Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdeka,
ztra Jan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ objasuje nejedny mýty o invalidních dchodech


Úraz nebo váná nemoc bohuel mohou zasáhnout do ivota kadého z nás. A nkdy s tak vánými následky, které vedou a k invalidit. Lidé v této sloité ivotní situaci, kdy nepíznivý zdravotní stav omezuje nebo dokonce znemouje jejich pracovní uplatnní, asto vychází z mýt, které kolem invalidních dchod panují. Jaké polopravdy jsou nejastjší? To objasuje eská správa sociálního zabezpeení (SSZ).


1. Pokud jsem byl uznán invalidním, musí mi být piznán invalidní dchod.
Nikoliv. Nárok na invalidní dchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Nárok na nj vznikne obanovi, který se stal podle posudku posudkového lékae okresní správy sociálního zabezpeení (OSSZ) invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo tetího stupn a souasn získal potebnou dobu pojištní stanovenou zákonem o dchodovém pojištní. Získání potebné doby pojištní se nevyaduje jedin v pípad, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon neumouje, aby invalidní dchod byl piznán tomu, kdo ji dosáhl vku 65 let nebo splnil podmínky pro „ádný“ starobní dchod. V tchto pípadech mají lidé monost poádat o starobní dchod.


Pracovníci OSSZ a SSZ v praxi pomrn asto eší pípady, kdy sice lovk byl uznán invalidním, ale invalidní dchod mu nemohl být piznán z toho dvodu, e nesplnil dleitou podmínku potebné doby pojištní. Pokud takový lovk zstane bez píjmu, lze mu doporuit, aby se obrátil na píslušné kontaktní pracovišt krajské poboky Úadu práce R. V jeho psobnosti je výplata dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postiením a pomoci v hmotné nouzi. Nkteré situace, kdy byla zamítnuta ádost o dchod pro nesplnní podmínky potebné doby pojištní, lze ešit pomocí doplacení dobrovolného dchodového pojištní. Úast na dobrovolném dchodovém pojištní me také pomoci k získání nároku na dchod v budoucnu. Odbornou pomoc v tchto pípadech poskytnou vdy pracovníci OSSZ.


2. O invalidit rozhoduje diagnóza.
Nerozhoduje. Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z dvodu dlouhodob nepíznivého zdravotního stavu, a to nejmén o 35 %. Invaliditu, resp. její stupe stanoví posudkový léka OSSZ na základ posouzení zdravotního stavu z doloených lékaských zpráv. Podle míry poklesu pracovní schopnosti jsou pak rozlišovány ti stupn invalidity. Posouzení invalidity je úzce specializovaný proces, zdravotní postiení (stanovené diagnózy) musí posudkový léka hodnotit jak jednotliv, tak ve vzájemných souvislostech. ili nehodnotí se postiení nebo diagnóza, ale jejich funkní dopad na pokles pracovní schopnosti (v pípad invalidního dchodu).


3. Potebná doba pojištní po nárok na invalidní dchod iní 5 let.
Neplatí vdy. Podmínka doby pojištní pro piznání invalidního dchodu je závislá na vku adatele. U lidí ve vku nad 28 let iní potebná doba pojištní 5 rok a zjišuje se z posledních deseti rok ped vznikem invalidity. U osob ve vku do 28 let je potebná doba pojištní kratší (u osoby do 20 let je kratší ne 1 rok, u osoby od 20 do 22 let alespo 1 rok, u osoby od 22 do 24 let alespo 2 roky, osoby od 24 do 26 let alespo 3 roky a u osoby od 26 do 28 let alespo 4 roky). Podmínka potebné doby pojištní se povauje za splnnou té, byla-li tato doba získána v kterémkoli období 10 rok dokoneném po vzniku invalidity. U lidí starších 38 let je pi nesplnní této podmínky moné splnit podmínku potebné doby pojištní 10 let v období posledních 20 let ped vznikem invalidity (v takovém pípad ovšem nelze potebnou dobu hledat v období dokoneném po vzniku invalidity).
Potebnou dobu lze získat kdykoliv v prbhu zákonem stanoveného období, nemusí být tedy získána bez perušení.


Píklad 1: Oban narozený 5. 12. 1974 byl uznán invalidním pro invaliditu II. stupn. Vznik invalidity byl stanoven od 1. 11. 2014. Vzhledem k tomu, e jde o osobu starší 28 let, potebná doba pojištní 5 rok se zjišuje bu z posledních 10 let ped vznikem invalidity, anebo z desetiletého období ukoneného po vzniku invalidity. Pojištnec získal ke dni vzniku invalidity pouze 4 roky a 300 dn. Chybí mu tedy do potebné doby pojištní 65 dn:
chybjících 65 dn me získat doplacením dobrovolné dchodového pojištní a to v rozhodném období ped vznikem invalidity, tj. od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2014 ;
chybjící dobu pojištní me také odpracovat po vzniku invalidity, tj. po 1. 11. 2014. V tomto pípad se bude potebná doba 5 rok pojištní zjišovat z posledních 10 let ode dne, kdy si chybjící dobu odpracoval. Bude-li potebná doba pojištní získána nap. 10. 1. 2015, rozhodné desetileté období bude stanoveno od 10. 1. 2005 do 9. 1. 2015.


