Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jolana,
ztra Ludmila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak jsem si poídil Bublinku
 
V naší Krátké ulici, která je opravdu krátká, neb má na kadé stran pouhých osm dom, vlastní krom nás všichni psa. Vlastn i my jsme psa mli, pouliní smsku Puntíka, ale kdy si ho psí Manitou povolal do psího nebe, co jsme všichni obreeli, manelka usoudila, e na ivé zvíe nemáme dostatek asu, dti mají jiné zájmy… znáte to… enské to vidí na rozdíl od chlap trochu jinak.
 
Kdy se psi v naší ulici rozštkají, úpln všichni kadodenn, kdy prochází pošaka Kalousková, zní naše ulice jako jeden obrovský psinec. A co teprve, kdy po hlavní ulici projídí hasii nebo sanitka se zapnutou sirénou, to pak jako na povel zanou všichni výt v jednom šíleném psím akordu.
 
Na koukání tu vlastn máme celou plejádu psích plemen. Jdete-li od kiovatky, napravo bydlí nmecký ovák Bruno, následuje voíšek apka, ti uštkaní jezevíci Tuti, Fruti a Puti, krátkosrstý foxteriér Míša, dlouhosrstý lovecký oha Kristián von Zdonín, který prý má podle svého pána rodokmen jako skutený hrab z Donína, paní Nováková má podvraáka Lumpa, Matuchových bílá fenka nmeckého špice se jmenuje Nelinka a na rohu hlídá dostavovaný dm labrador Henry.
 
Naproti bydlí Janekovi s bullteriérem Bredym, vedle se za vraty rozvaluje huatá novofoundlaka Sára, pak jsou sibiský husky Tedýsek, záiv rezavá slena novoskotského retrívra Nora, náš dm bez pejska sousedí z jedné strany se vzteklým rotvajlerem Rudym, z druhé s komickým krátkonohým velškorgim s ješt komitjším jménem Fufník. Na rohu proti Brunovi se u „domu hrzy“, jak sousedé íkají Hlavákovic stavení pro strašný nepoádek a spoustu navršeného stavebního materiálu, který u stejn po dvaceti letech skladování na dešti nebude nikdo potebovat, ozývá unaveným hafáním baset Ferda. S ním tu ve spolené polorozpadlé boud pikryté kusem rezavého plechu bydlí ješt kíenec foxteriéra a jezevíka Jarin, který vypadá jako rozepejená jitrnice.
 
Kdykoliv má nkterý z pejsích kluk monost vybhnout na ulici, teba kdy jejich pán vyjídí autem z garáe nebo panika vaní se sousedkami a nezave za sebou, anebo tulák Tedýsek – není týden, aby neutekl a necoural se nejen po ulici, ale kolikrát ho vidli a na námstí našeho msteka, tak tedy kdy nkterý z tch ps si uívá chvilky pochybné svobody, neodpustí si invektivu – pibhne k našim vratm a opovrliv se na n vyrá. Dávají nám – majitelm bezpejsího stavení – opovrliv najevo, e jsme barbai a hnusní šovinisti.
 
Kdy jsem poádal o piznání ádného starobního dchodu, dospl jsem k poznání, e není dobe lovku doma samotnému, neb manelka bude ješt nejmén pt let chodit denn do práce a tím pádem si nebudu mít s kým povídat o tom, co m bolí a kde m co píchá. Rozhodl jsem se, e si poídím krom knihy lovku pítele nejvrnjšího. Vyslyšev úpnlivé volání psího útulku, e jeho kotce praskají ve švech, pravil jsem en, e si psa jako uvdomlý oban a ochránce zvíat vyberu tam.
 
Pivítal mne ohlušující štkot snad pti desítek ps všech plemen, velikostí, barev, ušlechtilosti i pochybného pvodu.
 
Nkolikrát jsem obešel kotce. Pi tetím koleku mi mé lepší Já našeptávalo: Všechny si vem, podívej, jak adoní, všichni by ti byli vdnými a skvlými spoleníky, všichni by ti ohlídali majetek, kterýkoliv z nich by se vypoádal s narušitelem tvého výsostného území i by se s chutí zakousl do lýtka protivné pošaky Kalouskové, co ti hází do schránky letáky i pes výslovný zákaz Letáky ne!

 
 
Jene to druhé Já škudlila mi íkalo: Vyber si jen njakého malého, sic ti nebude stait penze na granule, nato pak na njaké pilepšení v podob masových konzerviek, z jakých si bezdomovci za mstem vaí v kotlíku guláš.
 
Teprve pi tvrté obchzce padl mj pohled na bílého pejska v koutku kotce. Neštkal, nekuel, neprostrkoval skrz pletivo enich a packy, nekroutil ocasem. Ocasem kroutit nemohl, protoe nad dírkou vzadu ml jen takovou malikou šttiku chlup. Francouzský buldoek sedl na té své dírce, s hlavou trochu na stranu a díval se na mne velkýma smutnýma oima. V té chvilce se vylíhla oboustranná láska na první pohled.
 
