Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdeka,
ztra Jan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Od ledna 2015 se valorizují všechny druhy dchod i píplatky k dchodm


Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny dchody vyplácené z eského dchodového systému, které byly piznány ped 1. 1. 2015. Zvýšení provede eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) automaticky, není poteba o n ádat. K 30. 9. 2014 SSZ vyplatila bezmála 3,5 milionu dchod.

Všichni klienti, kterým SSZ vyplácí dchod, obdrí oznámení o jeho zvýšení. Lidem, kterým dchod vyplácí v hotovosti eská pošta, pedá oznámení poštovní doruovatel spolu s výplatním dokladem pi výplat dchodu za leden 2015. Klientm s bezhotovostní výplatou dchodu zašle SSZ oznámení bnou listovní zásilkou na adresu evidovanou SSZ a valorizovaný dchod jim bude pipsán na úet v lednu 2015.

 

Jaké dchody se zvyšují a o kolik
Zvyšují se dchody starobní, vetn pedasných starobních dchod, dchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i tetího stupn), vdovské, vdovecké a sirotí dchody. Základní výmra dchodu (stejná pro všechny druhy dchod) se zvýší o 60 K (z 2 340 K na 2 400 K). Procentní výmra dchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách dchodového pojištní a dosahovaných píjmech, vzroste o 1,6 %. V záí 2014 o tomto zvýšení rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních vcí vyhláškou . 208/2014 Sb.

 

Píklad valorizace starobního dchodu
Pobírá-li v roce 2014 dchodce starobní dchod napíklad 11 066 K (prmrná výše starobního dchodu ke konci záí 2014), tvoí ho základní výmra 2 340 K a procentní výmra 8 726 K. Od lednové splátky dchodu v roce 2015 se základní výmra zvýší o 60 K na 2 400 K, procentní výmra se zvýší o 1,6 %, tj. o 140 K (ástka zvýšení se vdy zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru). Celkem tedy dchod vzroste o 200 K. Od lednové splátky v roce 2015 tak bude náleet starobní dchod ve výši 11 266 K msín.

 

Zvýšení tzv. dílích dchod
Zvýšení dchod se týká také tzv. dílích dchod, které byly piznány podle koordinaních naízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpeení. V tomto pípad se procentní výmra dchodu zvýší také o 1,6 % své hodnoty. Základní výmra dílího dchodu se však zvýší o pomrnou ást z 60 K, která odpovídá pomru eské doby vi celkov získané dob pojištní.

 

Zvýšení píplatk k dchodu
Od lednové splátky 2015 se zvýší také vyplácené píplatky k dchodu piznané podle naízení vlády . 622/2004 Sb., o poskytování píplatku k dchodu ke zmírnní nkterých kivd zpsobených komunistickým reimem a dále podle zákona . 357/2005 Sb., o ocenní úastník národního boje za vznik a osvobození eskoslovenska a nkterých pozstalých po nich. Tyto píplatky se zvýší o 1,6 % celkové výše píplatku. Zvýšení se však netýká zvláštního píspvku k dchodu podle zákona . 357/2005 Sb.

 

Údaje k 30. 9. 2014:
Prmrná výše starobního dchodu (v K)  -    11 066 K

Poet vyplácených dchod v R   -  3 479 777

Poet dchodc v R   -  2 857 229           

Výdaje na dchody (v mld. K)  - 275,76
  

 

* * *

 

Vysvtlujeme deset nejastjších mýt o dchodech

 

Dchody. Téma, o které se lidé zajímají. Pesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) proto objasní nejastjší z nich, tentokrát takové, které se týkají výpotu a výše dchodu.

 

1. Starobní dchod se vypoítává z výdlk za posledních deset let zamstnání ped piznáním dchodu.
To je omyl, který petrvává z minulosti. Do roku 1995 se skuten dchody poítaly z píjm za posledních 10 let ped nárokem na dchod. Od roku 1996 se pro výpoet dchodu zohledují všechny píjmy od roku 1986 a do roku, který pedchází roku piznání dchodu. Lidem, kteí pjdou do dchodu letos, se dchod poítá z úhrnu všech výdlk za roky 1986 – 2013.

 

2. Výpoet dchodu se provádí z isté mzdy.
Naopak. Pro výpoet dchodu se u zamstnanc vychází z hrubých roních píjm, u osob samostatn výdlen inných (OSV) z roního vymovacího základu, tj. ástky, ze které bylo odvedeno pojistné na dchodové pojištní. Hrubé píjmy i roní vymovací základy v rozhodném období, tj. od roku 1986 do kalendáního roku ped piznáním dchodu, jsou pro úely výpotu dchodu ješt násobeny koeficienty mzdového nárstu.

