Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stvoení svta
 
I kdy my, moderní lidé, v jednadvacátém století máme jiné starosti, pesto se moná najdou zvdavci, kteí se zajímají o to, jak to vlastn vypadalo pi vzniku svta. Je docela zajímavé, e i kdy to bylo pkn dávno, stále se tak njak nedovedeme dohodnout, jak se to sebhlo. Teorií o vzniku svta je samozejm nkolik a mli bychom k nim být tolerantní!  Nemá cenu bazírovat na njaké té miliard let v pípad Velkého tesku ani na tom, jak se ten zaátek povedl Pánu Bohu. Jen tak mimochodem – vypoítat stáí „svta“ podle biblických údaj se pokoušeli i velikáni vdy jako Johannes Kepler a Isaac Newton. Také se jist u dávno zapomnlo na to, e v roce 1658 se našel troufalec, který uril boské stvoení svta na rok 4004 p.Kr. Byl to irský arcibiskup James Ussher. A nebyl to ádný lajdák, nebo si dal tu práci a sítáním vk starozákonních postav vypoetl, e Bh stvoil svt v tom zmínném roce, a to v nedli 23. íjna v devt hodin dopoledne! Bohuel se netraduje, zda zohlednil i etné zmny historických kalendá. ádná ze známých vývojových teorií samozejm zdaleka není tak pesná.
 
Ani pi popularizaci vdy se však fixlovat nesmí, a proto je teba poslechnout moudrých rad našeho ponkud opomíjeného velikána Jana Amose Komenského. A tak – a samozejm „malikán“ - musím se snait v jeho duchu pouovat pokud mono vesele, s jistým nadhledem (Schola ludus) a moná i alespo s mírným pehánním…
 
Zanme dvma citáty: „as je zpsob, jakým píroda zajišuje, aby se všechno neodehrávalo najednou.“ Autorem druhého je pak sám slavný Albert Einstein: „Vda bez náboenství je chromá, náboenství bez vdy slepé!“
 
Zamyslíme-li se – i kdy se íká, e myšlení bolí – tak ob výše uvedené verze vzniku svta si vlastn ani tak moc nekonkurují. Staí si jen uvdomit, e ob „teorie“ vycházejí vlastn z pedpoklad, které si prost nikdo neumí pestavit. Teorie Velkého tesku pedpokládá, e asi ped 14 ti a 15 ti miliardami let byl Vesmír, jsa stlaen do jediného bodu, v takovém stavu, e mení asu a délky bylo bezpedmtné, teplota a tlak byly nekonené, a e práv zaalo jeho nekonené rozpínání. Ach – jaká to lahdka pro naši pedstavivost, kdy o nekonenu vtšinou víme jen to, e tam musí být poádný rámus, nebo tam neustále probíhá sráka veškerých rovnobek, a e jich na tom našem svt je nespoetn! Ješt sloitjší je, pedstavit si, e zpoátku nebylo nic (nebo bylo nic?). Tedy ani hmota, ani as. A protoe nikdo neví, pro ten Velký tesk vypukl, nic nebrání hypotéze, e to klidn mohlo být na pokyn neho, nebo nkoho, a e nkdo tomu me íkat Bh. Pi sledování vývoje našeho svta sice nalezneme v obou tchto teoriích mnoho rozdíl chronologických i vcných, musíme ale spíše hledat to spolené. Tedy upozornit teba na to, e v obou pípadech se zejm na úplném zaátku ihned objevilo svtlo. V Bibli to máme erné na bílém a pi Velkém tesku to bylo zcela jist nepehlédnutelné široko daleko, protoe se práv zrodila šíka i délka a jist i výška. Bohuel, ani v jednom pípad nebylo nikoho, kdo by to vidl na vlastní oi! Je jasné, e se musely uvolnit všechny moné fyzikální síly, z nich tém okamit se osamostatnila gravitace. Silám elektrickým a magnetickým se pak pospolu tak zalíbilo, e spolu velmi kamarádí dodnes, o atomových sílách jsme se pak dozvdli teprve a asi ped sto lety.  Tehdy v asovém bod 0 vznikly kvarky, leptony, gluony, baryony a další –ony, a daly se velmi rychle do práce. Zaaly se rzn pospojovávat, u za sekundu se objevily protony, neutrony a neutrina a za necelé dv minuty vznikl první zárodek ješt neúplné hmoty – jádro helia. A to je ješt teba dodat, e všech tch proces se úastnila i antihmota.
 
Tím opouštíme první okamiky po asovém bodu 0 a je jist velmi zajímavé, e se potom v celém Vesmíru zhaslo, a to snad na 300 tisíc let. (Nepipomíná vám to nco??!) Bhem té první vesmírné doby temna se Vesmír neustále rozpínal a chladl, i kdy jeho teplota byla stále doslova nepedstavitelná. No – on vlastn nebyl nikdo, kdo by si to mohl pedstavovat!  Doposud volné elektrony pak zatouily po zasnoubení s atomovými jádry a vytvoení první úplné hmoty bylo dokonáno. e pitom vznikly i jakési plynné izotopy vodíku a helia, a údajn se mezi n zamotalo i njaké lithium, co byl první kov, i kdy hodn lehký, to samozejm bylo objeveno mnohem pozdji.  Bh, a vševdoucí, to vdt nemohl, nebo  prost nemohl znát tabulku pana Mendlejeva. Trvalo asi 1 miliardu let, ne se zaaly tvoit galaxie a na naši Slunení soustavu, vetn naší matiky Zem, pišla ada po dalších asi 8 mi a 9 ti miliardách let.
 
Naše Slunení soustava pak vznikla jakýmsi ohromným shlukem ástic z „praslunení“  plyno-prachové mlhoviny, nejspíše po výbuchu njaké velmi blízké a velmi hmotné hvzdy, tzv. supernovy. Práv po takovémto výbuchu se toti do tvoící se Slunení soustavy dostaly chemické prvky, které u díve vznikly v nitrech hvzd starších galaxií. 

Kdybychom trochu pehánli, tak se dá íci, e celou naši Zemi tvoila z poátku jakási „praatmosféra“, nebo to byl jeden mohutný chuchvalec havých plyn a plazmy. No, a e podle Bible byla stvoena naše Zem díve ne hvzdy, to je malý boský renonc, který lze zahrnout do lítosti. On toti Pánbh byl otcem konzervativním, a proto i tvrdým zastáncem geocentrické teorie svta, která mla poádný koínek, nebo vydrela a do stedovku. Teprve Mikuláši Koperníkovi se podailo tuto teorii nahradit novou teorií – heliocentrickou. Prosadit její uznání dalo jeho následovníkm pknou práci a nkteí na to doplatili i vlastním ivotem… To ale trochu pouenjší tenái jist u dávno znají a navíc jsme notn poskoili v ase. Piznejme si nakonec, e je klidn moné, e apoštolové – evangelisté i prastaí kronikái pi sepisování Bible nco popletli a trochu to všechno zpeházeli – známe pece své Papenheimské!
 
Tím jsme letmo prolétli prvními miliardami let našeho Vesmíru, které by se v biblickém pojetí vlastn daly pipojit k prvnímu dni stvoení svta. Pokud bude nkdo protestovat, prosím, aby se vrátil na konec druhého odstavce tohoto elaborátu!
 
Text:Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 23.10.2018  14:52
 Datum
Jmno
Tma
 23.10.  14:52 Karla I.
 23.10.  10:50 Jana Reichova
 22.10.  18:20 Von
 22.10.  12:00 Marta
 22.10.  11:10 Vesuvjana dky
 22.10.  08:53 ferbl
 22.10.  08:31 Ivan
 22.10.  07:37 Kvta
 22.10.  06:44 Mara
 22.10.  03:21 olga jankov