Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kvtnové pranostiky


Dnes si to ani neuvdomujeme, ale první máj býval velmi významným dnem dávno ped tím ne byl vyhlášen Svátkem práce! Pímo arodjná moc byla pitom pipisována zejména filipo – jakubské noci, tedy noci z 30. dubna na 1. kvten. Staí uvést nkolik píklad – Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok. Meme si ale vybrat, nebo také – Filipa – Jakuba déš – to zlá zvst. Z toho plyne pouení, e na povry není radno vit! Bume ale rádi, e se nám z této noci zachoval hezký, i kdy moná trochu nebezpený zvyk – pálení arodjnic. Jinak také mlo platit – Prší-li na prvního máje, bude pozdji sucho a neurodí seno, a podle další pranostiky ani víno!


1.5.
První kvten deštivý – polím, pícím škodlivý.

Svátek práce dneska neslaví se tolik,
novým vzorem stal se eský workoholik!


2. 5.
Studený máj – v stodole ráj.

Tohle rení urit zná doslova snad kadý,
pro našeho Zikmunda pak bude platit navdy.


Sníh v máji – hodn trávy.
Alexej sníh odmete, i kdy je bez dvete,
veškerý svj volný as na zahrad tráví.


Déš svatého Floriána je ohová rána!
Florián je Kvtoslav, jako hasi íze hasí,
kdy to nkdy peene, bez ohledu na poasí,
následují kalná rána!


5. 5.
Kdy se máji blýská, sedlák si výská.

Klaudie si taky výská a spolu s ní celá víska.
Na návsi se mláde rojí, o svou májku moc se bojí!

 


Roj, který se máji rojí, za plný vz sena stojí,
v ervnu rojení, nestojí za zvonní.
Radoslav dnes pro nikoho není prost k mání,
jako divý svoje velky z úl popohání.

 

Deštivý kvten – íznivý íjen.
Standa íznivý je stále, voda není jeho hobby,
na pírodu nezlobí se, ale na vinaské loby.


Májová voda vypije víno.
Náš státní svátek, ba i Den matek, do kalendáe vnášejí zmatek.
Bume však rádi, e je co slavit, e aspo obas mem se bavit!


Není-li kvten ani píliš studený, ani mokrý, napluje stodoly i sudy.
Pro Ctibora toto rení nejlepší je ze sta,
opt se zde uplatuje zlatá stední cesta!


Mnoho chroust v máji – dobrý rok.
Naše Blaena chrousta nechroustá,
v máji je blaená – není pece cvok!


O svatém Mamertu zima je po mertu.
Svatava Mamerta nezná, neví ani kdo je mert,
protoe má ráda teplo, doufá, e je to jen ert.


Pankrác, Servác,Bonifác, pro sadae jsou zlí chlapci.
Jméno Pankrác pro nás ale dávno u se kíí,
s tou vznicí velmi známou – s tou se zlatou míí!


Ped Servácem není léta - po Serváci s mrazy veta.
S úsmvem na svojí líci, radují se zahradníci,
nejen pro n je to jist velmi hezká vta.


Pankrác, Servác, Bonifác, jsou ledoví mui.
Jeden velký problém s nimi ale dneska máme –
i kdy s mrazíky se tuí,
pouze z našich kalendá jejich jména známe!


         Výskyt mrazík v druhé kvtnové dekád bývá postrachem zahradník i sada a v minulosti byl vykládán rznými, asto velmi kuriózními teoriemi. Podívejme se alespo na nkteré. Jedna tvrdila, e ty mrazíky pinášejí meteorické roje, které oslabují slunení záení, jiná vidla píinu v chladném svitu Msíce! A jeliko i v minulých stoletích u nás nkteí lidé vzývali východ, tak ti dokonce vidli píinu kvtnových mrazík v tání ledu na sibiských ekách! Nejznámjší je ale domnnka o psobení ledovc, které se v tomto období odtrhávají od grónského ledovce, plují k jihu a ochlazují vody Atlantiku a tím i vzduch nad oceánem. Dnes však víme, e podobné hory ledu sice mohly potopit Titanik, ale bylo spoítáno, e na ochlazení, které by dorazilo a do Evropy zdaleka nestaí!