 

3. Minimální výše dchodu je stejná jako minimální mzda.
Nikoliv. Minimální dchod a minimální mzda jsou odlišné pojmy i odlišné ástky. Minimální výše procentní výmry dchodu iní podle zákona o dchodovém pojištní 770 K. K procentní výme dchodu náleí ješt základní výmra, která je stejná pro všechny dchody a iní v souasné dob 2 340 K. Minimální msíní výše dchodu piznaného v letošním roce tedy iní celkem 3 110 K.

 

4. Lidé v peddchodovém vku nemají monost se v pedstihu dozvdt, kolik bude jejich dchod piblin init.
Kontrolou výpisu dob dchodového pojištní si lidé oví údaje v evidenci SSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich dchodu. K tomu slouí tzv. Informativní osobní list dchodového pojištní (IOLDP), který SSZ zasílá zdarma na základ ádosti. Pesný výpoet dchodu provedou pracovníci SSZ a na základ ádn podané ádosti. Pro orientaní výpoet starobního dchodu však lidé mohou vyuít tzv. dchodovou kalkulaku, která umoní provést pibliný výpoet dchodu, na který vznikne nárok a do roku 2020. Tato pomcka v. pehledného návodu na její pouití je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních vcí: www.mpsv.cz/cs/2435.

 

5. Pokud doloím svdeckým prohlášením dobu, kdy jsem pracoval „na erno“, do dchodu se mi tato innost zapoítá.
Ne. Pro výpoet dchodu nelze v ádném pípad zohlednit práci tzv. „na erno“, protoe za ni nebylo odvedeno pojistné na dchodové pojištní a veden evidenní list dchodového pojištní. Svdecké prohlášení se vyuívá ve zcela mimoádných pípadech, nap. kdy doklady o zamstnání byly uloeny v archivu, který byl znien povodnmi nebo poárem, a není jiná monost, jak dobu zamstnání prokázat. Svdky v tomto pípad musí být osoby, které s dotynou osobou v uvedeném zamstnání ve stejné dob pracovaly.

 

6. Brigády, které jsem vykonával ped lety pi studiu, se do dchodu nepoítají.
To je mylná domnnka. I krátkodobá brigáda, pokud zakládala úast na pojištní a je doloena, se poítá do doby pojištní a me mít na výši dchodu vliv. Celková doba zamstnání (pojištní) se pro výpoet dchodu zaokrouhluje na celé roky dol. Pokud souet vašich dob iní nap. 42 let a 334 dní, me msíní prázdninová brigáda (31 dní) pomoci k získání dalšího roku pojištní a tím i vyššího dchodu.

 

7. Vylouená doba je období, které se pro výši dchodu nezapoítá.
Omyl. Vylouenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdlku, nap. doba doasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn, doba pée o dít do ty let vku nebo pée o závislou osobu aj. Význam vylouených dob spoívá v tom, e pi stanovení výše dchodu se poet dn vylouených dob odeítá od celkového potu dn, na který se rozpoítává prmr výdlk. Tím se docílí toho, e pi výpotu píjem nebude tzv. „rozmlován“. Vylouené doby tedy mají na výši dchodu pozitivní dopad.

 

8. Kdy SSZ nemá u adatele o dchod njakou dobu zamstnání evidovanou, tak mu ji nezapoítá do dchodu.
Pokud pi piznání dchodu nebyla zapoítána njaká doba pojištní, protoe SSZ ji nemla v evidenci a adatel ji neprokázal, me ji doloit kdykoliv dodaten, a to i kdy u dchod pobírá nkolik let (získá nap. potvrzení z archivu). Zápoet lze provést se zptnou platností a vzniklý rozdíl ve výši dchodu doplatit a 5 let zptn od data, kdy byla chybjící skutenost ádn doloena.

 

9. Pro dchod se automaticky zapoítává celá doba studia i evidence uchazee o zamstnání na úadu práce.
Není tomu tak. Doba studia po 18. roce vku (v období do 31. 12. 2009) me být zapotena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se ji do dchodu nezapoítává. Doba vedení v evidenci úadu práce, po kterou uchaze o zamstnání nepobíral podporu v nezamstnanosti nebo podporu pi rekvalifikaci, se zapoítává nejvýše v rozsahu tí let. Tato doba tí let se zjišuje zptn ode dne vzniku nároku na dchod. Z doby, která byla získána ped dosaením 55 let vku, lze zapoítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištní a pro výši dchodu se krátí na 80 %.

