Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poet eských dchod zasílaných SSZ do zahranií roste. Od roku 2010 se zvýšil o více ne polovinu
 
eské dchody míily v loském roce do celého svta, exotické destinace nevyjímaje. eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) v prosinci minulého roku evidovala 93 236 dchodc s nárokem na eský dchod v 88 zemích. Nejvíce dchod (ádov desítky tisíc) putovalo v rámci Evropy – do sousední Slovenské republiky, Nmecka a Polska.
 
Na Slovensku ilo celkem 32 001 píjemc eského dchodu, v Nmecku 19 197 a v Polsku 15 378. Do Kanady, Švýcarska, USA, Rakouska, Austrálie, Bulharska, ecka a Švédska byl eský dchod posílán ádov tisícm píjemc. Do exotických stát jako jsou napíklad Seychely, Madagaskar, Maroko, Alír, Egypt, Peru i Dominikánská republika byl poet vyplácených dchod v ádu jednotek.
 
Z evidence SSZ vyplývá, e poet píjemc eského dchodu v cizin kadoron stoupá. V porovnání s obdobím ped sedmi lety se zvýšil o více ne 33 tisíc, co pedstavuje nárst o 56 %. S ohledem na specifika zabezpeení výplat dchod do ciziny je stále nezbytné individuální posouzení kadého pípadu, co dlá agendu zejména po administrativní stránce náronou.
 
Zpsob výplaty dchodu do ciziny
Lidem trvale ijícím v zahranií SSZ vyplácí dchody bu na úet u penního ústavu v cizin, nebo šekem na adresu v cizin i na úet u banky v eské republice. Výplaty na úty pevaují. Zpsob výplaty si lidé volí sami a zpravidla jej sdlí pi sepisování ádosti o dchod, kdykoliv pozdji mohou poádat o zmnu, pokud to právní pedpis umouje.
 
Dokládat potvrzení o ití vyaduje zákon
Podmínkou pro provádní všech typ výplat dchodu do zahranií, není-li jinak upraveno, je pravidelné pedkládání tzv. potvrzení o ití. Toto potvrzení musí být vlastnorun podepsané dchodcem a jeho podpis na dokladu musí být úedn oven. Podpis ovuje orgán nebo úad k tomu píslušný podle právních pedpis státu trvalého bydlišt (nap. místní úad, nositelé sociálního pojištní, notá apod.), i zastupitelský úad. Tiskopis „potvrzení o ití“ je v rzných jazycích dostupný na webu SSZ.
 
Potvrzení o ití pedkládá dchodce s výplatou na úet (u banky v cizin nebo v R) z vlastního podntu a v takových intervalech, které si sám urí, nap. tvrtletn, pololetn nebo v jiném asovém úseku. Dchod se vyplácí vdy zptn, za období od poslední výplaty do msíce, v nm bylo „potvrzení o ití“ oveno. V praxi to znamená, e dchod je vyplacen vdy, kdy SSZ obdrí ovený doklad o ití. Intervaly pedkládání potvrzení v zásad urují i intervaly výplaty dchodu. Nap. zašle-li ho klient dvakrát ron, je výplata dchodu za zptné období provedena rovn dvakrát ron.
 
Nkteré výplaty do ciziny mají odlišná pravidla
Specifická je výplata dchodu na Slovensko - tam je moné penzi vyplácet pouze na úet. I pedkládání doklad o ití je v pípad Slovenska odlišné. Dchody jsou na úty klient vypláceny msín, s tím, e potvrzení musí pedkládat pravideln 4x ron. K tomu je SSZ vdy vyzve a tiskopis jim automaticky zašle. Také do Polska jsou výplaty dchod zajišovány msín, nikoliv však na úty, ale na adresy, a bez pedkládání doklad o ití. Výplata na adresu (šekem) do ostatních stát je provádna kvartáln a potvrzení o ití zasílají v tomto pípad píjemci dchodu SSZ 1x za rok.
 
Ovit si specifika pro výplatu dchodu do konkrétního státu lze telefonicky prostednictvím call centra nebo osobn pi návštv R na kterékoliv okresní správ sociálního zabezpeení i pímo v klientském centru pi praském ústedí SSZ, zde si me dchodce nechat úedn ovit podpis a odevzdat potvrzení o ití. Detailní informace o podmínkách výplaty dchodu do ciziny jsou na www.cssz.cz.  

 


 
Jana Buraová, SSZ
 
 

Komente
 
 Datum
Jmno
Tma