Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Návštva SSR v srpnu 1968

Na kadou generaci eká její Bílá hora, Mnichov nebo srpen 1968.

Peji všem mladým lidem dnešní i budoucí generace - a budou stát na kiovatce djin - aby se dokázali rozhodnout správn.

Aby mli odvahu a sílu zstat vrni principm lidské morálky a cti, aby a do konce ivota byli tím, ím byli na jeho zaátku - cítícími a myslícími lidskými bytostmi, ne zrdami ve slubách nenávisti a zla.
Tomáš Záecký


Jméno meteorologa Vladimíra Vondráka je mi mile známé z nkolika záleitostí. Tak poslouchám jeho uitenou výzvu reagovat na jeho vzpomínku (a pivolat vlastní vzpomínky) na srpen 1968. To u jsem il skoro 20 let v Kanad.

Zprávy o zázraném dní  v rodné zemi se zaaly objevovat u v  pedešlém roce (sjezd spisovatel) a na jae v roce 1968 moudré hlavy v naší torontské komunit rozhodly, e nkdo by se ml jet do Prahy podívat, co se tam vlastn dje. Ponvad ivot je nejistý a ivot v sovtském ráji a jeho dravách byl ješt nejistjší, rozhodly se (ty hlavy) pro mne: byl jsem svobodný, tak kdy mne vezme ert, nic se nestane. A já byl zvdavý, co se tam opravdu dje, tak jsem se rozhodl, e pojedu.

Ale naped jsem si musel opatit vizum od s. vyslanectví v Ottaw. A to nebylo jednoduché: jednak jsem svoji zemi opustil, ani bych si odslouil vojenskou slubu, akoliv jsem byl odvedený a jednak proto, e jsem byl známý nelichotivými výroky o komunistické stran a v posledních volbách, jich jsem se zúastnil, moje vesnice volila Benešovými fotografiemi. V dopise vyslanectví jsem prost sdlil, e jsem odešel, ponvad jsem komunismus nesnášel a e mj vztah k tomuto uení se nezmnil. Trvalo nkolik msíc, ne jsem dostal odpovd a k  mému pekvapení mi vizum dali. Do Prahy jsem piletl kolem 10.srpna. Navštívil jsem svoji rodinu a pár kamarád a pak jsem zaal objevovat svoji rodnou zemi.

Jak daleko mete jít? Nechal jsem si udlat vnce se stuhami eskoslovenského národního sdruení v Kanad a Kanadského Sokola: jeden jsem poloil na Masarykov hrob v Lánech, jeden na Benešov  hrob v Sezimov Ústí a tetí ((vnovaný Milanu Rastislavu Štefánikovi) na Bradle u Bratislavy. Pi té poslední zastávce mne doprovázel otec známého slovenského politika (v té dob velmi úspšného exulanta v Kanad), Rudolfa Fraštackého. V dob mé návštvy Bratislava byla plná sovtských vojenských aut v ierné nad Tisou jednali pedstavitelé Sovtského svazu s mluvími komunistické strany eskoslovenska. V echách jsem navštívil paní Benešovou v Sezimov Ústí - obdivovala zrající politické vdce a byla pesvdena, e Sovtský Svaz eskoslovensko neobsadí...

V Praze jsem mimo jiné navštívil redakci eského Slova a na Václavském námstí mluvil s lidmi, kteí mne ujišt´ovali, e v jiních echách se obnovují demokratické strany a zastavil se u autora 2000 slov Ludvíka  Vaculíka. ekl mi, e se práv vrátil z ierné a e to visí na vlásku...

 

Vidl jsem mnoho nadšení. A také jsem si uvdomoval, jak zvlášt´ vesnice se zmnila. Všechnu pdu vlastnil stát. Vesnice, která dala národu tolik velkých osobností, vetn ministerského pedsedy Antonína Švehly, byla mrtva. Byl jsem si vdom, e tato zem s vyjímkou umní a literatury mi byla cizinkou. il jsem v zemi, která mi dala monost vytvoit si svobodný a celkem úspšný ivot. Co bych dlal, kdyby se roce 1968 eskoslovensko znovu stalo masarykovskou demokracií? Vrátil bych se.  
 
Josef ermák
* * *
Koláe Jií Škoch
Anotaní foto: „Vzdor“ (1968)
Pasivní resistence (1972)

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.04.2018  03:38
 Datum
Jmno
Tma
 18.04.  03:38 Josef ermk
 16.04.  16:43 Mara
 16.04.  15:18 Terezie erbkov
 16.04.  14:47 Vclav idek
 16.04.  13:21 oga jankov
 16.04.  12:21 Pokorn
 16.04.  12:13 Von
 16.04.  08:24 Ivan