Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mít lidský pístup k lidem
 
Úad zmocnnce vlády a jeho týmu není nejlevnjší záleitost, ron stojí zhruba ti miliony korun. Jsou takové výdaje vbec efektivní? Profesor Zamarský je pesvden, e ano.
„Pes tento úad jsme pro Moravskoslezský kraj získali dvacet miliard korun, pedevším na sanace a rekultivace, prost na vyistní území od zátí po dlní a hutní innosti. Tém tyi miliardy z toho u jsou postupn erpány. Navíc jsme jediným krajem v R, který zavedl financování podprného programu pro získávání penz z fond Evropské unie. Jde o tzv. Dotaní titul íslo 4, jen je zamen na zpracovávání projektové dokumentace. Ze 138 ádostí jsme vybrali 66 a pt z nich u má piznány dotace v celkové výši 30 milion korun.“
Na otázku, pro vlastn ve funkci vládního zmocnnce koní, profesor Zamarský odpovdl:
 „Práv te, kdy spolu hovoíme, je má ena na operaním sále, co lovku samozejm nepidá. Úad vládního zmocnnce pedstavuje velmi široký zábr a vdycky jsem zastával názor, e lovk má svoji práci dlat naplno. S velmi malým týmem máme za sebou desítky projekt s širokým tématickým spektrem pro rozvoj kraje a stovky hodin konzultaních inností s rznými firmami i starosty obcí, pro jejich zapojení do rozvojových program. Navenek to moná není tak vidt, ale pispli jsme k úspšnosti desítek firem. Jene asy se mní. Na základ mé ádosti o uvolnní z funkce se uskutenil konkurz na nového vládního zmocnnce. Výsledek u je znám, od dubna pijde na mé místo Doc. ing. Petr Wolf, CSc. Osobn pak mám v plánu, e se odtud vrátím na hornicko-geologickou fakultu VŠB.“
Pi zptném pohledu na  celé své funkní období profesor Zamarský piznal, e nkteré vci by se souasnými zkušenostmi prosazoval razantnji. „V kadém pípad bych se vyhnul své poátení naivit. Nejsem v ádné stran, a proto jsem nechápal, e stranická disciplína znamená mnohdy více, ne snaha prosadit dobrou vc.“ Ale v tom zásadním by se podle jeho slov zmnit nechtl: mít lidský pístup k lidem a kdy to jde, tak pomáhat.
 
Vítzslav Zamarský: Kadá vc, která jen trochu pome regionu, je dobrá
Vládní zmocnnec pedal své ezlo
 
Mnoho dohad, a mýt, panuje mezi lidmi v názorech na funkci vládního zmocnnce. Jaké má poslání, jaké pravomoci a to nejdleitjší – jaké jsou konkrétní výstupy jeho innosti?
Akoli otázky jsou naprosto jasné, s odpovmi to zas tak jasné není. Jsou toti ukryty v dungli úednických postup, lejster i nekonených diskusí, vetn neochoty táhnout za jeden provaz a snahy pehazovat si zodpovdnost jako horký brambor.
Od roku 2000 byl zmocnncem vlády pro ešení problém s revitalizací Moravskoslezského kraje Prof. ing. Vítzslav Zamarský, CSc. Pvodn vláda zvaovala na tuto funkci rovn tehdejšího prorektora VŠB Tomáše ermáka, ten byl ale s takovou nabídkou ihned hotov.
„Pro funkci zmocnnce by mi chybla politická podpora.a mé názory se navíc rozcházejí se stanovisky nkterých ministerských úedník," uvedl tenkrát. Tato slova lze oznait tém za prorocká, protoe pesn vystihly nejzávanjší problém, se kterým se profesor Zamarský po celou dobu potýkal. Funkci vzal s pesvdením, e kadá vc, která jen trochu pome regionu, je dobrá a je dleité, aby zmocnnec mohl pedkládat konkrétní projekty vlád.
„Piznávám uritou naivitu, ze které jsem se léil tém celý první rok,“ íká dnes profesor Zamarský. „Bylo pro m velmi obtíné pizpsobit se faktu, e je normální, kdy jasné dohody neplatí.“
Nový úad si na sociálndemokratickém kabinetu vymínili pedevším zástupci odborových svaz, take vládní zmocnnec vede mimo jiné regionální tripartitu (sdruení odborá, zamstnavatel a zástupc veejné správy). Vedle toho ml samozejm tento úad pomoci sníit vysokou nezamstnanost. A tady je ertovo kopýtko, nebo jen slovními prjmy úedník, ani popsanými lejstry, nezamstnanost sníit nelze.
"V kraji bychom proti nezamstnanosti mli táhnout všichni za jeden provaz, to se ale moc nedje," nechala se slyšet editelka ostravského úadu práce Yvona Jungová. "A to nemám na mysli, e bychom mli rzné noty, ale chybí tu dirigent. Nkdo, kdo dokáe prosadit priority." Práv ke stanovení priorit v boji s nezamstnaností vyzývá delší dobu i Vítzslav Zamarský, podle nho by ml dleitou roli sehrát krajský úad. Odezva však byla, jako kdy se píchne do vosího hnízda. "Boj s nezamstnaností je hlavn vc vlády, ta ji musí ešit na centrální úrovni. Jde pece o nastavení daové záte, systém odvod do státního rozpotu i celkové podnikatelské prostedí," íká námstek hejtmana Pavel Drobil (ODS). „Vládní zmocnnec a se obrací na vládu.“
Je ponkud zvláštní, e tak odmítavá stanoviska od úedník nikdy neuslyšíte v pípad, e se rozdlují peníze – vdy jen v pípadech, kdy se jedná o konkrétní zodpovdnost za ešení oehavého problému... Pesto se opravdu nabízí otázka: k emu je dobrá dvojkolejnost krajského úadu a úadu zmocnnce vlády?
V rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC uvedl hejtman Even Tošenovský na adresu  vládního zmocnnce, e nemá pozici, která by mla sílu vládní. „Tato funkce je kopií francouzského ministra pro problematické regiony, který však má velkou kompetenci, skoro rozhodovací. Zmocnnec nemá tuto mocenskou silovou pozici a nemá ji ani politickou,“ prohlásil. A jak tuto problematiku vnímá profesor Zamarský? Uvedl, e funkce vládního zmocnnce vznikla v dob, kdy krajské úady ješt neexistovaly. „Krom toho, nestandardn postiený region vyaduje podporu centra. A v souhrnu lze íci, e akoli souasná situace není práv ideální, v klíových zámrech se s krajským úadem shodujeme,“ prohlásil vládní zmocnnec Vítzslav Zamarský tsn ped tím, ne pedal své ezlo.
 
 
Nadšení novému vládnímu zmocnnci v souasné dob nechybí
Peníze z Evropské unie patí mezi priority
 
Je úad vládního zmocnnce pro Moravskoslezský kraj sám o sob pínosem?
Námstek hejtmana Pavel Drobil si myslí, e do systému krajské samosprávy dobe nezapadá. „Je reliktem období, kdy se sociální demokraté nemohli smíit se situací, e sice krajské zízení v parlamentu prosadili, nicmén v krajských volbách opakovan drtiv prohráli a prostednictvím tohoto úadu chtli ingerovat (vmšovat se – pozn. red.) do rozhodování kraj,“ tvrdí Pavel Drobil. Pesto pipouští, e kdy se na Ministerstvu pro místní rozvoj projednávaly dotace na projekty v obcích, hájil vládní zmocnnec spolu s ním a s námstkem Pavolem Lukšou návrhy vzešlé z rady kraje. Nepochybuje také o tom, e profesor Zamarský podpoil nkteré projekty Sdruení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. „Ale pro probhl konkurz na nového vládního zmocnnce, to nevím a nechává m to chladným,“ dodává námstek hejtmana.
Vítzem konkurzu na úad vládního zmocnnce se stal Doc. ing. Petr Wolf CSc., který íká: „Zatím ádná zem pln nevyerpala peníze z fond Evropské unie a práv v tomto smru musíme udlat maximum.“
Tento chvályhodný cíl má ale mnoho úskalí. Jedním z nich je napíklad fakt, e nedostatek pravomocí, na který si stují všichni vládní zmocnnci, lze zásti nahradit silou vlastní osobnosti. Nebude to po profesoru Zamarském pro nového vládního zmocnnce a nezvládnutelný oíšek? „V nedostatku pravomocí skuten nevidím problém, vládní zmocnnec nemá rozhodovat, ale upozorovat a pedkládat návrhy na ešení. A co se týe toho „oíšku“, kdybych se ho obával, nešel bych do toho. Ostatn, víte, kolik mi jen za poslední ti dny pibylo kamarád?“ usmívá se Petr Wolf.
Ké by mu úsmv zstal i po volbách. Vládní zmocnnec má toti regionu prospívat bez ohledu na to, která strana je u vlády. Nevnímá tedy Petr Wolf své lenství v SSD jako pekáku tomuto principu a zárove riziko, e po volbách me být jen kvli tomu odvolán?
„Stranictví v takové funkci chápu ne jako bariéru, nýbr jako pednost. Dokonce si myslím, e i profesor Zamarský by jako straník dokázal pro Ostravu více, nehled k tomu, e tém kadý lovk má njaké sympatie, nebo antipatie vi rzným stranám. A e po volbách mohu skonit? To je pravda, kterou beru. A si to vítz postaví podle svého.“
V tomto ohledu má tedy nový vládní zmocnnec jasno. A jaké hodlá udlat první kroky?
„Chci co nejrychleji pevzít administrativu a vyhodnotit priority. Je nezbytné, aby se v tomto regionu reáln erpaly všechny finance na projektech revitalizace. Od píštího roku zárove pijdou peníze z Evropské unie, ale na n dosáhneme jedin tehdy, budeme-li mít kvalitní projekty. To je opravdový problém, ovšem jeho ešení musíme zvládnout. A pak je taky dleité omezit únik mozk z kraje, jinými slovy, ješt do voleb zajistit další finanní zdroje pro zamstnávání bystrých a mladých lidí. To vše je nemyslitelné bez dobré komunikace mezi krajem, mstem, hospodáskou komorou, agenturami a vbec všemi, komu jde o dobro tohoto regionu.“
Jak je vidt, nadšení novému vládnímu zmocnnci nechybí. Uvidíme za dva msíce.
Jií Muladi 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma