Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

„Holika Jana“
 
Je smutné dostávat zprávy o tom, e odcházejí herci, které jsme celá léta obdivovali a kteí nám pinášeli svým umním radost a potšení.
 
Zprávu, o tom e nás opustila Jana Štpánková nám k nám do Austrálie poslal blízký pítel, který ije v Kolín nad Rýnem, Václav idek.
 
Protoe nevím na náhody, vyvolalo to ve mn vzpomínku na lánek, který jsem napsala v roce 2006.
 
Nyní si dovoluji poslat ten lánek do magazínu SeniorTip.

 
* * *
 
Moje „story“ zaala u dávno, pravdpodobn ne píliš dlouho po tom, co jsem se v ervnu 1938 narodila. Moje vzpomínky jsou ale pece jen o trochu mladší, tedy z doby, kterou si ji pamatuji, nebo lépe eeno, kdy si pamatuji, co mi vyprávla moje maminka. Vracela se k tomu pomrn asto; prý potom kdy jsem se narodila, poslouchávala z rádia písniku s názvem „Holika Jana“, její melodii ani slova si ji pesn nepamatovala, jen útrky textu, hlavn poslední verš – „holiku se smutným jménem Jana, ivot pry odnesl na kídlech“. Plakávala prý kdy tu písniku poslouchávala, ale potom se spíš jen tak smutn usmívala, vdycky kdy mi to vyprávla.
 
Po píchodu „bratrských armád“ jsme s manelem a malým synkem opustili republiku a trvalo nkolik let, ne moje maminka mla dovoleno nás navštívit. Samozejm, e vzpomínala na slova té písniky.
 
To ale vbec ješt není konec té historie.
 
V roce 2001 jedna paní z Uherského Hradišt našla  internetovou adresu asopisu Spectrum, ze které zjistila, e jsme s manelem inní v krajanské obci v Sydney (vydávali jsme tento asopis pro spolenost Czech-Australian Artspectrum, která sdruovala umlce eského pvodu) a napsala mi dopis. Zajímal ji ivot našinc v Austrálii. Ta paní se jmenuje Jana a má píjmení zaínající také písmenem „R“, Rybová, je jen o rok mladší ne já, máme velmi podobné zájmy a tak zaala mezi námi velmi pkná korespondence. V roce 2004, pi naší návštv domova, jsme se konen setkaly. Nikdy jsem jí nenapsala, e miluji šeík, a e zásadn nosím vše jen v šeíkových barvách, ale kdy jsme se potkaly na rohu ulice kde bydlí, pivítala mne kyticí šeíku.
 
Kdy pišla v roce myslím 2002 doba svátku Jany, ptala se m moje moravská Jana, jak se jmeniny slaví v Austrálii. Musela jsem ji zklamat. Australané slaví náramn rádi vše co se slavit dá, ale jmeniny neznají. A kdy jsme ji byly u toho jména, vypsala jsem jí mojí „story“ s písnikou. Prost ji nemohu zapomenout, to bych musela zapomenout na maminku.
 
Rok nato jsem slavila šedesáté páté narozeniny a od Jany z Moravy pišel dopis s gratulací a tím nejkrásnjším dárkem. Napsala toti do asopisu Vlasta prosbu o písniku „Holika Jana“ a dostala na sedmdesát odpovdí. Dostala také nkolikeré noty se slovy, nebo jen slova i jen vzpomínky na tuto písniku, ale i kopii sešitku, vydaného nakladatelstvím Melantrich – tetí vydání.
 
V dopise mi Jana psala:
„Nkteré dopisy obsahovaly celý text, jiné pouze úryvky, ale hlavn ten, který si pamatuješ i Ty. Také jsem podle ohlasu tenáek zjistila, e se opravdu musela zpívat hlavn v echách, protoe z Moravy jsem dostala pouze dva dopisy, a e je na Morav tém kadý zpvák, tak to je co íct. Peetla jsem rzné vzpomínky na tu písniku, zpívala se u táboráku, jako ukolébavka, provázela první lásky. Ale zpívala se i v koncentráku, o tom mn napsaly ti tenáky, zpívala se v Londýn, USA a od tech dalších tenáek jsem se dozvdla, e Milada Horáková, která mla dceru Janu, si nechávala tuto písniku zpívat od spoluvzekyn.“
 
V dalším dopise pak pišlo ješt jedno pekvapení. e v roce 1937 skladatel K. M. Walló napsal tuto písniku jako ukolébavku pro jednu z našich nejznámjších hereek, Janu Štpánkovou.
 
