Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Cykly vzniku a vývoje kulturních epoch v Evrop
 
V dávných dobách lidstvo nemlo vyvinuté takové schopnosti jako dnes a také jeho fyzické tlo mlo jinou podobu. Snahou Vesmíru je, aby vývoj všech bytostí smoval ke stále vtší dokonalosti, ke stále širšímu dosahu jeho vdomí. Snahou Vesmíru je, aby se lidstvo stalo pln duchovními bytostmi. Vývojové cykly v jednotlivých kulturních epochách pinášely lidem zkušenosti a tím byl podmínn jejich vývoj.
 
Zkusme se nyní vrátit k jednotlivým historickým obdobím, ím nás obohatily a jak se podílely na našem vývoji. Rudolf Steiner se k tmto epochám vyjaduje takto:
Na poátku vývoj lidí probíhal nevdom, podobn jako narozené dít. Potebuje péi a vedení rodi. Teprve rstem poznává svt okolo sebe a vyvíjí se. Tento osobní vývoj kadého lovka probíhá od narození a do smrti. V kadém okamiku našeho ivota se v nás nco vyvíjí a ukládá prostednictvím denních zkušeností, kterými procházíme.
Kadý Evropan petváel a neustále petváí v prbhu vývoje svým Já niší lánky své pirozenosti. Neustále petváí z nevdomého, to je za pomoci hierarchicky vyšších bytostí, do vdomého, samostatného konání.
 
V epoše praindické lovk si vytvoil éterické tlo a jeho orgány. Následná epocha praperská vytvoila astrální tlo cítivé. Následovala chaldejsko egyptská, ve které se vyvíjí duše cítivá. Duše cítivá je nejniším vývojovým lánkem, lovk je více oddán pudm a vášním. Své Já zaíná vnímat teprve v dalším vývojovém období ecko – ímském. Zde se vyvíjí duše rozumová. lovk rozvíjí svých pt smysl od narození a do smrti. V dosud posledním vývojovém období se vyvíjí duše vdomá. Pináší nám sebevdomí.
 
V souasné dob do duše vdomé prozauje duchovní Já, co je píprava na budoucí vývojovou epochu, která má rozvíjet duši vnímavou. Budoucí epocha se teprve pipravuje, a proto je teba vykávat, a duchovní Já prozáí duši vdomou. Tato nová epocha je pipravována Slovanskými národy a bude opakováním epochy praperské na vyšší vývojové úrovni. Slované mají pirozené spojení s pírodou a jejími duchovními bytostmi. Mají podvdomé spojení s mystériem svatého grálu.
 
Kulturní epochy
Chaldejsko - egyptsko – asyrsko – babylonská, vývoj duše pociující.
 
Tato epocha vznikla piblin ped 4000 lety, nkteré prameny uvádí ješt díve. Vznikla v pední Asii a v severních ástech Afriky. Chaldeja bylo oznaení pro území dnešní Syrie, starovký Egypt se rozkládal okolo eky Nilu v Africe. Asyané jsou píslušníky semitského národa, ijícího v dnešním Iráku. Byl to národ nemilosrdných a krutých bojovník, kteí zaloili velkou íši za úelem obchodování. Ta se však rozpadla. Babylonská íše vznikla sjednocením sumerských kníectví okolo ek Eufratu a Tigridu. Známý je Chammurapiho zákoník, který obsahoval právo odvety. To známe jako oko za oko, zub za zub. Obyvatelstvo se dlilo na bohaté plnoprávné, svobodné, ale bez práv a na otroky, kteí byli ve vlastnictví svého pána.
 
Celé toto území bylo pod nadvládou teokracie, vládou kní. Ti byli znalí vesmírných zákon, které vyuívali pro upevnní nadvlády. To za pomoci astrologie, známý je Denderský zvrokruh, za pomoci okultních rituál. Egyptští kní byli vysokými zasvcenci a své znalosti vyuívali k upevnní vlády na všech úrovních moci.
 
Je dleité také pipomenout, e Egypané mumifikovali tla mrtvých. Následkem toho po smrti zstávaly duše v blízkosti svého fyzického tla, které se stalo pro n dleitým. My všichni dnes máme v sob tyto otisky, které se projevují tím, e milujeme hmotný svt. Lidé by se bez mumií nemohly obejít, protoe by zcela ztratili zájem o tento náš fyzický hmotný svt, který by pestal existovat.
 