Píklad 2: Oban narozený 7. 11. 1969 byl uznán invalidním pro invaliditu I. stupn se vznikem invalidity od 10. 6. 2014. Pojištnec nezískal potebnou dobu pojištní (5 rok v desetiletém období). Vzhledem k tomu, e se jedná o obana staršího 38 let, podmínka pro nárok na invalidní dchod se bude povaovat té za splnnou, jestlie bude získána doba pojištní alespo 10 rok z posledních 20 let ped vznikem invalidity. Pojištnec v rozhodném období (10. 6. 1994 – 9. 6. 2014) získal 11 rok a 120 dn. V tomto pípad tudí byla splnna podmínka pro nárok a piznání výplaty invalidního dchodu pojištnci od 10. 6. 2014.


4. Invalidní dchod je piznán natrvalo.
To je mylná domnnka. Zdravotní stav zpravidla není nemnný. V prbhu asu me docházet k jeho zlepšení nebo naopak ke zhoršení. Z tohoto dvodu posudkový léka pi stanovení invalidity urí také termín kontrolní lékaské prohlídky. Provádí se obvykle v intervalu 1 - 3 roky na základ závanosti zdravotního stavu. Podle výsledku kontrolní lékaské prohlídky me dojít ke zmn invalidity na niší nebo vyšší stupe i posudkový závr konstatuje, e pokles pracovní schopnosti neodpovídá invalidit.

Oban také me poádat o zmnu stupn invalidity, pokud se domnívá, e se zmnil jeho zdravotní stav. Výsledkem posouzení však me být i sníení stupn i oduznání invalidity.


5. Invalidní dchod je piznán automaticky, pokud je lovk rok na „nemocenské“.
Nikoliv. ízení o piznání invalidního dchodu se zahajuje výhradn na ádost obana. Pokud se lovk domnívá, e jeho zdravotní stav je dlouhodob nepíznivý a odpovídá invalidit, má právo podat ádost o invalidní dchod. Tyto ádosti sepisují OSSZ podle místa trvalého bydlišt adatele. Za obany, kteí kvli svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat ádost o dchod, ji mohou podat jejich rodinní píslušníci. Potebují k tomu písemný souhlas adatele o invalidní dchod a potvrzení ošetujícího lékae.


6. Pokud lovk nesouhlasí se stanoveným stupnm invalidity, nemá monost odvolání.
Ani toto tvrzení se nezakládá na pravd. Proti samotnému posudku o uznání/neuznání stupn invalidity sice není moné podat samostatné odvolání, ale tento posudek je základním podkladem pro vydání rozhodnutí ve vci ádosti o invalidní dchod. Teprve poté, kdy lovk obdrí rozhodnutí o invalidním dchodu a nebude souhlasit, me proti nmu podat tzv. námitky, a to do 30 dn ode dne doruení rozhodnutí.


7. Invalidní dchod pi dosaení dchodového vku automaticky SSZ pepoítává na starobní.
Není pravda. Pokud poivatel invalidního dchodu dosáhne dchodového vku a splní podmínku potebné doby pojištní, má monost prostednictvím OSSZ podat ádost o starobní dchod. Jestlie vypotený starobní dchod bude vyšší ne vyplácený invalidní, bude mu starobní dchod piznán. V opaném pípad obanovi náleí nadále invalidní dchod v pvodní výši. Lidem, kteí v období, kdy pobírají invalidní dchod (týká se všech stup invalidity), dosáhnou 65 let vku, výplata dchodu nezaniká. SSZ ho ze zákona automaticky transformuje na dchod starobní. Výše dchodu se touto zmnou nemní.


8. Ten, kdo pobírá invalidní dchod, si neme pivydlat.
Ne. Lidé s piznaným invalidním dchodem podle svých moností pracovat mohou. Pedpisy o dchodovém pojištní neobsahují ádné ustanovení, které by omezovalo výdlkové monosti poivatel invalidních dchod. Poivatelé všech tí stup invalidních dchod tedy mohou vyuít svj zbývající pracovní potenciál a podle svých moností pracovat (neboli jsou v monostech výkonu zamstnání omezeni svým nepíznivým zdravotním stavem). Fakticky jsou výdlkov omezeni ti pojištnci, kteí s ohledem na svj zdravotní stav nejsou schopni výdlené innosti ani za zcela mimoádných podmínek. Tato skutenost je vdy uvedena v rozhodnutí o invalidním dchodu.

9. Pobírání invalidního dchodu se zapoítává do potebné doby pojištní pro nárok na starobní dchod.
Ano, ale jen v zákonem stanoveném pípad, záleí toti na stupni invalidního dchodu. Pro nárok i výši starobního dchodu se zapoítává pouze doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn (díve plného invalidního dchodu). U lidí, kteí pobírají (nebo v uritém období ivota pobírali) invalidní dchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupn (díve tzv. ástený invalidní dchod) právní úprava pedpokládá, e vyuijí svj zbývající pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav umoní. Pokud ale nevykonávají (nebo nevykonávali) innost zakládající úast na pojištní, samotné období pobírání tohoto dchodu se do doby dchodového pojištní nepoítá. To me negativn ovlivnit budoucí nárok na ádný starobní dchod nebo jeho výši.


10. Ošetující léka doporuuje piznání invalidního dchodu a konstatuje vznik invalidity.
Není pravdou, e ošetující léka (odborný i praktický) me potvrdit, e jeho pacient spluje kritéria pro piznání invalidního dchodu z dvodu nepíznivého zdravotního stavu. Tuto kompetenci má jen posudkový léka OSSZ, který pi posuzování zdravotního stavu vychází z výsledk vyšetení ošetujícího lékae, odborného lékae a pop. z výsledku vlastního vyšetení.


Více informací o podmínkách nároku na invalidní dchod lze získat na webu SSZ: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm, konkrétní situaci je vhodné ešit s OSSZ.


* * *


Výši invalidního dchodu pozitivn ovlivuje tzv. dopotená doba


Na invaliditu není nikdo pipraven, bez ohledu na vk. Lidé, kteí se stanou invalidními pedevším v mladém vku kvli úrazu i váné nemoci, se navíc asto obávají, e jejich dchod bude velmi nízký, kdy kvli invalidit staili získat jen relativn krátkou dobu dchodového pojištní. Zákon o dchodovém pojištní pamatuje na tyto situace tím, e se do doby pojištní pro výpoet invalidního dchodu zapoítává i tzv. dopotená doba. Ale pozor, toto pravidlo platí jen pro výpoet dchodu, u neplatí pro vznik nároku na invalidní dchod, kdy je teba splnit podmínku získat potebnou dobu pojištní.


Dopotená doba v praxi znamená, e se pi výpotu invalidního dchodu zohleduje nejen doba pojištní získaná do vzniku invalidity, ale i doba od vzniku nároku na invalidní dchod do dosaení dchodového vku. Zjednodušen eeno doba, kterou by hypoteticky mohl lovk získat, pokud by se nestal invalidním.

 

Pro úely zjištní dopotené doby se pro mue i eny uruje dchodový vk jednotn - povauje se za nj dchodový vk stanovený pro eny stejného data narození, které nevychovaly ádné dít. V úvahu se tedy nebere skutený dchodový vk adatele. Zákon o dchodovém pojištní umouje dopotenou dobu zapoítat v plném rozsahu pi splnní uritých podmínek, jde pedevším o získání doby z eského dchodového pojištní. Pokud nejsou zákonné podmínky splnny, dopotená doba se krátí.


Podmínky zápotu dopotené doby:
-  dopotená doba se zapoítává v plném rozsahu tehdy, je-li období od 18 let vku pojištnce do vzniku nároku na jeho invalidní dchod kryto dobou eského pojištní, nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání), pípadn vznikl–li tento nárok ped 18. rokem vku
-  dopotená doba se té zapoítává v plném rozsahu, pokud doba, která není (v období od 18 let vku pojištnce do vzniku nároku na invalidní dchod) kryta dobou eského pojištní, je kratší
- 1 roku (vznikla-li invalidita ped 28. rokem vku pojištnce), nebo
- 2 let (vznikla-li invalidita pojištnce od dosaení vku 28 let do 40. roku jeho vku), nebo
- 3 let (vznikla-li invalidita od dosaení vku 40 let pojištnce).


Nejsou-li splnny výše uvedené podmínky pro to, aby byla dopotená doba zapoítána v plném rozsahu, tak se dopotená doba krátí. A to v pomru daném (v období od dosaení vku 18 let pojištnce do vzniku nároku na jeho invalidní dchod) délkou získané doby pojištní k dob, která v tomto období uplynula (tedy k potu kalendáních dní od dosaení 18 let vku do vzniku nároku na invalidní dchod).


Pozor, dopotená doba se nezapoítá vbec v pípadech, kdy invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si lovk zpsobil nebo nechal zpsobit, nebo pokud poškození zdraví vzniklo jako následek úmyslného trestného inu zpsobeného adatelem o invalidní dchod.