A Jana R. píše:
"Myslím, e to je zajímavá a moc pkná teka za tmi všemi dopisy, které jsem dostala.Ta paní, co mn to napsala m potšila a tak jsem jí odpovdla, e stejnou radost budeš mít urit i Ty.“
 
Jméno Jana prý ztrácí popularitu, ale domnívám se, e ty Jany, které stále ijí by mohla celá tato historie jedné písniky potšit.  Je to myslím dnes písnika ji polozapomenutá, mladší generace ji s nejvtší pravdpodobností vbec nezná.
 
Kupodivu se jméno Jana zaíná objevovat i v Austrálii. Nemyslím všechny ty Jany, které se sem dostaly po roce 1948 a po roce 1968 i pozdji, ale teba nedávno jedna pítelkyn v Queenslandu, také Jana, byla za kmotru holice její maminka je eška, ale tatínek Australan. Písniku jsem jí samozejm poslala jako dárek, vdy je to holika Jana.
 
Zpoátku kadý to jednoduché jméno zde v Austrálii komolil, volali na m Dána, Doun, nebo alespo dlouze Jána. Potom se v televizi objevila Jana Wentová, dnes ji velmi známá a oblíbená hlasatelka a komentátorka. A Australané se zaali uit. Navíc nyní toto jméno nosí také nadjná australská atletka Jana Pittmanová.
 
Zpt k mé „story“. Byla bych bývala moc ráda pi poslední návštv domova vyhledala paní Janu Štpánkovou, ale trochu jsem se obávala, abych ji teba neobtovala, zkrátka, nemla jsem odvahu zazvonit u dveí tak známé a populární hereky.
 
A potom se objevil ten potebný rytí, i kdy nebyl práv na bílém koni.
 
Náš pítel Václav idek, který ije ji dlouhá léta v Kolín na Rýnem, nemohl u déle íst moje naíkavé e-maily, co jsem mla udlat a neudlala a pi jedné návštv Prahy paní Štpánkovou zavolal a dokonce se spolu sešli. Bylo to prý velmi milé a vstícné setkání a Václav dal paní Štpánkové mj dopis s celou tou historií její písniky. Ovšem, e o ní vdla, vdy je to její písnika!
 
Poslali mi z tohoto setkání pknou kartiku s obrázkem Hradan.

Uvnit bylo napsáno :
Milí drazí pátelé, zasílám vám mnoho pozdrav z Matiky Prahy a zprávu, e jsem Jani Tvj dopis v poádku paní Jan Štpánkové pedal. Zdraví co nejsrdenji váš Václav.

A paní Jana Štpánková pipsala :

Ano, pedal a mla jsem z nj velikou radost. Moc Vám dkuji a peji všechno dobré,  Jana Štpánková.
 
Václave, dkuji touto cestou ješt jednou a doufám, e radost bude po petení tohoto lánku mít více Jan, a e si teba tu písniku budou moci zahrát a zazpívat.
Také dkuji mojí pítelkyni z Moravy, Jan Rybové, protoe bez ní, by tahle velmi pkná písnika byla ji zapomenuta.
 
* * *
 
Holika Jana
 
Slova K. M. Wallo, Hudba Jií Srnka
 
Celé noci po mém boku dýchá,
spokojen tichým dechem svým,
potm ivot nijak nepospíchá,
potm plyne spánkem bezpeným.
je to krásné vdt, e je se mnou 
všechno to, co nejdraší mi je,
noc nás hladí vlahou rukou jemnou,
miluji vás tiché stíny mé.
 
Má malá dcera díme v mých snech,
mám tolik ráda ten tichý dech,
kdy lovk rád má vdy se bojí,
mám tolik ráda malou moji…
jednoho dne pece velká bude,
moje dcera, malé dít mé,
cizí mu ji pošle kvty rudé,
ekne poj a ona pikývne. 
 
Potom v noci budu náhle sama,
neuslyším tichý známý dech,
holiku se smutným jménem Jana,
ivot pry odnesl na kídlech.
 
Jana Reichová
 
* * *
Foto dívky pixabay.com

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.12.2018  09:46
 Datum
Jmno
Tma
 26.12.  09:46 Jana Reichova
 25.12.  15:36 Blanka K.
 25.12.  09:55 Renata
 25.12.  08:07 Mara
 25.12.  07:17 Jitka