Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eská hudba není Kanaanm cizí

V pátek 25. kvtna jsem šel (vlastn byl dostrkán na kolekové idli pítelem Alexandrem Havrlantem) na další krajanskou akci (spíš snad akci Generálního konzulátu R v Torontu) - na koncert  Praského smíšeného sboru v Rosedale United Church v Torontu. Ale ona se ta krajanská akce uskutenila, a pozvánka vdn uvádí, díky spolenosti United Cleaning Ltd.: "… za štdrý dar, bez kterého by koncert nebyl moný." Spolenost zaloil krajan Milan Kroupa. Zasel dobré zrno, které nese krásné ovoce.

Koncert byl vnován stoletému výroí zaloení eskoslovenska roce 1918 a padesátiletému výroí Praského jara roce 1968, roku, jeho ásti jsou trapným svdectvím lidské nedokonalosti a vlí povahy slušné ásti lidského rodu nejen v eské republice a východní Evrop, ale napíklad i ve Spojených státech, které letos rok 1968 vzpomínají jako rok zavradní Roberta Kennedyho a zvolení Richarda Nixona prezidentem USA - ne práv nejslavnjší epizody amerických  djin.

Úvodní slovo pronesl Generální konzul R v Torontu Ivan Pouch, krátkým proslovem se pedstavil i Jonathan Sauvé, editel mezinárodních vztah a zástupce šéfa Protokolu, pítomné dále pozdravili prezident Kanadského Sokola Robert Tmej a honorární konzul SR pro Ontario v Torontu Michael Martinek. Koncert s elegantní struností uvádla Josefína Tichá.
 

Zpv sboru jsem naštstí slyšel - burácel, smál se a jásal nezadriteln celou kostelní lodí. Sbor ídil Jií Petrdlík. Nejene je výborným dirigentem, kterému jeho zpváci (s velikou pevahou eny) asi jedí z píslovené ruky, ale je mladý, fešák, má kouzlo a nebere se „ván“.

Koncert byl zahájen Satováclavským chorálem a temným zpvem, který sám o sob musel vydsit protivníky: "Kdo jste boí bojovníci" a byl uzaven radostnou melodií, kterou Smetana zakonil Prodanou nevstu: "Pro bychom se netšili..." Nevím, jak dlouho potom byl tento geniální tvrce našeho hudebního pokladu úpln odíznut od svta, ale svj cyklus šesti symfonických básní Má vlast psal u v bezhlesém vesmíru. Jaká je míra bídy a bolesti, ji lovk unese…

Koncert Praského smíšeného sboru byl pkným darem torontským krajanm i nekrajanm. Líbil se tm nekrajanm? Soud podle jejich reakce, ekl bych, e ano.

 
 
Ale eská hudba není Kanaanm cizincem. Nebyla cizincem ani Anglianm: Hudební historik Charles Burney, který eské království navštívil koncem 17. nebo zaátkem 18. století, projel celým královstvím a vyzvídal, jak obyejní lidé vidí (nebo vlastn pstují) hudbu: "…nejen v kadém vtším mst, ale i ve všech vesnicích, ve kterých byla škola, vyuující íst a psát dti obojího pohlaví, se uili hudb." Nakonec se s Johannem Christianem Bachem shodli, e kdyby eši ili v prostedí tak píznivém jako Italové, eši by Italy urit pedili. V Torontu dirigovali také další eští dirigenti: Walter Susskind a Karel Anerle. asto tu býval i Jií Blohlávek (nkolikrát jsem se s ním sešel za komunismu ve své kancelái, kdy tu hostoval s Praskou filharmonií. Torontská opera, dík svému umleckému editeli, Richardu Bradshawovi, bhem deseti rok (1962-1972) provedla všechny Janákovy opery vyjma Lišky Bystroušky a Z mrtvého domu (ale myslím si, e byly od té doby také provedeny). Po léta svtov nejhranjším kanadským skladatelem byl náš Oskar Morawetz, Jan Rubeš zpíval pravideln v Torontské opee i v radiu. A byly desítky dalších hudebník, nkdy svtové reputace, kteí si vybrali Kanadu jako svj nový domov.

Návštvy jako tato však mají hlubší úel ne jen ryze hudební: citov spojují domov s krajany.

 
Josef ermák
* * *
Fotografie Vra Kohoutová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.06.2018  09:40
 Datum
Jmno
Tma
 02.06.  09:40 Vclav idek Pro pan Olgu ...
 31.05.  19:05 oga jankov
 31.05.  12:18 Von