Výše invalidního dchodu závisí na zjištné (získané i dopotené) dob pojištní, píjmech dosahovaných ped vznikem invalidity a na uznaném stupni invalidity. Stejn jako v pípad starobního dchodu se do doby pojištní pro výpoet invalidního dchodu zapoítávají rovn tzv. náhradní doby pojištní, jako nap. doba pée o dít nebo doba evidence na úadu práce. Také invalidní dchody se stejn jako ostatní druhy dchodových dávek valorizují.


Výše procentní výmry invalidního dchodu se stanoví procentní sazbou z výpotového základu za kadý celý rok doby pojištní v závislosti na stupni invalidity. Výše procentní výmry invalidního dchodu iní za kadý celý rok doby pojištní:
-  u invalidního dchodu pro invaliditu prvního stupn 0,5 % výpotového základu,
-  u invalidního dchodu pro invaliditu druhého stupn 0,75 % výpotového základu,
-  u invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn 1,5 % výpotového základu.
Minimální výše procentní výmry invalidního dchodu stanovená zákonem iní 770 K msín (platí pro všechny stupn invalidity). Výše základní výmry invalidního dchodu je stejná pro všechny stupn invalidního dchodu a v roce 2015 iní 2 400 K msín. To znamená, e invalidní dchod jakéhokoliv stupn piznaný v roce 2015 neme být niší ne 3 170 K.


Píklad 1
Pojištnci narozenému 15. 6. 1976 vznikl od 1. 9. 2014 nárok na invalidní dchod pro invaliditu tetího stupn. Celou dobu od dosaení vku 18 let do vzniku nároku na invalidní dchod (od 15. 6. 1994 do 31. 8. 2014, tj. 7 383 dní) má pokrytou pojištním. Dchodového vku pro nárok na starobní dchod (66 rok a 10 msíc) dosáhne 15. 4. 2043. Dopotená doba, tedy doba od vzniku nároku na invalidní dchod do dosaení dchodového vku, tj. od 1. 9. 2014 do 14. 4. 2043 se rovn zapoítává v plném rozsahu (iní 10 453 dní). S dopotenou dobou iní celková doba pojištní 17 836 dní, tj. 48 rok a 316 dní. Výše procentní výmry, jedná-li se o invaliditu tetího stupn, iní 1,5 % výpotového základu (msín) za kadý celý rok pojištní, tudí 72 % (48 x1,5).


V rámci výpotu dchodu byl zjištn osobní vymovací základ (dále OVZ) pojištnce ve výši K 25 000. Výdlky nebyly výrazn nadprmrné ani výrazn pod prmrem. Po redukci OVZ podle pravidel platných pro dchody piznávané v roce 2014 byl stanoven výpotový základ K 14 947. Z tohoto výpotového základu iní procentní výmra invalidního dchodu 10 762 (72 % z 14 947). Celková výše dchodu tedy iní 13 102 (procentní výmra 10 762 K + základní výmra 2 340 K). V roce 2015 se dchod valorizoval a od ledna náleí ve výši K 13 335 (procentní výmra 10 935 K + základní výmra 2 400 K).

 

Píklad 2
V pípad, e by tentý pojištnec ml v období od dosaení vku 18 let do vzniku invalidity, tedy od 15. 6. 1994 do 31. 8. 2014 (7 383 dní) pokrytou pojištním pouze dobu 10 let (3 650 dní), krátí se mu dopotená doba (10 453 dní) pomrem získané doby pojištní (3 650 dní) k celkové dob mezi dosaením vku 18 let a vznikem nároku na invalidní dchod (7 383 dní).
Výpoet: 10 453 x (3 650 : 7 383) = 5 167 dní, tj. 14 rok a 57 dní. S dopotenou dobou iní celková doba pojištní 8 817 dní (3650 + 5167), tj. 24 rok a 57 dní. Z výpotového základu K 14 947 iní procentní výmra invalidního dchodu 36 % (1,5 x 24), tedy 5 381 K. Celková výše dchodu tedy iní K 7 721 (procentní výmra K 5 381 + základní výmra K 2 340). V roce 2015 se dchod valorizoval a od ledna náleí ve výši K 7 868 (procentní výmra 5 468 K + základní výmra 2 400 K).

Pi zmn stupn invalidity se mní výše procentní výmry invalidního dchodu, a to tak, e se procentní výmra ve výši, v jaké náleela ke dni pedcházejícímu dni zmny stupn invalidity, vynásobí stanoveným koeficientem, který je pesn uren zákonem o dchodovém pojištní.


V konkrétní situaci poradí pracovníci okresní správy sociálního zabezpeení, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí eské správy sociálního zabezpeení (SSZ) nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle +420 257 062 860. Více informací o podmínkách nároku na invalidní dchod a jeho výši lze získat na webu SSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm.


Jana Buraová, SSZKomente
 
 Datum
Jmno
Tma