Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stvoení svta (3)
 
V rádoby vdeckém sondování vzniku svta a naší Zem se ocitáme asi uprosted tvoení Boího. I kdy Bh moná neznal naše souasné dlení prehistorie, faktem zstává, e nkdy na pelomu prahor a prvohor se na Zemi objevují první ivoichové, samozejm v moi. Ve všech geologických epochách se stídala klimatická období velmi teplá a velmi studená, a zmny byly pro nás nepedstavitelné.

 

V dobách ledových asto znan narstaly kontinentální ledovce, v dobách meziledových pak nkdy pravdpodobn zmizely i polární ledovcové epice! Rozdíly v globálních prmrných teplotách byly více ne deseti stupové, hladina svtových oceán klesala a stoupala obas i o nkolik desítek  metr. Teplá i studená období mohla být jak vlhká, tak i suchá. A kadá klimatická zmna pinesla výraznou zmnu jak do vývoje rostlinstva, tak i ivoich. A moná nkoho pekvapí, e vlastn práv z tch klimatických zmn tíme dodnes. Vdíme jim toti jak za naše zásoby erného i hndého uhlí, tak i za zásoby ropy a zemního plynu. Všechny tyto souasné zdroje energie toti vznikly z vyhynulých rostlin, strom a ivoich. Dá se tedy bez nadsázky íci, e opravdu díky klimatickým zmnám máme na Zemi stále celkem slušné zásoby energie, i kdy samozejm nejsou nevyerpatelné! Pro zajímavost – dle souasných statistických údaj se dá zjistit, e naše svtové zásoby ropy staí u jen asi na 40 let, zásoby zemního plynu na více ne 160 let a kupodivu zásoby uhlí by mly ješt stait na více ne 400 let! Ale zpt do hluboké minulosti.
 
V prvohorách a druhohorách meme u poítat dobu ve stovkách milion, od tetihor v desítkách milion let, ve tvrtohorách u jen v milionech a postupn u jen v tisícovkách let. Pravdou ovšem je, e pi sondování dostupných pramen naráíme asto na velmi rzná datování jednotlivých období. A tak je teba zdraznit, e analytici a tím více prognostici to prost nikdy nemli, nemají a nikdy nebudou mít lehké, a nepesnosti pi rzných pedpovdích prost musíme zahrnout do lítosti. Klima se významn podílelo i na vývoji ivoich. Je známo, e na vymení druhohorních dinosaur mla velký podíl práv klimatická zmna. Ta se nejprve zaslouila o zmnu skladby rostlin na zemském povrchu, a pak pirozený boj o potravu s dalšími tvory ti obrovití dinosaui prohráli. A je jasné, e klimatické zmny se podílely i na vývoji ivoicha druhu homo. A to nejen na jeho tlesné schránce, ale i na vývoji jeho mozku a psychiky. Staí si pedstavit, jak se musel ohánt a co vše musel vymyslet pralovk, aby peil teba dobu ledovou! A dokonce tento pralovk to pírod brzo bohuel zaal vracet, kdy se – jist z nutnosti – rozhodl, opatit si další pdu pro zemdlské plodiny vypalováním les. Po delším ase se tím lovk stal dalším „klimatotvorným initelem“ a zaal sám pispívat ke zmn klimatu. Málokdy – zejména v dob prmyslové - to ale bylo ku prospchu vci!
 
Vrame se ale do dob biblických. Samozejm se u dávno pišlo na to, e první dny boského tvoení byly zcela urit podstatn delší, ne naše dnešní, vdy i ten as se teprve dotváel. A kdy jen trochu pimhouíme oi, tak slušný chronologický soulad s vdeckými teoriemi nacházíme v tom, e na Zemi byly nejdíve rostliny, e ivot vznikl v moi, a i kdy si podle Bible ptáci svj píchod na svt trochu uspíšili, lovk se objevil podle všech teorií opt docela správn a na závr „tvoení“. Dokonce se zdá, e práv my lovíkové jsme se pírod ani Pánu Bohu moc nepovedli, nebo u dávno nejsme k obrazu jeho, a e by moná bylo lépe, kdyby si Bh dal „leháro“ u šestého dne dopoledne a stvoil Adama a po slušném odpoinku, na který ml jist právo! A po smutných tisíciletých zkušenostech by moná bylo lépe, kdyby tehdy jako první byla stvoena Eva, ím by se moná pedešlo mnoha dalším lidským komplikacím. Jist nemusím explicitn vysvtlovat k jakým! Stále více se dnes ukazuje, e zcela jednoznanou „ísi“ chybou bylo, e vývoj lovka a lidstva byl ponechán svému osudu. A tak na to doplácíme nejen my souasníci, ale bude na to doplácet zejm i mnoho dalších generací. Dnes meme jen doufat, e tyto naše „objevné“ závry nebudou povaovány za trestuhodné rouhání.
 
A na závr ješt jedna zajímavost. Tém ve všech tch kolosálních zmnách, které se na naší modré planet dly – vetn vývoje rostlin, ivoich i lovka – „mla prsty“ i naše zemská atmosféra. A to poádn dlouhé! A se „trochu“ divím, e to více nezdraznil Charles Darwin ve své slavné práci „ O pvodu druh.“ No – budi mu to odpuštno!
 
Text: Vladimír Vondráek 
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 15.11.2018  17:45
 Datum
Jmno
Tma
 15.11.  17:45 Von
 15.11.  09:54 Jana
 15.11.  09:54 Jana
 14.11.  09:43 ferbl