       Správnou píinu kvtnových mrazík najdeme v povtrnostních situacích, pi nich se po vpádu studeného arktického vzduchu vytvoí nad stední Evropou tlaková výše a v ní se vzduch pi noním vyjasnní dále prochlazuje. A nakonec souasné statistiky potvrzují, e ledoví mui nás v minulosti navštvovali v kvtnu astji, ale nyní se prosazují jen s pravdpodobností asi 45%! A tak teba v letech 1945, 1969 a 1997 jsme u nás v tomto kvtnovém období mli dokonce tropická vedra kolem 30 st.C.


15. 5.
Déš svaté ofie švestky ubije.

To lící pesmutných bude dnes více,
odnese to toti i slivovice!


Kdo o svatém Jan len zasévá,
stébla zdéli lokte mívá.
Dnes místo Jeníka z Pomuku,
Pemek se na ten len usmívá.


Májová vlaika – naroste travika,
Májový deštíek – poroste chlebíek.

Radost má koníek, radost má kravika,
Aneta dodává – dej nám to Pánbíek


Bezen - za kamna vlezem, duben -
ješt tam budem, máj – vyenem kozy v háj!

Nataša však vbec nikdy, tedy ani v máji,
nikam kozy nevyhání, neb pírodu hájí.


Suchý bezen, mokrý máj, bude humno jako ráj!
Humno je slovo málo známé, ve slovníku ho vyhledáme.
Je to slad – dá dobré pivo, u dnes raduje se Ivo!

 


V máji aby ani hl pasákovi neoschla.
Není pasák, jako pasák – pastýi s tím souhlasí.
Práv pro tu vláhu po jaru chrání Zbyšek svoji fujaru.


21. 5.
Máj kvítí dává a stromy listím odívá.

Monika se ráda podívá, jak se to sluníko tuí,
pomáhá rozvíjet tulipán, pivoku, kosatec, ri.


V máji hímoty nedlají trampoty.
Dnes Emil, kdy dímá, není rád, e hímá,
k poasí se staví elem, tak íkajíc – zpíma!


23. 5.
Je-li máj u zahradníkem, není stodol milovníkem.

Vladimír se diví, pro milovat stodoly?
Mnohem lepší je milovat krásné enské idoly!


Veerní rosy v máji hodn sena dají.
Rosy veer a na mezi nemá ráda Jana,
veer preferuje seno, rosu pouze zrána.


Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná!
Viola mu pizvukuje – pohoda e není
zcela jist, po celý rok, prost k zahození!


Den svatého Filipa pinese bu poehnání nebo lopocení.
O Filipovi se íká, e je ledový mu malý,
neíká však tak ani tak, je to patron svta znalý..


27. 5.
Kdy kvete len, a kvete i víno!

Waldemar tší se u nyní zkraje,
a víno rozkvétá a pkn zraje!


Jestli v máji neprší, erven to dovrší.
Vilém nejen pee housky, kdy se kouí z komína,
suché jaro se mu vlee a na Máchu vzpomíná.

 


Je-li kvten bez dešt, schází to všude!
Maxmilián bez dešt pesmutný bude.
Jako obchodníek s deštm bude míti práci,
a tak jako loni v máji opt se k nám vrací.


30. 5.
Májový déš draší je ne celá Praha!

Ferdinand zná déš i Prahu,
tak se tomu vit zdráhá.

 


31. 5.
Kdo se v máji oení, pivodí si souení.

Svatba v máji volá máry!
My voláme – láry – fáry!
Kamilu taková morbidnost leká,
a proto na erven pokorn eká!


A my, laní SeniorTip pranostikái, ekáme taky!


Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: František Kratochvíl

* * *

Zobrazit všechny lánky autora
 Komente
Posledn koment: 02.05.2024  08:21
 Datum
Jmno
Tma
 02.05.  08:21 Von
 01.05.  21:14 Jaroslava
 01.05.  10:42 Vesuviana
 01.05.  08:41 Ivan
 01.05.  06:48 Pemek
 01.05.  02:38 olga jankov