Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Listopadoví patroni

SVATÝ  MARTIN   *316 +397;  svátek 11. listopadu
 
Svatý Martin, ješt jako dstojník císaského jezdectva, uvidl  v chladné noci tém nahého ebráka. Neváhal a svým meem rozal napl svj dstojnický pláš a polovinou odl promrzlého ebráka. Následující noci se mu zjevil Jeíš, odný  darovaným kusem plášt a pipomnl slova Písma, e "cokoli uiníš jednomu z mých nejmenších, jako bys uinil mn samému."
 
Martin odešel od vojska, dal se poktít a  deset let il jako poustevník; vytvoil vlastní spoleenství mnich-poustevník a nakonec, roku 372, pijal biskupský stolec ve francouzském Tours. Dál il prost. V Marmoutier vytvoil velké stedisko eholního ivota a stal se tak prvním prkopníkem mnišského ivota na Západ. Zemel jako osmdesátiletý v míst, které se dnes jmenuje Sandes-Saint-Martin. Ke kultu svatého Martina náleí, e se v pedveer jeho svátku scházejí rodiny a pátelé u martinské husy ped šestitýdenním postem. V selské tradici  se zaínal Martinem hospodáský rok, vyplácela se ele, platily se dan a uzavíraly se smlouvy.
 
Patron
 
Svatý Martin je patronem Mohue a Stuttgartu. Je patronem voják, dragoun, jezdc, koní, podková, zbrojí. Také tkalc, koeluh, krejích, rukaviká, klobouník, kartáník, bedna, vina a pastý. Martin je té patronem hoteliér a hostinských, ale i abstinent. Je patronem cestujících, chudák, ebrák a zajatc. Té domácích zvíat, zvlášt husí. Svatý Martin je pímluvcem za úrodu na polích. Pomáhá proti hadímu uštknutí, proti vyráce a ri.
 
Pranostiky
 
Po svatém Martin zima neertuje, pichází sníh i mráz kvaltem. Den svatého Martina zimní asy zaíná. Na Martina s mocí vtrhne zima v noci. Od svatého Martina zaheje jen peina. Na svatého Martina kouívá se z komína.Nepijde-li sníh na vše svaté v noci (1.XI.), pijde o svatém Martin se vší mocí.
 
Pijede.-li svatý Martin na bílém koni,metelice za metelicí se honí.  Pišel k nám bílý k, zaleh nám celý dvr.  Okolo svatého Martina asto snit zaíná. Radost svatého Martina – bílý dvr. Martinv led a snhová peina dlouhého trvání nemívá. Do svatého Martina má být ryba slovena. Svatý Martin na led, vánoce na blát.
 
Na svatého Martina mají se péci martinské buchty, aby kamna v roce nevypovdla slubu. Na svatého Martina bývá husa peená. Pjde-li husa pes led o Martin, bude se po nm ješt dlouho procházet.  Ale také, chodí-li husa na Martina po led, bude se zanedlouho zase koupat.
 
Martine, Martine, zimy se bojíme!
 
 
SVATÁ  KATEINA   * ve 3. století  + 311-313; svátek 25. listopadu  
 
Patí mezi 14 svatých pomocník v nouzi. Podle legend šlo o vzdlanou dívku z alexandrijského královského rodu. Kateina protestovala  veejn proti uctívání model a úspšn verbáln elila padesáti filozofm pi obhajob Krista, jemu se zaslíbila. Odolala i nabídce k satku od samotného císae Maxentia. Proto byla Kateina muena na kole opateném heby i noi, je se pi muení rozpadlo. Byla nakonec sata a tu mlo jí vytékat ze il místo krve mléko.
 
Podle povsti odnesli andlé po smrti její ostatky na horu Sinaj, kde byl pozdji postaven klášter sv.Kateiny. Kult této svtice byl bhem stedovku znaný a dodnes existuje, vetn jejího údajného hrobu. Malbou ji zvnili mnozí slavní tvrci, vetn eského Mistra Theodorika. Kateina patí spolu s Markétou a Barborou mezi "ti svaté panny". Díve o Katein konívala pastva, zaínalo se se stií ovcí a dveky a eledínové dostávali mzdu a mohli zmnit dvr.
 
Patronka
 
Svatá Kateina je patronkou  mladých dívek, panen i manelek. Je patronkou té uitel, student a ák, filozof a teolog a také univerzit a knihoven. Kateina je patronkou eník, advokát a notá, a také nemocnic, ošetovatelek i umírajících.
 
Je patronkou všech povolání , která mají co do inní s kolem nebo moem; kolá, hrní, mlyná, soukeník, knihtiska, obuvník, švadlen. Svatá Kateina je pomocnicí pi migrén a bolestech jazyka. Té pi hledání utonulých a vbec v nouzi.
 
Pranostiky
 
Svatá Kateina má pkné jméno, ale studené vno. Svatá Kateina chodívá bíle piodna, bývá asto zamouená. Kateina šla do mlýna a namlela múky plné klobúky. Na svatou Kateinu klepe sníh na okno. Svatá Kateina chodí naškrobená. Na svatou Kateinu ped zimou pod peinu. Pišla svatá Kateina, nevzdaluj se od komína! Jaké poasí na sv.Kateinu, takový je v píštím roce leden.
 
 
SVATÝ  ONDEJ    * v 1.století +60-62; svátek 30. listopadu
 
Ondej byl bratrem svatého Petra, s ním pvodn rybail na bezích Genezaretského  jezera. Soudí se, e Ondej byl nejdíve uedníkem Jana Ktitele a byl to zejm on, kdo k Jeíši pivedl svého bratra Petra.
 
Památkou svatého Ondeje 30.listopadu zaíná  nový církevní rok a ve starých breviáích zahajoval Ondej také  rok svtc, sanktorál.
 
Apoštolsky psobil na jihu dnešního Ruska, putoval podle erného moe a snad i s Petrem psobil v Malé Asii. K smrti ukiováním ho odsoudil ímský místodritel v eckém Patrasu za to, e pivedl ke kesanství jeho manelku. Byl ukiován  na atypickém kíi ve tvaru X v letech 60 a 62. Tento kí  je souástí britské vlajky a klasický kí svatého Jií ho dopluje.
 
Patron
 
Ondej je patronem sedlák, rybá a obchodník s rybami, také je patronem ezník. Je patronem horník, provazník a nosi vody.
 
Svatý Ondej je patronem Skotska, Ruska, Španlska a ecka.
Je pomocníkem proti dn, bolestem krku, keím a proti ri.
 
Je pímluvcem za dobrou svatbu.
 
Pranostiky
 
Kdy na Ondeje sní, sníh dlouho poleí. Na svatého Ondeje ješt se zem oheje. Pijdou-li vtry s Ondejem, dobré zimy se nadjem. Sníh svatého Ondeje ozimm a vzešlému itu nepeje. Pišel svatý Ondej, naposled se ohej. Na svatého Ondeje se lovk ješt oheje. Ondejv sníh zstane leet sto dní. Kdy na Ondeje sní, sníh dlouho poleí. Doká-li Ondejv sníh beznového, ten rok nebude chleba reného. Na svatého Ondeje se nepede a ani se píze nemotá, aby se vlci nemotali kolem chalupy. Bouka svatého Ondeje zdravou zimu nám zvstuje.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 02.11.2018  11:23
 Datum
Jmno
Tma
 02.11.  11:23 Vendula