 

10. Pokud pracuji pi pobírání dchodu, na výši dchodu to u nemá vliv.
Pokud píjemce starobního dchodu pobírá dchod v plné výši a pracuje, pesnji eeno vykonává výdlenou innost zakládající úast na dchodovém pojištní, zvyšuje se mu procentní výmra dchodu o 0,4 % výpotového základu za kadých 360 kalendáních dn této innosti. Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, ale na základ ádosti.

 

Více informací o dchodech a dchodovém pojištní lze získat na webu SSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, pi osobní návštv OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.

 
* * *

 

Zákon o dchodovém pojištní myslí na tzv. „sendviovou generaci“. Doba pée o blízké se do dchodu zapoítává

 

Lidé ve vku mezi 45–65 lety jsou ím dál astji doslova „obloeni“ dvma závazky. Musí zvládnout péi o své stále ješt ne zcela samostatné dti a zárove zaopatit své stárnoucí rodie nebo prarodie. Toto asov nároné období jde velmi tko skloubit s pracovním úvazkem. Proto píslušníci tzv. „sendviové generace“ asto stojí ped otázkou, zda opustí zamstnání, aby se mohli dlouhodob vnovat svým blízkým. Me se pée o blízké zapoítat do dchodu?

 

Rozhodování by tmto lidem mohl ulehit zákon o dchodovém pojištní, který na takové situace myslí a eší je. Zákon toti vymezuje tzv. náhradní doby pojištní, které se zapoítávají do potebné doby pojištní pro dchod. Jde o nkterá období, ve kterých lovk nepracuje, není tedy výdlen inný a neodvádí pojistné. Za náhradní doby pojištní se povaují práv:

doba osobní pée o osobu mladší 10 let, závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),

doba osobní pée o osobu jakéhokoliv vku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (stedn tká, tká a úplná závislost). Zapoítává se doba pée o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby ijící ve spolené domácnosti,

ped 1. 1. 2007 byla dvodem pro zápoet pée jako náhradní doby pojištní pée o osobu v rzném stupni bezmocnou, po tomto datu se stupn bezmocnosti v právní úprav transformovaly do I. (ástená bezmocnost) II. (peváná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupn závislosti.

 

O úasti na dchodovém pojištní rozhoduje OSSZ
Doba poskytování výše zmínné pée se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpeení (v Praze Praské, v Brn Mstské - OSSZ) o dob a rozsahu pée. Návrh na zahájení ízení o vydání takového rozhodnutí lze podat nejdíve po skonení pée nebo v dob jejího trvání – pokud peující osoba v této dob podává ádost o piznání dchodu, nejpozdji však do dvou let od skonení pée. O úasti na dchodovém pojištní rozhoduje OSSZ na základ podaného návrhu.

 

Doba pée se do dchodu zapoítává
Doba pée se pro úely dchodového pojištní hodnotí jako doba pojištní, tedy obdobn jako nap. doba zamstnání nebo doba samostatné výdlené innosti. Uvedená doba pée se hodnotí pln jak pro úely nároku na dchod, tak pro úely jeho výše.

 

Trvala-li náhradní doba pée o osobu závislou aspo 15 let (ust. § 19a zákona . 155/1995 Sb. o dchodovém pojištní), povauje se pro stanovení osobního vymovacího základu pro výpoet dchodu tato doba bu za dobu vylouenou (a to i kdy se kryje s dobou pojištní, v ní mla osoba píjmy, event. náhrady zahrnované do vymovacího základu) nebo za dobu pojištní, v ní mla osoba píjmy v citovaném ustanovení uvedené. Pro úely osobního vymovacího základu se v tomto pípad pouije postupu, který je pro peující osobu výhodnjší.

Doba pée o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani neijí s peující osobou v domácnosti, není povaována za dobu dchodového pojištní ani za náhradní dobu pojištní.

 

Osoba blízká a spolená domácnost
Blízkou osobou je v zásad rodinný píslušník. Zákon o dchodovém pojištní vymezuje, e jde o manela nebo manelku, píbuzného v ad pímé, dít vlastní, osvojené nebo dít pevzaté do trvalé pée nahrazující péi rodi, dále o sourozence, zet, snachu nebo manela rodie, a to kteréhokoli z manel. Spolenou domácnost tvoí fyzické osoby, které spolu prokazateln trvale ijí a spolen uhrazují náklady na své poteby.

