Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ervnoví patroni
 
SVATÝ  NORBERT  * 1082 + 1134; svátek 6. ervna
 
Svatý Norbert, eský národní patron, je zakladatelem ádu premonstrát, který se rozšíil po celé Evrop. U nás patil tomuto ádu klášter Strahov, eliv a Teplá. Norbert byl vzdlaný, literárn talentovaný, s diplomatickými vlohami.
Roku 1126 se Norbert stal arcibiskupem v Magdeburku, kde také zemel. Roku 1582 byl svatoeen. Je pohben ve Strahovském kláštee v kapli svaté Voršily poté, co pi ticetileté válce byly jeho ostatky vyzvednuty v Magdeburku a pevezeny do ech.
 
Patron
Svatý Norbert  byl zalenn mezi eské národní patrony arcibiskupem Arnoštem hrabtem z Harrachu roku 1626 pi pesunu ostatk do ech.
Je té patronem premonstrát. Pomáhá pi dobrém porodu.
 
Pranostiky
Prvním ledovým je Robert (29.4.) a posledním nkdy Norbert. O svatém Norbertu chladna jdou ke mertu.
 
 
SVATÝ  ANTONÍN  PADUÁNSKÝ 
svátek 13. ervna;   * 1193-5 + 1231
 
Svatý Antonín, františkánský mnich, psobil jako misioná v Maroku, il  jako poustevník a zejména proslul jako kazatel. Byl mimoádn vzdlaný, u roku 1232 byl  kanonizován a v roce 1946 zaazen mezi církevní uitele. Jeho nejnavštvovanjším poutním místem je bazilika sv.Antonína v Padov. U nás je takovým poutním místem ku píkladu pvabný kostelíek sv.Antonína poblí Blatnice na jiní Morav.
 
Patron
Svatý Antonín je patronem Padovy a Lisabonu, peka a horník. Je záštitou proti ztroskotání lodí a proti váleným útrapám. Antonín je ochráncem milujících, manelství, en a dtí a té pomocník pi šastném porodu.
Pomáhá proti horece, moru, nemocem dobytka a v kadé nouzi. Antonín je pímluvcem chudých a cestujících a té je spolehlivým útoištm pi hledání a znovunalezení ztracených vcí.
 
Pranostiky
Na svatý Antonín len zasít neprodlím. Svatoantonínský len nemine se uitkem. Svatý Antonín pevn veslo tímá, asto na nj hímá. Na svatého Antona kadá jahoda je ervená.  Na svatého Antonína broušení kos se zapoíná.
 
 
SVATÝ  VÍT  * ve 3. století + asi 304;  svátek 15. ervna
 
Svatý Vít patí mezi eské národní patrony; jde o jednoho ze trnácti svatých pomocník kesan v nejvtší tísni.Velmi ho uctívali Sasové ve víe, e pomáhá rozvoji nmeckého státu – jejich dar Vítova rám pro svatého Václava tedy znamenal od nich povzbuzení eského národního sebevdomí – odtud zasvcení chrámu na Praském Hrad svatým Václavem práv svatému Vítu. Toto zasvcení pešlo i na pozdjší katedrálu za Karla IV. Svatý Vít zemel mladý, umuen za Diokleciánova pronásledování kesan.
 
Patron
Svatý Vít je vzácným patronem: je to patron eský i saský, sicilský i jiných míst a je patronem Prahy. Je patronem mládee, vina, hostinských, lékárník, ková, herc, sládk, horník a té lidí nmých a hluchých. Svatý Vít ochrauje  domácí zvíata a drbe a také vodní prameny. Pomáhá proti vzteklin, padoucnici, posedlosti, hysterii a keím. Té pomáhá k ochran cudnosti, proti neplodnosti a dokonce proti pomoování do postele. Svatý Vít pomáhá proti oním a ušním chorobám a je záštitou proti nebezpeí ohn, proti blesku a neasu. Pimlouvá se za dobrou setbu a dobrou sklize. Je zastáncem a pomocníkem v nouzi.
 
Pranostiky
Svatý Vít, dává tráv pít.  Svatý Vít pináší mnoho dešt. Den svatého Víta mnoho dešt skýtá. Svatý Vít mní as a asto deštm poctí nás. Kdy prší na Víta, bude pršet i na Jana. Prší-li o svatém Vítu, uškodí to itu. Na svatého Víta konec veselého léta. Na svatého Víta o plnoci svítá.
 

Olga Janíková

* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

 


Komente
Posledn koment: 06.06.2018  06:20
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  06:20 Mara
 06.06.  05:06 KarlaA