Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
20. ledna vstupuje slunce do znamení Vodnáe, kde zstane a do 19. února.
 
Vodnái vládne planeta Uran
Toto znamení je vládnoucím znamením dnešní doby. Vodnái vládne planeta Uran, objevená astronomy v roce 1781. Mnohým tento rok je znám jako rok poátku francouzské revoluce. Historickým pohledem pináší tento rok poátky spoleenských zmn, kdy odstupuje ád monarchie a šlechtických výsad a ke slovu pichází hlas dav. Poprava krále, šlechty, pokraují popravy vdc a bsnní roztáí svá kola. Na jeho konci se zrodí nová doba. Republika, demokracie, doba racionálních úvah, materialistických filosofií, technických vynález, kolektivní práce v továrnách, je v dsledku dnes pináší nadvýrobu, ekologické škody a  nespokojenost z nerovnomrného vývoje. 
 
My dnes meme vodnáské energie vnímat v informaních systémech, nových technologiích, genetice a jiných odvtvích, které pronikají stále hloubji do našeho ivota a ovlivují ho.
 
Jak íká staré písloví „všechno zlé je k nemu dobré“. Zákony kosmu nás neúprosn vedou k celkovému vývoji. Zkušenosti našich pedk, které získávali po celé generace, jsou dnes zrychleny a my jsme nuceni na mnohé si pijít sami. Zkušenosti odstupující generace jsou málo pijatelné pro mladé, kteí se potýkají s jinými úkoly. Jsou pro to i lépe vybaveni. Jsou citlivjší, vnímavjší, rychleji myslící, nuceni ke spoleenským zmnám. Je pro n velmi dleité nauit se pijímat zmny, rychle reagovat, orientovat se. Být jemný a pozorný k jiným. Není to lehké a mnohé dnešní zdravotní problémy o tom hovoí. V této dob je velmi dleité zachovávat a ctít morální kodex, aby jedinec byl schopen obstát, pijímat jemné, vesmírné energie, které pináší Vodná a planeta Uran.
 
Astrologické pojetí znamení Vodnáe
 
Podporuje pokrok, zmny, práci v kolektivech. Lidé narození ve znamení Vodnáe nadmíru milují svobodu, volnost pohybu, myšlenek, jsou fascinováni avantgardou, netradiními umleckými smry, vším, co je jiné. Znamení Vodnáe je vzdušné znamení, podporuje rychlost myšlení, názorové zmny, pináší inspirace a netradiní pohledy. Vodnái dokáí vychrlit ze sebe tolik nápad, e u jim nestaí síly k jejich uskutenní. Proto potebují k sob lidi se silným znamením Lva, kteí mají zase dobré organizaní schopnosti a dovedou vodnáské nápady uvést do ivota.
Také setkávání lidí v rzných spolcích, kurzech nebo za úelem vytvoení njaké práce je pod nadvládou Vodnáe. Je dnes zcela normální, e se lidé domluví na spolupráci a po splnní úkolu se rozejdou.
 
Planeta Uran pinesla jako generaní úkol dnešním tyicátníkm pipravit oistu planety, zapoít s vyuitím obnovitelných zdroj, oistu potravin, pírodních léiv a znovunavrácení se k pírod. Dnešní ticátníci jsou nuceni pehodnotit své postoje ve vztazích. Dnes ji není nutné vytváet spojení za úelem obivy, ale dleitým se stává plnohodnotné proití ivota ve fungujícím, láskyplném vztahu. Ke slovu se také hlásí nové filosofie, ivotní názory, pijetí jiných kultur. Chceme-li v tomto nov se rodícím svt obstát, je nutné zapoít u sebe. Snait se probouzet citlivost, jemnost, pozornost k jiným, odmítat vulgárnosti, chtivosti, záludnosti. Tím si pivodíme vnímavost pro jemnohmotné kosmické energie, které na nás kadodenn dopadají. Práv ty nám pináší zdraví, mír, rovnováhu a inspiraci, kterou meme vyuívat pro obohacení svých všedních dn. Peji vám všem, a je pro vás kadý den nový, jedinený, naplnný záitky.
Jana Muroová
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma