Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zita,
ztra Oleg.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jan Hus

 

Dnes je státní svátek. Piznám se, e nechápu, pro spojujeme státní svátky s konkrétními osobnostmi i událostmi. Pro Mistr Jan Hus, pro Cyril a Metodj, pro 28. íjen, pro 1. máj? Vdy naprosté vtšin lidí by stailo, aby se schválilo kolik dn volna v roce dostanou. Ono stejn vtšin jde vlastn o to volno. Smysl svátk jim je zpravidla ukradený. K tomuto závru jsem dospla, kdy slyším znalosti oban v rzných anketách. Vtšinou neznají základní historické skutenosti, které jsme ve škole brali naprosto samozejm.

 

Z integrace Evropy mne napadá, koho vlastn zajímá historie vlastního národa a státu? Škola ji na výuku historie moc nedbá, z osnov djepisu pomalu mizí. A výchova k obanství? Katastrofa!


Dnes je tedy státní svátek a je volno. Píbh pravdy Jana Husa, pravdy za kterou bojoval a nechal se kvli ní upálit ale pece jen stojí za zmínku.


Jan Hus (1371-1415) je bezesporu významnou postavou eských djin, obráncem pravdy i kacíem. Jeho ivot dramaticky ukonila hranice v Kostnici. Tam ho koncil v roce 1415 shledal kacíem, a pispl tak k tomu, e 6. ervence byl upálen.


Svou pravdu bránil a do hokého konce a tím se stal nesmrtelný.Místo jeho upálení pipomíná v Kostnici pamtní deska. Upálili ho na hranici: Na hlav ml papírovou epici s vyobrazením tí ábl a stihl ješt odíkat pár otenáš, ne zemel.


Historici se pou o rok Husova narození. Narodil se v Husinci u Prachatic a jako Jan z Husince se zapsal na fakultu praské univerzity. Hus byla jeho pezdívka odvozená od místa jeho narození. Nkteí historici dokonce uvádjí, e byl huse podobný.


O Husov dtství a rodin se mnoho neví. Jeho mládí nic nenasvdovalo tomu, e se zapíše do historie. il ivot studenta, který v univerzitním studiu a knském svcení spatoval prostedek k zajištní solidní hmotné existence a spoleenské prestie. Historici se dokonce pou o míst jeho narození. Nkteí tvrdí, e Hus se narodil v Husinci u Prachatic, jiní e v Husinci u Klecan. Datum Husova narození se nikde neuvádí a tak je to nejspíš rok 1371.


Jako student dosáhl v roce 1393 titulu bakaláe a ti roky poté hodnosti mistra svobodných umní. Na univerzit se seznámil s dílem anglického teologa Johna Wycleffa, který byl oznaován za kacíe. etba spis anglického reformního myslitele Johna Wycliffa ho hodn ovlivnila. Po dokonení studií zaal také na univerzit vyuovat. V dob, kdy pijal knské svcení ji ml jasno o svém dalším psobení. Byl rozhodnut napravovat církev v duchu evangelia. Ve svém úsilí byl však v echách osamocen.


Dne 14. bezna 1402 byl jmenován správcem a kazatelem v kapli sv. Neviátek, nazývané Betlém. V kapli se kázalo v eském jazyce. Betlémská kaple se jeho zásluhou stala hojn navštvovanou. Hus pítomné seznamoval se svým zámrem obrody církve.

 

Stoupenci Husova reformního hnutí pijali za své názory Johna Wycliffa, který navrhoval, aby panovník a jeho úedníci zbavili zbohatlou církev pozemkového majetku i politického vlivu a navrátili ji pvodnímu poslání – tedy péi o vící. Wycliff rovn kladl nejvyšší draz na svrchovanost boího zákona, jím se mají všichni kesané ídit. S tmito názory se Hus naprosto zbooval.


S Husovým jménem je spojováno také vydání Dekretu kutnohorského, jen v lednu 1409 odevzdal praské vysoké uení pod kontrolu Husových pívrenc. Peváná vtšina Nmc v eských zemích ale i cizina se postavily k tmto principm odmítav. Novým rektorem se stal Jan Hus. V té dob u byl uznávaným kazatelem. Kázal v Betlémské kapli, kam na jeho kázání chodilo spoustu lidí. Kritizoval pomry v církvi – jako nap. nedodrování celibátu kní, hromadní majetku, výbr poplatk za pohby a svatby.


Problém nastal, kdy pape v roce 1412 vyhlásil prodej odpustk v eských zemích, proti kterým Hus oste vystupoval.. Tehdy ztratil mistr Hus i podporu krále, který ml z vybraných penz procenta. ím nad Prahou vyhlásil interdikt a Hus Prahu opustil. Dál kázal na venkov.
 

Dokud nad Husem drel ochrannou ruku král Václav IV., dokud se tšil pízni mocných eských a moravských šlechtic, dokud na praských ulicích demonstrovali jeho posluchai, nemusel se obávat ani arcibiskupa, ani soudu papeského dvora, u nho probíhal proces, který betlémský kazatel sám zahájil alobou vznesenou proti spálení Wycliffových knih. Papeský soudce dal sice Husa do klatby, nikoli však kvli kacíství, nýbr proto, e se osobn nedostavil k projednání svého pípadu.


Zlom nastal v roce 1414, kdy mistr Jan obdrel pozvánku na církevní koncil svolaný z iniciativy ímského krále Zikmunda Lucemburského do Kostnice. Husovi se tak na jedné stran nabízela píleitost obhájit ped elitou kesanských vzdlanc oprávnnost svého reformního programu, na stran druhé vyvstávalo nebezpeí, e jej koncil odsoudí jako kacíe. Ve chvílích rozhodování sehrály v pípad Husa hlavní roli politické tlaky a píslib Zikmundova ochranného listu.

V roce 1414 se odebral do Kostnice na církevní snm, kde chtl vyvrátit obvinní z kacíství. Šanci však nedostal. Vtšina zúastnných na snmu si upálení mistra Jana nepála, mli obavy z toho, e muednická smrt vzbudí nevoli v echách, kde v té dob zaalo sílit husitské hnutí. Ješt den ped odsouzením na Husa naléhali, aby své uení odvolal.


Na popravišt kráel s jistotou, e zeme za absolutní pravdu, za zákon boí. Jeho pívrenci si ho zaadili mezi muedníky a den jeho upálení ctili a do blohorské bitvy uctívali jako svátek. Dávali tím najevo, e Husovu smrt na kostnické hranici vnímají jako nespravedlivý in, který jim ukazuje cestu ke spasení.


Husovy koeny tkví ve stedovku, ale ada jeho myšlenek se odráí i v naší dob.

 

Zdenka Franková

 

Pette si také: 600. výroí upálení Mistra Jana HusaKomente
Posledn koment: 06.07.2021  18:40
 Datum
Jmno
Tma
 06.07.  18:40 olga jankov
 06.07.  18:18 Von
 06.07.  13:27 Blanka K,