 

Doba pée se prokazuje doklady
Pi podání návrhu na zahájení ízení o vydání rozhodnutí o dob a rozsahu pée adatel pedkládá zejména:

doklad prokazující totonost adatele,

doklad prokazující totonost osoby, o kterou je/bylo peováno (obanský prkaz, úmrtní list, rodný list dítte),

potvrzení krajské poboky Úadu práce prokazující dobu poskytování pée a stupe závislosti nebo potvrzení o délce doby poskytování píspvku pi péi o blízkou osobu,

doklad prokazující píbuzenský vztah adatele k osob, o kterou je peováno (nap. rodné listy, z nich vyplývá vzájemná píbuznost osob, oddací listy aj.),

v pípadech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je teba prokázat vedení domácnosti adatele s opeovávanou osobou, nap. estným prohlášením.

 

Bliší informace o zápotu doby pée a konzultace v konkrétní situaci poskytnou kadý pracovní den pracovníci OSSZ nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.

 

* * *


Monost získat informace rychle a snadno po telefonu lidé hodnotí pozitivn

 

Call centra eské správy sociálního zabezpeení (SSZ) zodpovdla v uplynulém roce dotazy tém 265 tisíc klient. Za první polovinu roku 2014 se na n telefonicky obrátilo ji 156 tisíc lidí. Ti specializovaná call centra - pro dchodové pojištní, pro nemocenské pojištní a pro technickou pomoc - slouí veejnosti kadý všední den. Vyuít jich mohou klienti z celé eské republiky i ze zahranií, kteí se touto cestou dozvdí poadované informace nebo zkonzultují svoji situaci, ani by museli osobn na poboku.

 

Monost získat kvalitní informaci snadno z pohodlí domova a na pokání klienti SSZ povaují za standard a oceují, e se mohou telefonicky poradit. Ve vtšin pípad toti volající ihned dostanou konkrétní informace o svých dchodových záleitostech i o prbhu zpracování výplaty nemocenských dávek a také obdrí operativní radu, jak postupovat pi elektronickém podávání dokument.

Call centrum dchodového pojištní za prvních šest msíc letošního roku vyídilo celkem 100 555 dotaz klient. Nejvtší podíl tvoily dotazy týkající se výplat dchod, kdy se volající dotazovali na moné zpsoby výplaty dchodu, výplatní termíny a zajímalo je, jak mají postupovat, chtjí-li zpsob výplaty zmnit. ada klient se ptala na podmínky nároku na dchod, zpsob jeho výpotu a kde a jakým zpsobem o dchod ádat. Také se informovali o prbhu vyizování své ádosti o dchod nebo o provádní exekuních sráek z dchodu. Nezanedbatelnou ást tvoily dotazy na tzv. dchody se zahraniním prvkem a telefonáty týkající se výplaty dchodu do zahranií.

Na call centrum nemocenského pojištní se lidé peván obracejí s konkrétními dotazy týkajícími se výplaty nemocenského, penité pomoci v mateství i ošetovného. Dotazy na prbh výplaty dávky pedstavují pes 70 % všech dotaz. Ostatní dotazy zahrnují odborné poradenství v problematice nemocenského pojištní. Volající, v. mzdových úetních, se ptají na obecné podmínky nároku na dávky a na zákonnou úpravu v oblasti nemocenského pojištní. Praktickým píkladem je zmna v poskytování nemocenského od 15. místo od 22. dne doasné pracovní neschopnosti s úinností od 1. 1. 2014. Od ledna do ervna letošního roku vyídilo call centrum nemocenského pojištní 37 tisíc telefonát.

Call centrum technické pomoci poskytuje pedevším informace klientm, kteí vyuívají elektronická podání, a další poradenství vtšinou technického rázu. Jde zejména o dotazy týkající se registrace k e - Podání, staení a instalace potebného software, staení interaktivních formulá a práce s nimi, instalace šifrovacího certifikátu, odesílání e-formulá. Lidé se po telefonu rychle dozvdí, jak správn postupovat a snadno odstranit pípadné chyby. Pracovníci call centra technické pomoci volajícím poradí také s pihlášením do ePortálu SSZ a s podmínkami vyuívání online poskytovaných slueb. Od poátku letošního roku call centrum technické pomoci vyídilo celkem 18 549 hovor.

 

Úední hodiny mají call centra SSZ kadý pracovní den:
Call centrum dchodového pojištní
257 062 860 nemocenského pojištní
840 406 040 technické pomoci 585 708 290

Pondlí, steda 8:00 - 17:00; 8:00 - 17:00; 8:00 - 17:00
Úterý, tvrtek 8:00 - 15:30; 8:00 - 14:30; 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:00; 8:00 - 14:00; 8:00 - 14:00

 

Hovor z pevné nebo mobilní sít do call centra SSZ je volajícímu útován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora.


* * *

Jana Buraová, SSZKomente
Posledn koment: 14.12.2014  10:28
 Datum
Jmno
Tma
 14.12.  10:28 Jaroslav