Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KNIHA KNIH – 21  
 

KNIHA MOUDROSTI
CITACE BIBLE: Kniha moudrosti, nazvaná tak podle Vulgáty, nazývá se v Septuagint Moudrost Šalamounova. Podobn jako kanonické mudroslovné knihy Písloví a Kazatel je i toto dílo pipsáno moudrému Šalomounovi.  Ve skutenosti autor spisu není znám. Pravdpodobn jím byl alexandrijský zboný id, oddaný víe v Boha otc, který pomocí helénistického vzdlání a filozofie chtl zabránit postupujícímu rozkladu víry svých souvrc v egyptské diaspoe. V jádru idovský spis, pocházející z 1. stol. p. Kr., pojednává o zosobnné Moudrosti, která z lidí iní pátele Boí. Ti, kdo se jí dají vést, jsou v Boí ochran a utrpení se jich nedotkne. Oím pošetilc se me zdát, e zemeli, ale oni pebývají ve vném pokoji. Bh si je vyzkoušel jako v ohni zlato. Kdo byli vrní, setrvají u nho, najdou lásku a smilování.

Devatenáct kapitol Knihy Moudrosti se dá rozdlit do tí oddíl:
a) v prvém (k.1-5) je srovnáván ivot zboných se svévolníky a jejich údlem v
     den soudu;
b) druhý oddíl (k.6-9), ukonený modlitbou, je v podstat chvalozpvem na
     Moudrost, kterou mají hledat pedevším králové;   
c)  tetí oddíl  (k.10-19) poukazuje na pednosti Moudrosti a její psobení v
     djinách Boího lidu od Adama a po vstup do zem zaslíbené. Koní ostrou
     polemikou proti pohanské modloslub a jejímu kultu.
Nkteí badatelé poukazují na styné body mezi Knihou Moudrosti a Pavlovými epištolami.
 
SLOVO BIBLE: 
k.4: PLNOST IVOTA NESPOÍVÁ V DLOUHOVKOSTI
Ume-li spravedlivý teba pedasn, dojde odpoinutí,
nebo ctihodné stáí nezáleí v dlouhém vku
ani se nemí potem let.
Ty pravé šediny pro lovka je rozumnost
a ivot bez poskvrny je ten pravý dlouhý vk.
Protoe se líbil Bohu, Bh jej miloval,
a protoe il mezi híšníky, byl penesen.
Byl vzat, aby špatnost nezmnila jeho smýšlení
a lest nesvedla jeho duši.
Nebo kouzlo neesti zastírá dobro
a vír vášn pevrací nezkaenou mysl.
Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti,
dosáhl plnosti dlouhého vku.
Jeho duše byla milá Hospodinu,
a proto pospíšil vyvést ji  z prostedí nepravosti.
Lidé tomu pihlíeli, ale nepochopili to,
ani si nevzali k srdci,
e milost a milosrdenství patí jeho vyvoleným
a e ochrauje své svaté.
Spravedlivý svou smrtí odsuzuje ijící svévolníky,
mládí pak, je došlo rychlého konce,
letité stáí nespravedlivého.
Budou vidt jen skonání moudrého,
ale nepochopí, jak o nm Hospodin rozhodl
a k emu ho zachoval.
                                    
k.7: STEJNÝ POÁTEK IVOTA VŠECH LIDÍ
Také já jsem smrtelný lovk, stejný jako všichni,
potomek toho, který jako první byl uinn ze zem.
V matin ln jsem byl utváen v tlo,
po deset msíc jsem v krvi houstl
z muského semene po slastném spojení v spánku.
A kdy jsem se narodil, nadechl jsem vzduch spolený všem
a spoinul na zemi, kde všichni stejn trpí,
a první zvuk vydal jsem v plái, stejn jako všichni.
Vychován jsem byl v plénkách a ve starostech.
Vdy nikdo z král neml jiný poátek ití;
vstup do ivota je u všech tentý, stejný je i odchod.
 
k.11: BOÍ VŠEMOCNOST A LÁSKA
Ty meš vdycky prosadit svou svrchovanou moc
a síle tvé pae nikdo neodolá.
Nebo jako prášek na misce vah je ped tebou celý svt
a jako kapka ranní rosy padající na zem.
Nade všemi se smilováváš, protoe všecko meš,
nehledíš na híchy lidí, jen aby inili pokání.
Miluješ všecko co je,
a neošklivíš si nic z toho, co jsi uinil,
vdy bys ani nemohl pipravit nco, co bys ml v nenávisti.
A jak by mohlo cokoli trvat, kdybys ty to nechtl,
anebo být zachováno, kdybys to nepovolal k bytí?
Šetíš všecko, protoe to je tvé,
Panovníku, který miluješ ivot.
 
Píští knihou bude SÍRACHOVEC.
Ilustrace: internet
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.06.2022  10:34
 Datum
Jmno
Tma
 28.06.  10:34 olga jankov
 28.06.  09:21 Vesuviana dky
 27.06.  21:30 Ivana Ltallov
 27.06.  20:34 Von
 27.06.  16:57 Pemek
 27.06.  12:34 olga jankov
 27.06.  12:34 olga jankov
 27.06.  10:17 Jaroslava