Epocha ecko – ímská, trvá asi od roku 800 p.n.l. do 13.stol. a vyvíjí se duše rozumová.
Tato epocha pináší pohled do hmotného svta. Pevládá racionální, merkurické myšlení. Území ecka je hornaté a není píliš zpsobilé pro zemdlství. ekové cestovali po moi a vymovali emeslné výrobky za potraviny v zemdlských oblastech. Dobrý obchodník potebuje rozvíjet e, umní pesvdit, ocenit zboí, orientovat se na cestách a nenechat se ošidit. Tato poteba zakládá na umní pohybovat se zrun ve všech ivotních situacích. K tomu jim také pomáhalo jejich náboenství. etí bohové sídlili na Olympu a mli lidské vlastnosti. Píbhy, které se mezi lidmi vyprávly, je uili jak se i oni mají chovat. ecká mytologie je nám známá a do dnešních dob.
 
Staí ekové milovali svá tla, pedevším muská, co se projevovalo ve sportovních zálibách. Dleité byly hry. Vítz pak byl oslavován. Dále milovali divadlo a jejich tragédie a komedie se hrají dodnes. Milovali poesii. Básníci ve verších za doprovodu hudby oslavovali na rzných slavnostech úspchy bojovník a události k nim patící. Homérova Illias a Odyssea je rovn ivá do dnešních dob. Vyvíjela se matematika, rétorika jako umní pesvdit, filosofie, vznikaly mysterijní školy.
 
ímané pevzali od ek jejich kulturu, kterou orientovali pedevším na vojenství. Rozšiovali svoji íši a všude zakládali a šíili antický vliv. Zmnili tak území Evropy, Asie a Afriky, které pak dále vycházelo z jejich základu.
 
Papeský katolicismus

Kesanství do Evropy pichází zvolna od 1. stol.n.l. Oficiáln je pijato ve 4. století. Dlí se na více smr. Západní se sídlem v ím, východní se sídlem v Byzanci – Konstantinopoli. Pozdji pibývají další smry. Rozmach ímského papeského katolicismu nastává po rozpadu západoímské íše 476. V papeském katolicismu peívá kult z egyptsko – babylonského období. Projevuje se nejvíce tím, e církev zasahuje do svtské moci a tím ji ovlivuje. K papeskému státu patí území dnešní Itálie a Španlska. Církev ve stedovku zasahuje do politiky evropských zemí a podílí se na moci. Naše zem patily pod správu Svaté íše ímské národa nmeckého. Císa a pape jsou rovnocenní vládcové.
 
Epocha koní nástupem reformace. V roce 1414 na kostnickém koncilu stojí Hus proti celé ovládající katolické kultue. Proti jsou také albigenští, Savonarola, Luter, Kalvín – zmna myšlení prochází celým civilizovaným evropským svtem. Reformátoi uí, e kadý lovk me samostatn komunikovat se svým bohem a nepotebuje k tomu prostedníky – knze. Pechod do nového není zlomový, ale pozvolný.
 
Univerzáln diplomatický cyklus – Francie.
Tato kulturní epocha se na poátku projevuje v politice. Spouštem ke zmn epochy bylo zrušení templáského ádu. Templái byli rytísko- vojenským
ádem, zaloeným k ochran kesanských poutník do Jeruzaléma. asem se templái rozrostli, zbohatli a zaali svojí vojensko – finanní silou ohroovat svtské panovníky. Proti templám vystoupil pedevším francouzský král Filip IV. Sliný pod záminkou, e mu nechtjí pjit peníze na války a zabavil na území Francie jejich majetek. Oficiáln pak byl ád zrušen papeem Klimentem V., který pesídlil z íma do Avignonu. Papeským schizmatem – rozdlením zaala krize a rozpad papeského státu.
 
Snahou katolické církve je ovládnout kulturu Evropy a k východu. Platí zde však zákon. ím více se tento vliv rozlévá po povrchu, ím více usiluje o svtskou moc, tím více se vnitn vyprazduje. Niterný impulz pocházející z lidských duší se vytrácí, zpovrchuje. Kde vládne katolická církev, tam se vytrácí vnitní Kristus.
 
