlý píjem, poivatel dchodu je však zabezpeen vypláceným dchodem.
 
Více informací o podmínkách nároku na starobní dchod, jeho výši a výpotu lze získat na webu SSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, pi osobní návštv OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.
 
 * * *
 
Odpovdi na nejastjší dotazy k výplat jednorázového píspvku dchodci
 
SSZ a ostatní plátci dchod vyplatí v únoru na základ zákona o jednorázovém píspvku dchodci poivatelm dchod finanní výpomoc ve výši 1 200 K. Vzhledem k tomu, e se mnoí dotazy na podrobnosti, pinášíme odpovdi na nejastjší z nich.

Kdo má na píspvek nárok?
Nárok na píspvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu dchodu nebo jeho ásti z eského dchodového pojištní alespo po ást msíce února 2016, pokud tento dchod byl piznán ode dne, který spadá do období ped rokem 2016. Dchodem se míní dchod starobní vetn tzv. pedasného, invalidní (všech stup), vdovský, vdovecký a sirotí.
 
Nárok na píspvek nemá:
poivatel dchodu piznaného od data spadajícího do roku 2016,
poivatel dchodu piznaného sice od data spadajícího ped rok 2016, jestlie nemá nárok na výplatu takového dchodu ani za jediný den msíce února 2016 (nap. poivatel sirotího dchodu pestal být v msíci lednu 2016 nezaopateným díttem, nebo dosáhl 26 let vku a zanikl mu nárok na sirotí dchod. Pedasný starobní dchod se nevyplácí, nebo oprávnný, který dosud nedosáhl dchodového vku, nemá na jeho výplatu nárok, protoe vykonává výdlenou innost zakládající úast na dchodovém pojištní.  Poivatel starobního dchodu poádal o zastavení jeho výplaty a pracuje tzv. „na procenta“). 
  
Jaká je výše píspvku? Liší se podle druhu vypláceného dchodu?
Píspvek iní ve všech pípadech 1 200 K bez ohledu na to, jaký druh dchodu je vyplácen. To platí i v pípad, kdy je dchod poskytován v dílí výši na základ mezinárodních smluv nebo koordinaních naízení.
 
Mám nárok na více dchod, dostanu tedy i píspvek vícekrát?
Ne. I kdy má dchodce v únoru 2016 nárok na výplatu více dchod, náleí mu píspvek jen jednou.
 
Jak se píspvek vyplatí, musí se o nj ádat?
O píspvek se ádat nemusí, bude vyplacen orgánem sociálního zabezpeení spolu s únorovou splátkou dchodu, a to stejným zpsobem, jakým se vyplácí dchod, pípadn v nejblíe následujícím termínu výplaty dchodu, pokud dchod nebude v únoru vyplacen.
 
Rovn bez ádosti se píspvek vyplatí v pípad, e pojištnec poádá v období po únoru 2016 o dchod a ten mu bude piznán s datem piznání ped 1. 1. 2016 a souasn vznikne nárok na výplatu dchodu v únoru 2016.
ádost je poteba, zanikl-li nárok na výplatu dchodu v msíci únoru 2016 pede dnem, který je termínem výplaty dchodu.  Píspvek bude vyplacen na základ písemné ádosti oprávnného do 60 dn ode dne doruení této ádosti, a to v hotovosti nebo na úet dle ádosti oprávnného. Pokud oprávnný zpsob výplaty ve své ádosti neuvede, vyplatí se píspvek v hotovosti. ádost musí být podána nejpozdji do 31. prosince 2016, jinak nárok zanikne. Podáním ádosti o dchod se rozumí její sepsání na píslušné OSSZ nejpozdji dne 30. 12. 2016, nebo následující den není pracovním dnem. Podání lze uinit také elektronicky. V takovém pípad musí být ádost dodána elektronické podateln OSSZ/SSZ nebo prostednictvím systému datových schránek nejpozdji dne 31. prosince 2016.
 
Obdrím rozhodnutí o piznání píspvku?
Písemné rozhodnutí o poskytnutí píspvku se automaticky vydávat nebude. V pípad kladného vyízení ádosti o píspvek se rozhodnutí vydá jen tehdy, pokud o to adatel písemn poádá. Písemné rozhodnutí obdrí automaticky jen ti, kterým byla ádost o jeho poskytnutí zamítnuta. Proti rozhodnutí o ádosti o poskytnutí píspvku lze podat námitky zpsobem, který bude v rozhodnutí uveden.
 
Ovlivní vyplacení píspvku nárok na jiné sociální dávky?
Neovlivní. Pokud se pro úely jiných právních pedpis zjišuje výše píjmu, k píspvku se nepihlíí. Krom toho je píspvek osvobozen od dan z píjm fyzických osob a nelze jej ani postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí).
 
 
Petr Habá, tiskový mluví MPSV
Jana Buraová, tisková mluví SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma