Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na Nuselském most
 
Djištm tohoto skoro neuvitelného píbhu je Nuselský most, pyšn se vypínající nad stejnojmenným praským údolím. Hlavním hrdinou, meme-li zde tohoto oslovení pouít, je mj dlouholetý kamarád Aleš.

Alešova pítelkyn zddila po babice Marii na kraji nuselského údolí nad Botiem, v sousedství onoho slavného mostu, pkný domek s rozlehlou zahradou, ve které nechybly vzrostlé ovocné stromy. Kdy se Aleš s Lenkou po šesti letech chození konen vzali, rozhodli se domek zmodernizovat a upravit pro trvalé bydlení. Rekonstrukci stihli od jara do podzimu, a tak se mohli ješt ped zimou pesthovat z malého sídlištního bytu do svého vysnného „nuselského ráje.“ Líbilo se jim zde. Byli šastní a spokojení. Letos na jae pišla na adu zahrada. Lenka zde s pomocí mého pítele, vhlasného tepelského zahradníka Vlastíka Šindeláe, postupn dotváela pkný odpoinkový kout s pergolou, skalkou a malou vodní plochou, Aleš, milovník jabloní, hrušní a merunk, se zase pustil do obnovy ovocného sadu. Se starými stromy se však nechtl rozlouit. Od ovocnáe doktora Stanislava Pelešky v asopise Receptá vyetl radu, e pokud staré, ale ješt zdravé stromy projdou zmlazovacím ezem, budou dále ít a rodit to nejchutnjší ovoce. V odborné knize, zakoupené ve známém Arbesov knihkupectví na Smíchov, se dozvdl, jak na to.

Aleš, úspšný poítaový expert jedné nadnárodní firmy, se hned píští víkend rozhodl k akci. Poasí letošního jara bylo píznivé, tak pro zákrok oddalovat? V týdnu si od otce z venkova pivezl potebné instrumenty: Dv pilky se švédskými plátky, kvalitní zahradnické nky, sadaský n i štpaský vosk, který byl pro zdar jarního zmlazovacího ezu nezbytný stejn jako poádný ebík, bez kterého se dílo nedalo uskutenit. Alešv otec ebík poadované délky bohuel neml a tak si ho Aleš nakonec vypjil u firmy, která se na pjování podobných hobby pomcek specializuje. Firma sice sídlila na opaném konci Nuselského mostu, ale co se dalo dlat? Nepekonatelná pekáka to nebyla. Do stanice metra I. P. Pavlova to bylo od pjovny kousek a z nejbliší stranice na protjší stran mostu do zahrady rovn. Problém, se kterým Aleš ve svých kalkulacích nepoítal, pišel vzáptí a z neekané strany. Staniní dozor Aleše s pedlouhým, i kdy na nejmenší monou míru sloeným ebíkem, do metra nevpustil. Neobmkila ho ani flaška domácí dvaapadesátiprocentní merukovice, kterou si vzal s sebou do pjovny pro kadý pípad. Co te?

Kdy se Aleš uklidnil, problém se mu vyjevil v píznivjším svtle. Popadl ebík, vzal ho na rameno a pomalu s ním vykroil po liduprázdném chodníku na druhou stranu Nuselského mostu. Neplánovanou odmnou jeho námaze mu bylo sví ráno a pekrásný výhled na Prahu, který se odtud nedá s niím srovnat. Cesta mu píjemn ubíhala, a i druhdy hustý automobilový provoz byl v sobotu pece jen snesitelnjší. Petr ješt nebyl ani ve tetin mostu, kdy ped ním prudce zabrzdila policejní audina s blikajícím majákem a kvílející sirénou na steše. Z vozidla jako o závod vybhli dva uniformovaní stráci zákona, uchopili zaskoeného chodce pevn za pae, ebík mu servali z ramene a pohodili ho na chodník, jako by to bylo cosi štítivého. Pak zmateného Aleše zrun nacpali do auta a kvapem odjeli. Bylo znát, e oba policisté jsou mui na svém míst a inkriminovaný zákrok neprovádjí poprvé. Aleš se vzpamatoval a v aut: „Co si to pánové dovolujete? Já pece nejsem ádný zlodj! Ten ebík jsem si ádn vypjil… mám na to smlouvu, podívejte…“, snail se uvolnit si ruce z pout, aby dosáhl do kapsy a uniformovaným strácm zákona ukázal píslušný doklad. „Klid, pane, zachovejte klid,“ odvtil s úsmvem na rtech mladý policista. „Nic se nestalo. Ani vám se nic nestane. U se nemusíte bát. U bude dobe. Tentokrát jsme pijeli vas.“

Alešovi to konen došlo. I on vdl, e Nuselský most, pyšn se klenoucí nad stejnojmenným praským údolím nepitahuje pouze obdivné pohledy venkovan a zahraniních turist (v roce 2000 byl ocenn prestiní cenou Stavba století v kategorii dopravních staveb), ale také sebevrahy, kteí si jej rádi vybírají jako nástupišt k ukonení své nešastné pozemské pouti. Pokud pekonají ochrannou konstrukci s ocelovým pletivem a metr široké kovové pásy a opravdu skoí, pak pro n není návratu. „Ale pánové, pánové!“zvýšil hlas Aleš. „Já jsem pece nechtl…“ „My víme. My víme! To nám íkají všichni,“ nenechal ho domluvit policista. „Zachovejte klid. Te vás odvezeme na stanici, kde sepíšeme protokol a potom vás zavezeme do Boh… ehm… tedy… na kliniku. Tam se vás ujmou odborníci. Jak íkám: Jste v dobrých rukou. Te u se, pan,e nemusíte nieho bát!“

 
 
Odporovat dvma svalovcm v policejních uniformách nemlo smysl. A tak se následující dj na otevené scén odvíjel pesn podle nastínného scénáe a v reii zkušeného policejního nadporuíka.

Dluno dodat, e se Alešova cesta onu jarní sobotu protáhla pes noc – a do nedle. A to ml ješt, pi té vší smle, štstí na své stran. Teprve mediáln známý primá povstné psychiatrické kliniky, který si v nedli na své pracovišt pišel pro zapomenutý mobilní telefon, Aleše vyslechl, zváil jeho argumenty a nakonec uvil, e si ebík na Nuselském most nenesl proto, aby s jeho pomocí snáze pekonal ochranné konstrukce, ale opravdu kvli zmlazovacímu ezu starých jabloní. A tak Aleše v nedli ješt ped obdem (ústavní menu rád oelel) na primáv píkaz a plnou odpovdnost propustili. Ulevilo se mu, ani nevíte jak. Hned jak opustil bránu ústavu, usedl na nejbliší laviku, i kdy byla po dešti mokrá a stáím rozviklaná, vytáhl z batku tátovu dvaapadesátiprocentní merukovici, odšpuntoval zátku a poádn si z láhve pihnul. Pak podruhé, potetí…Dom se dostal a pozd odpoledne. A kdy se trochu prospal, ml toho nedlního veera své vydšené manelce Lence, místo spoleného sledování oblíbeného televizního seriálu, hodn co vysvtlovat. I ona mu, stejn jako pedtím stráci zákona v policejní audin a pak na sluebn slubu konající mladý léka v Bohnicích, nevila. Dlouho si nemohla srovnat v hlav, e na poátku celého píbhu (se šastným koncem) byl obyejný dlouhý zahradnický ebík, se kterým se z bezpenostních dvod nesmlo do metra.

Dovtek:
Nuselský elezobetonový most, petínající stejnojmenné praské údolí, byl dokonen v roce 1973. Je 485 metr dlouhý, 26,5 metr široký a nad údolím Botie se klene ve výšce 42,5 metr. Provoz na nm byl zahájen 22. února tého roku a o rok pozdji, 9. kvtna 1974, zaaly jeho tubusem pravideln projídt i soupravy praského metra. Zaátkem 90. let minulého století bylo na okraji mostovky podél chodník vybudováno 2,7 metr vysoké zábradlí, zaoblené smrem k chodníku, které má odrazovat potencionální sebevrahy od skok. Pozdji byly pidány metr široké kluzké kovové pásy, aby se lezec neml eho pidret.

Od zahájení provozu spáchalo sebevradu skokem z mostu do údolí (do ervence 2010) pes 300 oban obojího pohlaví, rzného vku, povolání a náboenského vyznání. Nejmén 2x tolik oban se o sebevradu pokusilo, ale za zábrany se buto nedostal,i nebo byli od úmyslu policisty, lékai nebo hasii na poslední chvíli odrazeni. V seznamu sebevrah najdete i nkolik slavných osobností kulturního a spoleenského ivota nebo jejich potomk. Není doloen jediný pípad, kdy by sebevrah tyicetimetrový volný pád do údolí peil.

 
Milan Richtermoc
* * *
Ilustrace © Miroslav Šesták


Komente
Posledn koment: 04.05.2018  15:49
 Datum
Jmno
Tma
 04.05.  15:49 ferbl
 04.05.  15:03 Jaroslava Pechov
 04.05.  11:29 Von