Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adolf,
ztra Milan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoní as je tradin asem, kdy úad hojn navštvují lidé ijící v cizin. Zajímají je otázky kolem eského dchodu


Období Vánoc a konce roku je dobou, kdy se na eskou správu sociálního zabezpeení (SSZ) a na okresní správy sociálního zabezpeení (OSSZ) ve zvýšené míe dostavují lidé ijící v cizin. Krom návštvy píbuzných a známých tuto dobu asto vyuijí i k vyízení záleitostí týkajících se zvlášt dchodu.


Pracovníci úadu v této souvislosti registrují hlav dv skupiny klient. Tou první jsou lidé, kteí v esku v minulosti uritou ást ivota pracovali a informují se, zda a za jakých podmínek mají nárok na dchod z eského dchodového pojištní. Jde o bývalé emigranty, anebo o eské obany, kteí se do ciziny provdali/oenili nebo tam odešli studovat i pracovat. Zajímá je, zda SSZ eviduje doklady o jejich pracovní innosti v R a ptají se také, kdy jim podle eských pedpis nárok na pípadný dchod vznikne a jakým zpsobem si o nj mohou poádat.


Klidní mohou být lidé, kteí ijí a pracují (nebo pracovali) v zemích EU anebo v zemích, se kterými má eská republika uzavenou smlouvu o sociálním zabezpeení. Nepijdou toti o roky studia, zamstnání i vojny, které získali v eské republice, protoe za splnní zákonných podmínek jim za n me být piznán a vyplácen tzv. dílí dchod. Bhem konzultace s pracovníky SSZ i OSSZ se dozvdí, kdy podle eské legislativy dosáhnou dchodového vku a jakou dobu pojištní musí získat. Pracovníci úadu jim rovn podají informaci, e pro splnní podmínky potebné doby pojištní je moné pihlédnout i k dobám pojištní získaným v tchto zemích, a to v rozsahu, v jakém je potvrdí zahraniní nositel sociálního pojištní. Upozorní je na to, e tento postup nelze pouít, pokud pracovali ve stát, který není lenem EU i EHP nebo ve stát, se kterým nemá R uzavenou smlouvu o sociálním zabezpeení.


Druhou specifickou skupinou „vánoních klient“ jsou eští obané, kteí ijí v cizin a dchod od SSZ ji pobírají. Ti svého pobytu v R vyuívají k tomu, aby prokázali tzv. ití. Zákonnou podmínkou pro výplatu dchodu pi trvalém pobytu v cizin je toti podle právních pedpis o dchodovém pojištní prokázání skutenosti, e je oprávnný píjemce dchodu naivu, k emu se pouívá tzv. potvrzení o ití. Jde o formulá, který píjemce dchodu vyplnný, vlastnorun podepsaný a s úedn oveným podpisem zasílá v uritých intervalech SSZ. Je-li dchodce na návštv v R, me vyuít bezplatnou slubu klientského centra SSZ nebo kterékoliv poboky OSSZ. Zde mu toti podpis na dokladu o ití na pokání oví. Staí k tomu pouze platný doklad totonosti (nap. cestovní pas). Formuláe o ití jsou k dispozici na kadé OSSZ i na www.cssz.cz, sekce Tiskopisy. Pracovníci OSSZ pomohou s jeho vyplnním. Od zaátku roku do konce listopadu zpracovala SSZ kolem sta tisíc potvrzení o ití.


V Praze si tyto záleitosti mohou lidé vyídit kadý pracovní den v klientském centru pi ústedí SSZ na adrese Kíová 25, Praha 5 nebo na kterémkoliv územním pracovišti Praské správy sociálního zabezpeení (PSSZ). Mimo Prahu se pak mohou obrátit na nejbliší OSSZ. Klienti ijící v zahranií podávají ádost o eský dchod zpravidla prostednictvím zahraniního nositele sociálního pojištní. Od ledna do listopadu 2014 obdrela SSZ více ne 15 tisíc ádostí o dchod s mezinárodním prvkem.


Kontakty na jednotlivá pracovišt jsou k dispozici na webových stránkách SSZ: www.cssz.cz/cz/kontakty. S dotazy týkajícími se dchod a dchodového pojištní se mohou klienti obracet na SSZ také písemn nebo telefonicky na call centrum pro dchodové pojištní na telefonním ísle: +420 257 062 860, a to kadý pracovní den.


Jana Buraová, SSZKomente
 
 Datum
Jmno
Tma