Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adolf,
ztra Milan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Je dobré vdt...


V tchto dnech SSZ rozesílá závrenou dávku pehled s „odpracovanými roky“


„Jaký vliv má neevidovaná doba pojištní na výpoet dchodu a jakým zpsobem mu nedoloenou dobu prokázat?“. Otázky, které picházejí ešit lidé s pehledem dob pojištní v ruce, zodpovídají odborníci eské správy sociálního zabezpeení (SSZ) na pepákách kadý den. I kdy je to nároné, jsou za to rádi. ím díve se lidé, zejména ti v peddchodovém vku, zanou zajímat o své dchodové záleitosti, tím hladší prbh me mít ízení o ádosti o starobní dchod.


Mum roníku narození 1954 a enám narozeným v roce 1957 SSZ v prbhu prázdninových msíc rozeslala i v nejbliších dnech rozešle informace o stavu jejich „dchodového konta“ automaticky. Ani by museli o pehled ádat, získají tak ped dosaením dchodového vku celkový souet odpracovaných let a pehled výdlk od roku 1986. Dosud SSZ ji rozeslala pes 100 tisíc zásilek. Pehled dob dchodového pojištní obsahuje adu pojm, které jsou objasnny v pipojených „vysvtlivkách“. Tm je teba vnovat pozornost. Pro snadnjší orientaci v dleitých údajích vysvtluje SSZ nejastjší situace.


Z pehledu dob dchodového pojištní lidé zjistí pedevším to, jaké doby jejich pojištní (zamstnání), pípadn tzv. náhradní doby pojištní a výdlky od roku 1986 má SSZ ve své evidenci. Doby oznaené jako pojištní (do 31. 12. 1995 se pouíval termín zamstnání) jsou v plném rozsahu zapoitatelné pro dchod. Na pehledu je také uveden aktuální souet a konkrétní rozsah dob, ke kterým SSZ nemá ve své evidenci ádný nárokový podklad.


Je dobré vdt...
Na pehledu mohou mít lidé uvedeny i nkteré náhradní doby pojištní, pokud je SSZ má ve své evidenci. Náhradní doba pojištní je ivotní období, v nm lovk sice neodvádí ádné pojistné, ale podle zákona se i tato doba v uritém rozsahu zapoítává do doby dchodového pojištní. Nkteré náhradní doby se zapoítávají pro dchod pln, jiné jen omezen. Pln se hodnotí doba vojenské sluby, doba pée o dít do ty let vku a doba pée o závislou osobu. V pehledu dob není období doby pée o dít do 4 let vku zpravidla uvedeno, není to však ádný dvod k panice, protoe tato skutenost se eší a v okamiku sepisování ádosti o dchod. Naopak doby studia a doby evidence u úadu práce se hodnotí jen v omezeném rozsahu. Proto lidé z pehledu vytou i údaj, kolik iní poet dn náhradních dob.


V praxi se pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení (OSSZ) také asto setkávají s dotazy, pro do dchodu nebyla zapotena celá doba, po kterou byl lovk veden v evidenci úadu práce, kdy byla uvedena na pehledu dob pojištní. V soutu evidovaných dob mohou být zahrnuty i ty doby, ke kterým nemusí být pi ízení o dchod pihlédnuto. Dvodem je, e se podle zákona o dchodovém pojištní doba evidence u úadu práce hodnotí v omezené míe. Rozsah zápotu této doby je toti závislý na tom, v jakém období byla doba získána a zda byla uchazei vyplácena podpora. Doba vedení v evidenci uchaze o zamstnání se zapoítává vdy, kdy byla vyplácena podpora v nezamstnanosti nebo podpora pi rekvalifikaci. Na pehledu SSZ uvádí veškeré doby, které eviduje, o jejich zápotu pro dchod však me pesn rozhodnout, a kdy byla podána ádost o dchod. SSZ tuto problematiku pibliuje v letáku.


Nejasnosti psobí také tzv. pekrývání dob. V pípad, e se kryjí dv nebo více dob pojištní (nap. soubh zamstnání a podnikání), nesítají se, ale do celkového soutu dob se zapoítávají pouze jednou. Také v pípad, kdy se doba pojištní pekrývá s náhradní dobou (nap. podnikání pi souasné péi o dít), lze ji do celkového soutu zapoítat pouze jednou. Zjednodušen eeno to znamená, e v rámci jednoho kalendáního roku me být zapoítáno maximáln 365 dní.


Další rady, jak „íst“ pehled dob dchodového pojištní, shrnuje informaní leták.


Vybraným roníkm SSZ zasílá pehled dob dchodového pojištní na adresu uvedenou v centrální evidenci. Píinou, e pehled dob dchodového pojištní neobdrí, me být to, e se zdrují na jiné adrese. V tomto pípad se klienti mohou obrátit na kteroukoliv OSSZ, kde jim pracovníci poradí, jak pehled získat. V pípad, e byl vyhotoven, ale adresátovi nebyl doruen, mohou mu ho vytisknout a ihned pedat.


O 16 tisíc více informativních osobních list dchodového pojištní
Všichni lidé si díky „dchodovému kontu“ mohou snadno zkontrolovat, zda jim zamstnavatel potvrdil dobu dchodového pojištní a výdlky ve správné výši. Mít tyto údaje „pod kontrolou“ se toti netýká jen lidí krátce ped starobním dchodem. V podstat existují dva zpsoby, jak dobu dchodového pojištní sledovat. První pro majitele datových schránek („datovek“) online prostednictvím ePortálu SSZ, na nm má kadý k dispozici pehled svých dob pojištní. Nebo druhý, kdy je teba zaslat písemnou ádost SSZ o vystavení tzv. informativního osobního listu dchodového pojištní. Za letošní plrok odeslala SSZ ji 93 000 zásilek s tmito informativními listy. Pro srovnání: ve stejném období minulého roku jich odeslala o 16 000 mén.


Vysvtlení k pípadným nejasnostem v „kontu“ dob pojištní poskytnou pracovníci OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.


Jana Buraová, SSZKomente
 
 Datum
Jmno
Tma