Univerzáln diplomatický cyklus Francie, tvoí protiklad k univerzálnímu teokratickému systému v Itálii a Španlsku. Má ideový charakter. Obrací se více do svtského svta, rozvíjí myšlení a cítní. Mní se filosofie. Tento cyklus ije v politice, diplomacii, kultue a umní. Náboenství se sekularizuje. Na královském dvoe, stejn jako v papeském stát se bn vyuívají intriky, tajná jednání, kabinetní diplomacie. Toho vyuívají oba vládnoucí systémy. Oba vlivy, Francie a papeský stát se postupn vyprazdují. Epocha koní Napoleonem.
 
Komern industriální cyklus
Po napoleonských válkách pichází nová epocha. Tu dobe známe, v souasnosti v ní ijeme. Jedná se o rozvoj prmyslu, bankovnictví, pináší kolonialismus, vznikají nadnárodních korporace. Peníze se stávají zboím. Tato epocha vychází z Anglie a rozvíjí duši vdomou. Má lovka úzce spojit s veškerým materiálním dním.
 
Vládcové k udrení moci a poslušnosti lidu pouívají šedou magii, tajná okultní bratrstva, která stojí v pozadí a snaí se uplatnit svj vliv a své zájmy. Toto uívání okultních prostedk pro egoistické zájmy úzké skupiny a nikoliv celého lidstva je závadné. Nyní je ástené pesunutí tišt tohoto období do USA. Svtovládné snahy se postupn pesouvají z Itálie a Španlska pes Francii do Anglie. Z jihu na západ. Pesto zstávají na periferii Evropy.
 
Zákony vývoje jednotlivých epoch.
Platí zde zákon duality. Moc – bezmoc, vláda – poslušnost, bohatství – chudoba. Protipólem britské komerce je Rusko, slovanský východ, budoucnost píští epochy.

Všechno, co se dje na fyzické pláni vyaduje rozpolcení, opozici. Plus a mínus. Britská komerce – ruské spirituální vlohy. Proti románsko papeské hierarchii se staví Paracelsus, Kepler, Koperník. Teokracie – reformace. Hus, Luter, zniternné kesanství 12. století. Nositeli niterného mystického procítní jsou minnesengi. Proti náboenství stojí vda a umní. Proti královské Francii se zvedají díla osvícenc Leibnise, Lessinga, Schillera, Goetheho. Oba protipóly nelze sjednotit. Výrobce – odbratel, uitel – ák. Proti anglické epoše se opozice dosud pln nerozvinula.
 
Kasty vytváí rozdíly mezi lidmi. Epocha ímsko-papeská vytváí knské kasty. Francouzsko-diplomatická kasty královské. Epocha prmyslov obchodní formuje kastu banké. Ti se dnes se netají tím, e elita jsou ti, kteí mají peníze a moc a ostatní jsou podlidé, otroci na práci.
 
Zvláštní místo ve vývoji zaujímá stední Evropa, západní Slované. Jednak pijímají západní komerci a jednak se k ní staví na odpor. Ze západu pichází materializující impulzy. Ze stedu se proti nim musí zvednout zduchovující, spiritualizující odpor. Musí se nést ze stední Evropy a musí se nést v duchu niterného kesanství. Západ je opt materializuje, ale je nutné, aby tyto impulzy byly neustále vysílány. Dnes je hledají Slované.
 
Úkolem stední Evropy je spiritualizovat hmotu – zduchovnit vdomí, vnímat a poznávat duchovní skutenost. Západ sniuje ducha, nechává ho ustrnout, ztuhnout. Sted musí ducha vnášet do hmoty. Hmotu prostoupit, prohnout duchem. Budoucnost má být obecn lidská. Nikdo neme usilovat o svtovládu. Není na to doba. Nová doba je proniknuta pravou spiritualitou.
 
Také víte, e to dokáeme?
 
Jana Muroová, astroloka Ostrava


Komente
Posledn koment: 02.10.2018  19:00
 Datum
Jmno
Tma
 02.10.  19:00 Von
 02.10.  08:33 Mara