Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adolf,
ztra Milan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nechat kontrolu dob dchodového pojištní na poslední chvíli se nemusí vyplatit

 

Pokud se bhem letošního roku chystáte do dchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištní na poslední chvíli. Lidé, kteí v roce 2015 dosáhnou dchodového vku, musí získat alespo 31 let pojištní. K pedbnému ovení dob dchodového pojištní kdykoliv ped piznáním dchodu slouí pehled dob dchodového pojištní nebo informativní osobní list dchodového pojištní. ádost o starobní dchod je moné podat nejdíve tyi msíce ped poadovaným dnem piznání dchodu.


Dchodového vku letos dosahují mui narození v beznu a prosinci 1952, eny narozené v roce 1954, které vychovaly jedno dít, eny narozené v roce 1955, které vychovaly dv dti, eny narozené v roce 1956, které vychovaly ti i tyi dti a bezdtné eny narozené v roce 1953. eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) proto pipomíná, jak se ádost o dchod podává, a informuje, co se mní ve výpotu dchodu v roce 2015.

 

ádat o piznání dchodu je moné k datu nároku, ale také od pozdjšího termínu
Rozhodnutí, zda odejít do starobního dchodu, záleí na samotném obanovi. Jedná se o jeho právo volby a nikoliv povinnost. Také termín, od kterého chce dchod piznat, si volí sám adatel. Dosaení dchodového vku není dvodem k ukonení zamstnání i podnikání. To znamená, e lovk, který se rozhodne dále pracovat, me pokraovat ve výdlené innosti i po vzniku nároku na starobní dchod. Tzv. „pesluhováním“ je moné si navyšovat procentní výši dchodu.


Lidé snadno pomocí tzv. vkové kalkulaky zjistí, jaký je jejich dchodový vk, kdy ho dosáhnou a jakou musí získat dobu pojištní. Pomocí dchodové kalkulaky se mohou dokonce dozvdt orientaní výši svého dchodu. Údaje, které se dosazují do kalkulaky (délka doby pojištní a výdlky), získají z informativního listu dchodového pojištní, o jeho zaslání mohou SSZ jednou ron zdarma poádat, nebo nahlédnutím do svého „konta“ pojištní online na ePortálu SSZ. Ob kalkulaky - vková i dchodová - jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních vcí v sekci Dchodové pojištní: http://www.mpsv.cz/cs/2435.


ádost o dchod sepisuje s obanem pracovník OSSZ
Rozhodne-li se oban podat ádost o dchod, musí se dostavit na píslušnou okresní - v Praze Praskou, v Brn Mstskou - správu sociálního zabezpeení (OSSZ) podle místa trvalého pobytu. Do ádosti o dchod je teba uvést a ovit mnoho údaj, proto ji s adatelem vypluje pracovník dchodového oddlení. Podat ádost o dchod je moné kdykoliv v úední dny OSSZ a není nutné se pedem objednávat. Ten, kdo si však pro tento dleitý úkon chce sjednat konkrétní termín schzky, má monost vyuít slubu online objednávání na webu SSZ: http://objednani.cssz.cz/.


ádost o starobní dchod je moné podat nejdíve tyi msíce ped poadovaným dnem piznání dchodu, pozdji je to moné kdykoliv. Zptn lze dchod vyplatit maximáln za pt let.

 

Za obany, kteí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou podat ádost o dchod sami, mohou s jejich souhlasem a na základ potvrzení lékae o jejich zdravotním stavu podat tuto ádost jejich rodinní píslušníci.


Doklady, které se pedkládají pi podání ádosti o starobní dchod
-  Pi podávání ádosti o starobní dchod se pedkládá zejména:
-  obanský prkaz, u cizinc pas i povolení k pobytu,
-  doklady o studiu, popípad uení (i nedokoneném),
-  mui pedkládají doklady o výkonu vojenské sluby,
- doklady prokazující výchovu dtí nebo péi o dti (rodné listy dtí nebo výpisy z matriky narození, pop. rozhodnutí o dob a rozsahu pée),
- doklady o dobách pojištní nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu dchodového pojištní nebo v on-line pehledu dob dchodového pojištní.


Lidem, kteí pemýšlejí o odchodu do starobního dchodu, pináší mnoho praktických rad a píklad aktuální Píruka budoucího dchodce, která poskytne odpovdi na nejastjší dotazy, je si lidé v souvislosti s dchodem kladou. Píruka je v tištné podob zdarma k dispozici na OSSZ, v elektronické verzi je dostupná na webu SSZ: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.


