Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Magdalna,
ztra Libor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jednou veer

Adriana vešla do dveí a dvma krátkými pohyby skopla z nohou boty na vysokém podpatku. Bosky docapkala ke kuchyské lince, aby si pipravila kávu. Ne-li se voda v kávovaru promní v lahodnou tekutinu, me se vzdálit do koupelny. Sprcha, káva s dobrou knihou a postel, uíváno v tomto poadí, to budou ty nejlepší léky na dnešní dvanáctihodinový pracovní den. Adriana peliv vyváila teplotu vodního proudu, aby nebyl ani píliš horký, svaly by jí po nm ztkly, ale ani píliš studený. Ne na své tlo roznesla sprchový gel, nkolik minut si v proudícím teplu jen tak relaxan lebedila. Kdy vzniklou pnu ze sebe spláchla, cítila se píjemn prohátá, nyní si mohla dovolit proud ochlazovat. Pomalu otáela pákou s ozdobným stíbrozlatým kováním, dokud se jí voda nezdála studená. Pak najednou proud utnula a rychle se zahalila do teplého runíku. To byl její obvyklý rituál otuování, po kterém se cítila sve a uvolnn. S tlem zabaleným v osušce odcupitala Adriana zpt do kuchyn. Bezkofeinová veerní káva byla ji pipravená. Nalila si jí plný hrnek a osladila ji umlým sladidlem. Pak se s úlevnou jistotou, e dnes u nemá ádné povinnosti, svezla na pohovku. Poslední dobou trávila asto veery o samot, s knihou, pi které se výborn odreagovala. Vzala si ji do ruky i nyní.

Adriana se narodila jako nejmladší z pti dtí v chudé rodin Itala a Mexianky a krom svého vlastního tla, rozumu a krásy nevlastnila vbec nic. Kadiká titrná pí jejího dnešního majetku, jejího úchvatného bytu na Park Avenue v New Yorku, jako i skvostného letního sídla na Francouzské Riviée, byla výsledkem jejího desetiletého úsilí. Adrian bylo teprve šestadvacet let, ale musela se pinejmenším pipravit na to, e její sláva zane kadým okamikem pohasínat, protoe byla modelka. Zatím o ni byl stále veliký zájem, snad a píliš veliký, stála na nohou od samého rána a pózovala a pózovala, ped fotoaparátem nebo na pehlídkových molech. Nebyla to vbec lehká práce, vyadovala trplivost a zárove znanou flexibilitu. A nkteré dny prost nemla zaátek ani konec. Kdy se pak po celodenním naditém programu konen svalila do kesla ve svém luxusním byt, musela se ješt vnovat svému zevnjšku. Tikrát týdn dv hodiny cviila, dvakrát týdn chodila bhat i plavat, denn pitom úzkostliv peovala o svou ple, vlasy i nehty. Všechny procedury samozejm zabraly spoustu asu a námahy. Co ale Adrian na její práci vadilo nejvíc a na co si musela stále zvykat, e si musí odpírat uritá jídla, kvli napnuté a sví pleti, zdraví a samozejm udrení štíhlé postavy, musela se vyhýbat tukm a cukrm, opatrn zacházela s koením a maso poívala jen zídka. Nco v jejím ivot se zkrátka nezmnilo, ani kdy se její píjmy ztisícinásobily. Stále je ním omezovaná.

Vlastn i proto, kvli svému odporu k dietním omezením, s kterými by ráda co nejdíve skonila, se nyní Adriana rozhodovala o své budoucí kariée. Musela vymyslet svj postup dál, dív ne si nkdo uvdomí, e její tvá je ji okoukaná a její útlé boky a ploché bíško u nikoho nevzrušují. Musí si to naplánovat, protoe odcházet z popedí veejnosti se má dstojn a na výsluní kariéry. Adriana se rozhodn nehodlala nechat ním zaskoit. Zcela ván uvaovala o tech moných zamstnáních, které by zvládla a které by ji bavily - hereka, zpvaka a zcela neekan, uvdomila si tuto alternativu a teprve nedávno, majitelka exkluzivního obchodu s dámským prádlem. Ano, jedné z tchto inností se hodlala vnovat, a jednou sekne s modelingem, a v kadé z nich se hodlala nejprve trochu porozhlédnout. Po konkurenci i vlastních schopnostech, na zítra proto pozvala na veei svého dobrého známého, slavného herce Dylana Starka, s kterým se chce tajn poradit o pípadném odstartování své herecké kariéry. Jednou u jí nabízel, zda si nechce jen tak z legrace projít kamerovými zkouškami, nabízel jí dokonce i menší roli na jednom svém filmu, tenkrát ale odmítla.

Ticho Adrianiných myšlenek proízlo zvonní telefonu - jak se neslo objemným prostorem, v rozlehlém byt znlo naléhav a výrazn. Proto kdy Adriana k pístroji pospíchala, instinktivn se nad dotrným tónem zamraila. Bude muset své sluebné Mary íct, aby zaídila ztlumení toho otesného zvuku. Zvedla sluchátko. „Haló!“ Zatímco stála v rohu místnosti, u nízkého mahagonového stolku se zlatým kováním, a vyizovala pitom nedleitý hovor se svým agentem, rozhlíela se po svém byt. Byla na nj pyšná, na jeho rozmrnost i obsah, který tak peliv ladila s pomocí bytové architektky: nejvíce ze všeho milovala práv tuhle místnost. Byla to vlastn spíš hala, s perským kobercem, broušenými zrcadly a temi sochami eckých boh.

V tomto okamiku Adriana znechucen zaklapla knihu. U zase další píbh o úspšné, krásné a štíhlé dívce (navíc také Adrian, ušklíbla se), která vyrostla v chudob, ale pesto díky své ambicióznosti nejene získala prestiní zamstnání, ale uspje naprosto v kadé oblasti, na kterou se vrhne. Nakonec si samozejm k sob najde i stejn úspšného, krásného, svalnatého mue, který ji bude milovat a do smrti. Zejm Dylana Starka, který ji ji léta tajn miluje. Kdo to má poád íst? Copak v Americe neijou normální lidi?

Adriana se zvedla z gaue a ze starého peiáku po rodiích vytáhla deku a polštá. Ustlala si na pohovce, na ní pedtím etla knihu. Další místnost v byt nemla, jen jednu plus kuchyský kout. A toaletu se sprchou samozejm, co ovšem byla její chlouba, bhem tí let pracovního procesu se Adrian povedlo našetit na její renovaci.

 

Adriana vzdychla. Pak odnesla špinavý hrnek od kávy do dezu v kuchyském kout, je byl souástí úzké chodby. Zde minula vysoké útlé zrcadlo (širší by se sem nevtsnalo), ale pohledu do nj se úmysln vyhnula. Nemla dnes chu pohlédnout do své tváe, tváe té eské Adriany, obyejné holky z velkomsta, která nebyla ani výjimen krásná, ani výjimen štíhlá. Dietu drela proto, aby její nadváha ješt víc nevzrstala. Kdepak. Adriana nemla nejmenší chu se na sebe dívat. Ostatn, nemla as se rozptylovat pitomostmi. Bylo u po osmé a ona musí ráno vstávat na pl pátou, aby vas dorazila do své kanceláe na vlakovém nádraí, kde u tetím rokem prodává jízdenky.
 
Renata Šindeláová
* * *
Foto: Getty Images
Kolá Prahy Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.01.2019  17:18
 Datum
Jmno
Tma
 16.01.  17:18 Karolna
 16.01.  07:38 miluna