Majitelka útulku mne pouila, e jde o slenu jménem Bublinka a e se tváí tak dstojn proto, e od narození neslyší, take jí je ta všeobecná hysterie kolem šuma fuk. Na uvítanou mi Bublinka olízla ruku a mezi vraty útulku piapla, aby jim tu na památku nechala svoji vizitku.
 
Stejn jako vyvádli psi v útulku, kdy jsme odcházeli, mohli se strhat i všichni Brunové, Nelinky, Ferdové a Fufníci pi našem defilé Krátkou ulicí. Prošli jsme po obou stranách, aby všichni vidli, e od te u nám nemusí rat na vrata, protoe za nimi našla nový domov Bublinka. Zatímco ona kráela stedem s dstojn vztyenou hlavou – neslyšela jejich štkot, ale dobe vidla, jak se sápou, rvou enichy do ok pletiva i mezer mezi šprušlemi plot a snaí se na sebe upozornit. Uvedla se, jako kdy francouzská královna projde koridorem dvoan, aby zahájila korunovaní ples.
 
Od té doby se nestalo, aby si njaký voech dovolil zvednout neslušn noiku u sloupku našich vrat. Ba naopak – picházeli slušn a pokorn, ouchali se s Bublinkou v uctivé vzdálenosti zavtením a teprve kdy jim dala najevo, e nemá nic proti, pistoupili s pátelským vrtním blí. Rovn lidé se k ní chovali s respektem, nebo nikdy neštkala, zato dokázala velmi výmluvn vycenit silné zuby a nevraiv zavret, i kdy by kadého lovka, jen vstoupil našimi vrátky, serala… samou láskou a náklonností. Ovšem krom listonošky Kalouskové – tu zaala nenávidt hned první den. Asi proto, aby se mnou byla ve shod.

Uívala si ta naše Krátká ulice klidu a míru – díky nejvtší hustot ps na kilometr tverení v našem mst a moná i v republice si k nám netroufnou ádné pochybné existence – podomní obchodníci, sítai lidu, sbrai elezného šrotu, volební agitátoi, vykupovai, jim amplióny na atech vykikují „Ke, péí!“, svdci Jehovovi, co nabádají na ulici evidentn bdlé spoluobany Probute se! a ve své fanatické svaté posedlosti vám klidn vlezou a do kuchyn, a zlodji u vbec ne. I kdy ten klid je vykoupen halasností štkotu, ale to po ase pestanete vnímat.
 
Uívali jsme si s Bublinkou kadý den, a svítilo slunce, padal sníh i lilo jako z konve. Já ml po ránu a veer dvod k procházce, ona nedovolila, aby se mi ve díví zahnízdily myši, v záhonech ryli krtci i vrabci udibovali erstv nasázený salát, vrn mi stála po boku, kdy zazvonila Kalousková, e mi nese dchod, kdy jsem usnul v zahradní idli na sluníku, natáhla si nohy a pochrupávala vedle mne, dávala pozor, abych nezapomnl tašku s nákupem, kdy jsem se cestou z obchodu zastavil na jedno v zahradní restauraci.
 
Jednou jsem sekal trávu v pásu podél chodníku ped domem, Bublinka leela mezi vrátky, jedním okem tvrd spala, druhým pozorn sledovala, zda to dlám dobe. Dole v ulici si hrála Matuchových dvojata s dovádivou fenkou Nelinkou. Dosekal jsem trávu a zaal balit kabel od sekaky, Bublinka zkonstatovala, e u na mne nemusí dozírat a usnula i dosud bdlým okem. Vtom se rozštkali Henry, Lump a Bredy, vzáptí se zuiv pidali Kristián a Bruno a postupn i další. Ohlédl jsem se a uvidl neznámého vláka, kterak se vrhl na Nelinku. Dvojátka ustrašen a s usedavým pláem pihlíela, jak se ten cizí pes zakousl jejich milované Nelince do krku a cloumá s ní. Bublinka, a hluchá, dodnes nechápu, co ji mobilizovalo, vyskoila a vyrazila dol ulicí. Tak rychle snad v ivot nebela. Vrhla se do té mely… chvilku bylo vidt rychle rotující chuchvalec psích tl… pak cizí vlák zakuel… Ne jsem pispchal a z domu vybhl pan Matucha, bylo po všem. Vlák s natreným uchem, siln krvácejícím enichem a ocasem staeným mezi zadní upaloval pry. Tce dýchající Nelinka s rozrenou kí na krku a pochroumanou packou leela na asfaltu a Bublinka, jako by se nic nestalo, pibhla ke mn s nmou výitkou v oích: Co se tady pleteš, kdy ješt nemáš sbalenej ten kabel?
 
Jan ehounek
* * *
Koláe a ilustrace © Eva Rydrychová
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.04.2019  08:43
 Datum
Jmno
Tma
 18.04.  08:43 Ivan
 15.04.  14:26 Bobo :-)))
 14.04.  14:11 Mara
 14.04.  14:10 Pokorn Moc pkn pspvek
 14.04.  14:03 Rena
 14.04.  13:58 Zdenk
 14.04.  13:40 Dagmar
 14.04.  13:34 Jitka
 14.04.  12:52 Vesuvjana dky
 14.04.  11:11 Hilda