Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
Dnes má svátek Zbynk
 
Podle obanského kalendáe má dnes svátek Zbynk. Podle jedné varianty je domáckou formou jména Zbyhnv, je lze vyloit jako posilující hnv.
 
Jméno Zbynk se v echách pouívá po staletí. Nejvíce je proslavil eský rod pán Zajíc z Hazmburka, kde jich bylo poehnan. Nejznámjším z nich byl Zbynk, který roku 1403 usedl na arcibiskupský stolec. Spíše ne knzem však byl váleníkem. Zpoátku pál i Husovým reformám, ale doba byla zlá. Církev mla ti papee a král Václav IV. naídil pro jistotu neuznat ani jednoho. Arcibiskup však jeho rozkazu neuposlechl a radji uprchl. Avšak ji roku 1409 se ped králem pokoil a spolen uznali za papee Alexandra V. Pak vše vzalo rychlý spád.

Arcibiskup odsoudil uení Viklefovo, a tím i Husovo. Toho dal navíc do klatby. Král Václav IV. s tím nesouhlasil a za trest zabral všechny církevní poklady. Zbynk zaal mít v echách horkou pdu a chtl uprchnout do Uherska. Po cest však onemocnl a 28. záí 1411 zemel v Bratislav. Na pohbu prohlásil sám Mistr Jan Hus, e si Zbyka vysoce váil, a jen litoval, e dal na špatné rady jiných.
 
Podle církevního kalendáe se dnes pipomíná Benno z Míšn, patron Mnichova, Altbayernu a dráansko-míšeského biskupství, který se stal také ochráncem rybá a soukeník. Narodil se roku 1010 v Sasku nebo Durynsku ve významné šlechtické rodin. Vybral si však duchovní dráhu a roku 1040 pijal knské svcení a krátce na to i úad opata v Hildesheimu. Proti jeho vli jej roku 1066 jmenovali biskupem v Míšni. Pestoe zpoátku úad odmítl, byla doba jeho episkopátu pro celou diecézi poehnáním. Nechal vystavt kostely a kláštery a obrátil mnoho pohan na kesanství. Nesouhlasil však s válenými akcemi císae Jindicha IV. v Sasku a ten ho dal na rok uvznit. Roztrka mezi nimi se dále prohlubovala, a jej v roce 1085 panovník z biskupského úadu sesadil. Teprve po uplynutí tí rok se mohl Benno opt vrátit. Od té doby se vnoval obracení slovanských pohan, co mu pozdji vyneslo titul "apoštol Slovan". Zemel v poehnaném vku 16. ervna roku 1106 v Míšni a v roce 1523 jej pape Hadrián VI. svatoeil. Jeho nejznámjší zobrazení je malba od Johanna Michaela Rottmayra v Mnichov.
 
 
Jan Kareta
 

Vybráno z knihy Václava Rameše – Encyklopedie kestních jmen, kterou vydalo Nakladatelství Libri. Kniha podává pehled o vzniku a pvodu našich jmen jak je nalézáme v kalendái, jako i o mnoha významných osobách, které je nosily.Komente
 
 Datum
Jmno
Tma