Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Benjamn,
ztra Kvtoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píhody Pošlýho ibida (3/7)
 
Mám ješt pokraovat?

No jak myslíte, dobe tedy.

Nebojte se, moje sexuální orientace je zcela normální, take i ty bné lásky se mn taky ádnou velkou oklikou nevyhnuly a co si budeme povídat. Na ele své jméno naštstí napsané nenosím, take moje blonatá hlava nkterým slenám docela imponovala a já se tomu ani trochu nebránil.

Skutený problém nastal a v taneních.

Tanení mistr vplul na parket a hledal mezi námi novici nkoho, na kom by mohl demonstrovat píkladné spoleenské chování vzorného taneníka. Samozejm jsem mu musel utkvt v oku práv já.

 Dovedl m doprosted sálu a jako partnerku mn svým zkušeným okem, vzhledem k mé tlesné výšce, vybral pímo skvostnou brunetu, která, kdy šla k nám, pímo záila štstím, oi jí plály vzrušením a doopravdy v té chvíli vypadala jako princezna.

„Mladý pán se nám pedstaví,“ vybídl m s milým úsmvem tanení mistr a já si poprvé uvdomil, e nastala ona chvíle, která samozejm musela nkdy zákonit pijít, jenom jsem neekal, e to bude tak brzy. Jen mn u toho chybl mj cynicky culící se otec a jinak jsem ji nic nepostrádal. Vše zaalo smrovat do obvyklých kolejí, které mn byly a moc dobe známé.

Usmál jsem se, jak naizoval bonton a mírn se uklonil. Bohuel mn neuniklo, e jsem se své partnerce zalíbil na první pohled a byl jsem nyní u jenom zvdavý, jak dlouho jí to oblouznní vydrí.

„ibid Pošlý,“ ekl jsem sice ne píliš výrazn, ovšem pánové, co tento sál stavli, odvedli skvlou práci a akustika zde byla tém jako v nahrávacím studiu a ta dv jména tichem tém zaburácela.

Tanení mistr, který vedl hodiny jako na bícím pásu a zail ji dozajista ledacos, byl ji nasmrován pohledem i myšlenkami na slenu po mém boku, dokonce se správn a dostaten nadechnul, aby mohl pokraovat v bné rutin, ale to, co zaslechl, jej snad poprvé v ivot vyvedlo mírn z konceptu.

Místo dotazu ke slen, který ml ji na jazyku, aby píliš nezdroval, pouze tak njak divn vykvikl, co v podstat teprve uvolnilo tu správnou lavinu nenuceného veselí, které zde, na tomto kurzu, bylo naprosto neádoucí.

Zmrazil m pohledem, který by mohl smle soutit v herecké kategorii na vedlejší roli a znovu se profesionáln usmál na moji partnerku, která se momentáln tváila, jako by objevila v polévce nco neádoucího.

„Slena má prosím ctné jméno jaké?“ zeptal se pro jistotu ji opatrnji a bylo dobe vidt, e se mu v siln osvtleném sále perliv leskne elo.„Jana Novotná,“ ekla pekrásným hlasem a mistrovi se evidentn ulevilo. Jenom se na m ješt jednou podezírav podíval, tak njak jako kdy dostane profesionální zabiják fotografii své píští obti, a potom u vše probíhalo tak, jak by mlo.

Pro ty, kteí si myslí, e jsem si s Janou Novotnou vbec nezatancoval, tak pro ty mám smutnou zprávu. Já s ní naopak tancoval velmi asto, i kdy jsem v jejích tázavých oích peetl mnoho. Kdy jsme vyšli ven, moje první domnnka e utee, se vbec nepotvrdila, ba naopak.

Postávala venku, a tak jsem se u ní zastavil, pipraven samozejm na monost, e budu striktn odmítnut, nebo s tímto pocitem se lovk sije tak njak sám. Mohu vám dokonce íci, e je to mnohem mén zranitelné, ne pro nkteré jedince zvyklé vystupovat tak, jako e jsou neodolatelní, a pak je potká tvrdý pád na hubu v podob ního nezájmu. To mn rozhodn nehrozilo, protoe co se otci nepovedlo na stran jedné, povedlo se mu na opané a já si zvykl na skromnost a jakýkoli jiný zájem, ne bný, o moji osobu m velice tšil a vdy siln povzbudil.

„Ahoj,“ usmál jsem se na ni, „byla jsi bájená,“ dodal jsem nesmle.

Dívala se mn do oí a já najednou uvidl, e se jimi dokáe i nádhern smát, byla v nich záe radosti, které zvýrazovalo venkovní osvtlení, je nás oba dva obklopovalo.

„Ty taky,“ ekla a mezi rty jí zasvítil krásný bílý úsmv. „Pkn jsi ho dostal s tím jménem,“ zvoniv se zasmála. „Je vidt, e ti to myslí, takovou blbinu asi neekal,“ ekla a já znovu zaíval ten velmi známý pocit skrytého výsmchu smíchaném s trochou politování, které chutná z poátku tak hoce, ale jen do chvíle, ne se ho lovk nauí pít.

A já se bál piznat a chytil ji za její jemnou ruku, která se v té chvíli vbec nebránila, jenom ji doprovázel mírný tázavý pohled oí, ale ten zmizel tém okamit a ona se znovu usmála a vykroili jsme, ani vdli kam.

Procházeli jsme se dlouho, povídali si o všem moném a já jí nakonec zaal vyprávt celý ten mj píbh od samého zaátku a ona byla prvním lovkem, hned po mé mamince, která se mn nevysmála. Ba co víc, ona se do m zamilovala a bylo to vskutku vzájemné. Proili jsme spolen nkolik moc krásných msíc, plánovali si nádhernou spolenou budoucnost, tedy hlavn ona, protoe byla veliký snílek, ale já, vykován posmchem od malinka, jsem si píliš mohutné vzdušné zámky radji u nebudoval. Byli jsme mladí a ta první láska, ta bývá vdy nesmrtelná a lovk by se byl schopen teba i poprat, kdyby nkdo snad pochyboval o její nekonenosti. Ale pesto jsem byl Janice vden i za tch nkolik úasných msíc, ne nás od sebe odtrhl povolávací rozkaz, který udlal nejvtší radost mému tatínkovi.

„Konen další ibid tasí znovu me!“ zvolal nadšen. „Uka svtu, e jméno Pošlý ozdobí další významná vojenská hodnost!“ kiel, zapomínaje na to, e ne byl ze zdravotních dvod propuštn z armády, dosáhl hodnosti pouhého svobodníka, která mu vydrela jen ti dny, kdy byl opt degradován, protoe se pi oslav této pecky tak opojil, e pi návratu na útvar pozvracel dozorího.

Pokraování píšt...
 
Vladimír Korbika
* * *
Ilustrace © Martin Velek

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 04.04.2019  18:14
 Datum
Jmno
Tma
 04.04.  18:14 Von
 04.04.  14:28 Lenka
 04.04.  13:43 Vclav Pokorn Upmn jsem se zasml...
 04.04.  11:34 Hilda