Lhta pro vyízení ádosti o dchod je 90 dní, zpravidla je ale kratší
SSZ rozhoduje o piznání dchodu ve lht do 90 dn od podání ádosti. Délka vyízení závisí na tom, zda jsou v evidenci SSZ všechny podklady. Pokud je nutné vyadovat potebné doklady nap. od zamstnavatele (bývalých zamstnavatel), zahraniního nositele pojištní nebo jiné instituce, vyízení dchodu se tím prodlouí. Je-li nárok na dchod prokázán, me SSZ adateli ped vydáním rozhodnutí o dchodu poskytnout zálohu. Ve vtšin pípad však SSZ rozhoduje o piznání starobního dchodu v prmru za 31 dn.


Po obdrení rozhodnutí je moné poádat o zmnu data piznání nebo podat námitku
Do 30 dn ode dne oznámení rozhodnutí SSZ me klient písemn poádat o zmnu data piznání dchodu nebo jeho výplaty. V praxi se me jednat nap. o situace, kdy adatel o starobní dchod z obdreného rozhodnutí zjistil, e mu do získání dalšího roku pojištní chybí nkolik dn. V tomto pípad má adatel monost v 30denní lht poádat SSZ o posunutí data piznání starobního dchodu tak, aby mu byl zhodnocen i další rok pojištní.


Pokud klient nesouhlasí s rozhodnutím o piznání dchodu, me podat písemné námitky do 30 dn ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky pijímá SSZ nebo kterákoliv OSSZ. Podání námitek je ádný opravný prostedek ve správním ízení a jeho absolvování je nezbytným pedpokladem k tomu, aby se vcí mohl zabývat soud v pípad uplatnní správní aloby.


Co se pro rok 2015 ve výpotu starobního dchodu mní
Základní výmra dchodu v roce 2015 iní 2 400 K msín. Procentní výmra dchodu iní za kadý celý rok dchodového pojištní získaný do doby nároku na dchod 1,5 % výpotového základu. Pro stanovení výpotového základu je dleitý osobní vymovací základ, tj. msíní prmr všech píjm dosaených v rozhodném období. Rozhodné období je u dchod piznaných v roce 2015 období let 1986 a 2014. Pro stanovení výpotového základu z osobního vymovacího základu platí v roce 2015 dv redukní hranice: I. redukní hranice – 11 709 K - a II. redukní hranice – 106 444 K. Výpotový základ se z osobního vymovacího základu stanoví tak, e ástka do I. redukní hranice náleí v plné výši, z ástky nad I. do II. redukní hranice náleí 26 %, k ástce nad II. redukní hranice se nepihlíí.


Více informací o podmínkách nároku na starobní dchod, jeho výši a výpotu lze získat na webu SSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, pi osobní návštv OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.


* * *


SSZ kadému otevela online jeho „konto“ dob pojištní


Kadý oban, bez ohledu na vk, má od letošního bezna monost kdykoliv, snadno, bezpen a zdarma vidt aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištní, ani by musel od úadu ádat zaslání výpisu svých dob pojištní. Bránou, jak ke kontu online pistoupit, je ePortál SSZ. Díky nmu mají zejména zamstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, e zamstnavatel eské správ sociálního zabezpeení (SSZ) potvrdil dobu jejich dchodového pojištní a hrubé píjmy (výdlky) ve správné výši.

 

„Kadý jeden lovk, který kdy byl naším pojištncem, protoe ze své výdlené innosti v R odvádl pojistné na dchodové pojištní, dostal od eské správy sociálního zabezpeení monost mít své údaje, je jsou podkladem pedevším pro jeho budoucí dchod, prbn pod kontrolou,“ uvedl ústední editel SSZ Vilém Kahoun a zdraznil význam nové sluby: „Lidé získávají dleité informace, které jim pomohou vyhodnotit, zda nám zamstnavatelé pedali všechny údaje, které mli, tzn. všechny evidenní listy dchodového pojištní. V pípad, e zjistí rozpor, mohou zaít vše vas ešit spolu s pracovníky okresních správ sociálního zabezpeení. eská správa spolu se svými okresními správami sociálního zabezpeení je klientsky zameným úadem státní správy a stvrzuje to svým rozvojem v pístupu ke klientm.“ Nkteré doby, které se prokazují a v souvislosti s podanou ádostí o dchod však SSZ neme mít v evidenci. I na n konto upozoruje. Jsou to nap. období, kdy byl lovk pracovn inný v zahranií i lidé peovali o dít.

