Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

idovské velikonoce
 
Pesach je první a nejvtší ze tí poutních svátk, které idé slaví kadý rok. Pipomíná izraelský odchod z Egypta a vyznauje se mnoha zvláštními pedpisy, z nich hlavní je naprostý zákaz konzumace všeho kvašeného.
 
Svátky Pesach se nazývají také jako svátky  nekvašených chleb.
 
Je to jeden z nejdleitjších idovských svátk, který se slaví 14. nisanu (10. 4. 2017) prvního msíce idovského kalendáe. Pipomíná vysvobození Izraelc z egyptského otroctví. Název svátku je narákou na desátou poslední ránu egyptskou, pi ní posel povený Boím trestem zabil prvorozence Egypan, pekroil (hebrejsky pasach) však domy syn Izraele, jejich zápraí a veeje byly potené krví beránka, obtovaného veer ped vysvobozením. Tato ob se stala souástí pesachových obad.

Na památku odchodu z Egypta jedí idé bhem velikononích svátk chléb pipravovaný bez kvásku, kterému íkají maca, pl. macot, macesy. Lid s Mojíšem musel z Egypta odejít ve spchu a nemohl ekat, a tsto vykyne. V dob svátk se nesmí v dom uchovávat nic nekvašeného. idovské velikonoce jsou svátkem velice starobylým. Pvodn je slavili pastýi bez vztahu k njaké svatyni a zpoátku se lišily od svátku nekvašených chleb. Po náboenské reform krále Jóšijáše (640-609 p. n. l.) s ním splynuly a staly se jedním ze tí velkých svátk zahrnujících pou do Jeruzaléma.
 
Velikononí beránek byl tehdy obtován v jeruzalémském chrámu. Po zniení Šalamounova chrámu a ústupu od dívjších obtních obad byla oslava penesena do kruhu rodiny. Celkový rámec jí dodává domácí pesachový seder (ád, poádek), jen se velmi zjednodušen skládá ze symbolického, skuteného jídla a tení hagady (od hebrejského higgid , pedloit, oznámit), nejpopulárnjší, vdy ilustrované idovské knihy, která vypravuje o exodu v souvislostech s jednotlivými úkony rituálu pesachového sederu. Slavnostní hostina se skládá z pokrm se symbolickým významem: krom velikononího beránka a nekvašeného chleba v upomínku na spšný odchod Hebrejc z Egypta se podávají hoké byliny pipomínající porobu, vejce, která pipomínají obti z doby existence jeruzalémského chrámu, dále kaše charoset z oech a ovoce, která má barvu hlíny na pam práce Izraelit na egyptských stavbách.
 
Sederová veee
Pi sederové veei se musí vypít tyi íše vína provázené pouným pedítáním. Vede k tomu mnoho dvod z nich  nejznámjší jsou:
Tóra uvádí tyi stupn osvobození z otroctví: Vyvedl jsem vás, zachránil ze sluby, vykoupil a vzal si vás za národ.
tyi poháry vína se objevily ve faraónov snu, který Josef vyloil.
idé mají podle tradice projít tymi exily (a tymi vykoupeními) - babylónským, perským, eckým a ímským.
tyi poháry odráejí zásluhy ty pramatek - Sáry, Rebeky, Ráchel a Ley.
ty vcí se idé v Egypt dreli a zaslouili si tak záchranu z otroctví - vyvarovali se smilstva, pomluv, uchovali si svj jazyk a svá hebrejská jména.
První a poslední dva dny svátku jsou spojeny se zákazem práce.
 
Domácí bohosluba
se koná v idovských domovech o prvním veeru tohoto svátku. Kniha zaznamenávající ád domácí bohosluby se nazývá Hagada ("vyprávní") a te se z ní bhem bohosluby. V podstat je pevyprávním biblického píbhu o východu z Egypta. Krom pasáí z Tóry text obsahuje talmudské komentáe, modlitby, poehnání a almy spolu s výklady rzných obadních akt a dodatek s tradiními sederovými písnmi. (Seder je oznaení pro tuto bohoslubu).
 
Rituální obady zahrnují pojídání macesu - nekvašených chleb, maroru - hokých bylin a pití arba kosot - ty pohár vína. Nejedná se o hostinu, ale o bohoslubu, take úast na sederu je povinností pro kadého ida bez rozdílu vku a pohlaví.
 
Pokrmy, které se pi veei poívají, jsou pedkládány na zvláštní sederové míse. Umístní pokrm na míse odpovídá prbhu veee: to, co bude pouito nejdíve, leí nejblí. Ti porce nekvašeného chleba jsou poloeny nad sebou. Na nejvzdálenjší stran mísy je vejce a peené maso, uprosted je charoset (hustá, sladká omáka) a hoké byliny a nejblíe je karpas (listová zelenina) a slaná voda.
 
Celé slavnosti pedsedá zpravidla otec rodiny. Jeho úkolem je celé slavení ídit, pronášet modlitby, urovat, které oddíly hagady se budou íst spolen a pod.
 
Dušan Herfort


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma