Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Záijoví patroni
 
SVATÁ LUDMILA  * asi 860  +  921; svátek 16. záí
 
Ludmila pocházela z kmene Pšovan (dnešní Mlnicko). Stala se manelkou prvního historicky doloeného kníete Boivoje. Oba manelé byli poktni svatým Metodjem na Velehrad. Ludmila, jako vdova, byla   zavradna na popud své snachy Drahomíry, která tak chtla vylouit její vliv na vnuka, pozdjšího svatého Václava, protoe sama protovala mladšího Boleslava, pozdjšího bratrovraha. Práv ped ním musela nakonec, po Václavov vrad, sama prchnout.
 
Patronka
Svatá Ludmila je eskou zemskou patronkou.
 
Pranostiky
Od Ludmily svtice obouvej ji stevíce. Svatá Ludmila ráda pináší vítr, déš a nepohodu. Svatá Ludmila deštm obmyla.  Patronko  eská, po létu se stýská.
 
 KOSMAS  A  DAMIÁN  + asi 305;  svátek 27. záí
 
Kosmas s Damiánem byli lékai, kesané, kteí léili své nemocné zadarmo a získávali je svou obtavostí pro víru. Za to byli za Diokleciánova pronásledování kesan mueni a nakonec sati.
Jejich sousoší je umístno i na Karlov most, tsn ped malostranskými mosteckými vemi.
Jejich jména lze vykládat tak, e na píklad Kosmas je paralelou kosmu a ztlesuje tedy ád a vnost. Damianos se vykládá jako pohostinná a laskavá osoba. To odpovídá jejich ivotu v pomoci druhým.
 
Patroni
Kosmas a Damián jsou patrony Florencie. Jsou té patrony lékaských fakult, léka, lékárník, zubních léka, chirurg, té fyzik a drogist, holi, cukrá a kramá. Oba svtci jsou té patrony pro kojné a pomáhají proti nemocem koní, proti vedm a epidemiím.
 
Pranostiky
Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.
 
 

SVATÝ  VÁCLAV  * 905-907 + 935; svátek 28. záí
 
Svatý Václav, syn kníete Vratislava I a Drahomíry, byl nejvíce ovlivnn babikou Ludmilou, která spolu s manelem, kníetem Boivojem, byla poktna samotným svatým Metodjem. Václav se vzdlával na latinské škole v Budi a  byl to panovník nejen vzdlaný a státotvorný, ale i osobn statený. S bratrem Boleslavem se neshodovali v pedstavách o zpsobu vládnutí  a vznikající naptí vyvrcholilo dne 28.záí ve Staré Boleslavi Václavovou vradou.
 
V národ vznikl svatováclavský kult, jeho význam asem spíše sílí, jak o tom svdí na píklad svatováclavský chorál, který vzniknul ve 14.století a dodnes se zpívá v tkých chvílích národa. Václavv kult významn ovlivnil císa Karel IV, který o nm sepsal legendu a zasvtil mu novou skvostnou  eskou královskou korunu. Korunovaní klenoty jsou uloeny práv v prostoru kaple ve svatovítském chrámu,  zasvcené svatému Václavovi.
 
Patron
Svatý Václav je nejvtším eským patronem, stále uctívaný a vzývaný v nouzi. Je té patronem šlechty a kléru a té vina a sládk.
 
Pranostiky
Na svatého Václava babí léto nastává. Je-li na svatého Václava sluneno, je i dva týdny po nm. Na svatého Václava bývá slunce záplava. Na svatého Václava kadá pláka dozrává.  Svatováclavské asy pinesou pkné poasí. Svatý Václav víno chrání, po nm bude vinobraní.
Pijde Václav, kamna piprav! Svatý Václav zavírá zem.

 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma