Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nadda,
ztra Krytof.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

První dopisy s pehledem dob pojištní si v tchto dnech lidé vybírají ze svých schránek

Obdreli jste vy nebo váš známý i píbuzný od eské správy sociálního zabezpeení (SSZ) zásilku a v ní našli pehled dob dchodového pojištní? Vnujte mu pozornost, vyplatí se údaje v nm uvedené dkladn prostudovat.

 

Pehled dob dchodového pojištní obsahuje toti údaje dleité pro budoucí nárok na dchod i jeho výši. Díky nmu si kadý me mj. zkontrolovat, e jeho zamstnavatel (souasný i minulý) potvrdil SSZ dobu dchodového pojištní (tzv. odpracované roky) a hrubé píjmy (výdlky) ve správné výši.

 

Automaticky, ani by museli ádat, rozesílá SSZ mum roníku narození 1954 a enám roníku narození 1957 v prbhu prázdninových msíc informace o stavu jejich dchodového konta, tj. pehledy dob dchodového pojištní evidovaných v SSZ.

 

Jak postupovat, kdy se v dobách pojištní vyskytnou „mezery“?
Nkteré doby lze zdokladovat ihned. U jiných je to ale moné a pi podání ádosti o dchod, co se nejastji týká nap. doby pée o dít do 4 let vku. Tato situace nastává zpravidla u en. Pokud v pehledu dob není období doby pée o dít do 4 let vku uvedeno, není to ádný dvod k panice, protoe tato skutenost se eší a v okamiku sepisování ádosti o dchod.

 

Zamstnání se dokládá evidenním listem dchodového pojištní (ELDP)
Pokud zjistíte, e vám v evidenci SSZ chybí období, kdy jste byli prokazateln zamstnáni, mete tuto situaci zaít ešit hned. Obrate se na konkrétního zamstnavatele, který ELDP nezaslal SSZ, a poádejte ho, aby svou povinnost dodaten splnil. Pokud zamstnavatel nekomunikuje nebo podnik (firma) ji neexistuje, mete se obrátit na okresní správu sociálního zabezpeení (OSSZ) v míst vašeho trvalého pobytu. Existujícího zamstnavatele OSSZ vyzve k dodatenému doloení ELDP. V pípad zaniklého zamstnavatele OSSZ poradí, jakým dalším zpsobem je moné chybjící dobu zamstnání prokázat. Máte-li k dispozici náhradní doklady (nap. mzdové listy, výplatní pásky, zápotové listy apod.), pedlote je OSSZ, která vyhodnotí, zda postaí k rekonstrukci chybjícího ELDP. Pokud ano, bude o tuto dobu vaše konto pojištní doplnno.

 

Dobu podnikání pedává do evidence SSZ píslušná OSSZ
Není-li v pehledu „odpracovaných rok“ uvedena doba, kdy jste vykonávali samostatnou výdlenou innost (tj. podnikali jste nebo byli tzv. na volné noze), me být píinou nap. v minulosti nezaplacený doplatek pojistného, neodevzdaný Pehled OSV, pípadn jiný dvod. Je teba se obrátit na OSSZ píslušnou dle místa vašeho trvalého pobytu. Zde vám podají vysvtlení a poradí, zda a jakým zpsobem je moné situaci ešit. Bude-li nedostatek odstrann, OSSZ pedá údaje o dob samostatné výdlené innosti do evidence SSZ.

 

Jakým zpsobem a kdy neevidované doby doloit, poradí, vdy s ohledem na konkrétní situaci pracovníci OSSZ, klientského centra pi ústedí SSZ nebo call centra SSZ - telefonní íslo: 257 062 860257 062 860.

 

Pehled nejastji se opakujících situací, které lidé v této souvislosti eší, pináší srozumiteln leták „Dokládání dob pojištní“ a „Jak se správn orientovat v pehledu dchodového pojištní“.

 

Jana Buraová, SSZKomente
 
 Datum
Jmno
Tma