 

Aby lidé mohli nahlédnout do pehledu dob dchodového pojištní, pihlásí se do ePortálu SSZ. K jeho pouívání nepotebují nic jiného ne mít pístupové údaje ke své datové schránce. Systém individuálních kont pojištnc, který SSZ v posledních letech usilovn vytváela a budovala, umouje, e se konto prbn aktualizuje na základ kadého nov dorueného a zpracovaného dokladu. V souasné dob konta, jejich poet osciluje kolem 8,5 milionu, obsahují 150 milion digitalizovaných nárokových podklad.

 

Z hlediska technologických zmn a pínos má ePortál SSZ klíový význam. Co je podstatné: spuštním ePortálu SSZ v prosinci 2013 byl významn posílen proklientský pístup SSZ smující k vybudování internetové samoobsluhy pro obany, podnikatele, zamstnavatele i další orgány veejné správy. Umouje nahlédnout na vybrané údaje, jako je pehled dob dchodového pojištní, získat výpis z nkterých údaj, poádat o vydání potvrzení, zaslání informativního osobního listu dchodového pojištní apod. Jeho prostednictvím lze elektronicky podat tiskopisy, které jsou systémy SSZ zpracovány a oveny.


Krom náhledu na „konto“ mají obané stále monost poádat jednou za kalendání rok SSZ o zaslání informativního osobního listu dchodového pojištní (IOLDP). Lidé jsou obyejn mile pekvapeni, jak má SSZ jejich pracovní historii ádn zdokumentovanou. Potvrzují to slova šéfredaktorky asopisu revue 50plus:
„Já sama, kdy jsem ádala o dchod, jsem vbec netušila, e existuje nco jako osobní list. Shánla jsem krkolomn rzná potvrzení, a kdy jsem pak pišla na SSZ, byla jsem ohromená, e tam o mn všechno mli! Pitom jsem bhem ivota vystídala nkolik svobodných povolání. Pipadalo mi to jako malý zázrak, e me mít úad všechno podchycené, i to, co já jsem u dávno zapomnla.“


Doklady, které SSZ o svých klientech-pojištncích eviduje, mohou v nkterých pípadech poslouit i jinak ne jen pro úely dchodu. Jde o situace, kdy potebují svou pracovní minulost prokázat nap. novému zamstnavateli, v souvislosti s podnikáním pro doloení praxe, nebo pro rzné jiné úely.


* * *

SSZ nov nabízí klientm monost online objednání termínu na OSSZ. Pilotní provoz bí

od letošního bezna


Další zkvalitnní slueb svým klientm nabízí eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) v podob systému pro online objednání schzky na okresní správu sociálního zabezpeení (v Praze Praskou, v Brn Mstskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl spoívá v tom, e si lidé mohou schzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a dobe zapadal do jejich asového rozvrhu. Monost navštívit OSSZ bez pedchozího objednání je pochopiteln zachována.


Všichni klienti – tedy obané, zamstnavatelé a podnikatelé – mohou tento systém objednávání vyuít od konce letošního bezna. Pijít se poradit nebo si vyídit záleitosti týkající se agendy sociálního zabezpeení lidé mohou bez objednání i nadále kadý pracovní den, tedy od pondlí do pátku, v bných úedních hodinách OSSZ.

 

SSZ spustila online systém v pilotním provozu a po urité dob poteby svých klient vyhodnotí. Velkou výhodou systému bude nepochybn i to, e si ho kadá OSSZ bude moci pizpsobit svým potebám a monostem – v zásad se dá íci, e online objednávkový systém bude ušit pesn na míru klientm, kteí jsou s konkrétní OSSZ v kontaktu. Na vypracování online systému objednávání si SSZ nenajala odborníky „zvenku“, ale pipravil ho tým zamstnanc z IT oddlení OSSZ, vznikal tedy s minimálními náklady a v krátkém ase.


Sluba ONLINE OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠT je k dispozici na webové adrese http://objednani.cssz.cz/. Klienti si mohou rezervovat termín na níe uvedené sluby:
ádost o dchod – starobní, invalidní, pozstalostní
ádost o dchod s mezinárodním prvkem
ádost o vystavení potvrzení o bezdlunosti
ádost o povolení splátek dluného pojistného (penále)
ádost o urení píslušnosti k právním pedpism sociálního zabezpeení pro zamstnance (vyslání, soubh, výjimka, formuláe A1).


U jednotlivých agend je k dispozici objednávací kalendá. V pilotním provozu je moné vyuít pro objednávání pracovní dny pondlí a stedu. Pedpokládaná doba schzky je prozatím vymezena na 30 minut.


Jana Buraová, SSZKomente
 
 Datum
Jmno
Tma