Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poznámka redakce: Mnozí si pamatujete známého moderátora eskoslovenských otuilc Vladimíra Kulíka podle jeho povídek, které vycházely i na SeniorTipu. Smutná zpráva byla, kdy Vladimír po krátké nemoci v roce 2014 zemel.

Urit uvítáte ješt jeho další doposud nepublikované lánky z nevydané kníky  "I to se me stát... Aneb neván o váném." 
Václav idek

Záhada lichého kamene
 
Mezi poetnou skupinou piblin stejn mladých projektant tvoil Pepíek výjimku. Byl asi o 15 let starší. Projektant – rutinér, kterému nejvíce vyhovovaly ocelové konstrukce. Pokud dostal takovou práci, sekal ji jako housky na krám. Jestlie ale práce vyadovala vtší investici a spolehnutí na vlastní rozhodnutí, byl Pepíek v rozpacích. Jeho základní vlastností toti bylo, e nevil moc vlastním rozhodnutím, a to jak v ivot sluebním, tak i soukromém. 

Navíc byl vzhledem ke svému vku neuviteln naivní. asto obcházel kolegy a doadoval se jejich názoru nebo rady. Nikdo z nás neodmítl radu, pokud ji mohl dát, ale bylo vylouené za nkoho ešit jeho projekní nebo soukromé problémy. Proto byl Pepíek zvlášt nešastný, kdy se mu dostalo od dvou koleg naprosto protichdného doporuení. „Co já mám teka dlat?“ lamentoval. 

Jeho vlastnosti ho pímo pedurovaly k tomu, aby se stal obtí rzných šprým. Kdy si zvolil, e nkomu bude dvovat, pak mu vil i kadý nesmysl. Jestlie koupil njakou vc bez ohledu na cenu, musel obejít všechny kolegy a poradit se s nimi, jestli koupil dobe, jestli je vc kvalitní, jestli není moc drahá, nebo jestli jej neošidili. Tak se stalo i v pípad zlatých švýcarských hodinek. 

Pepíek do nich investoval znanou sumu, byly samonatahovací, s datem i dnem v týdnu, kvalitní strojek. Obešel opt všechny projektanty, hodinky mu byly pochváleny, jenom šprýma Mirek u toho ml dost. Kdy k nmu Pepíek pišel, dlouho si s vánou tváí hodinky prohlíel a potom ekl: 
„Já ti nechci zkazit radost, jist si hodinek dlouho a dobe uiješ, ale kdy u se m ptáš, musím íct, e t ošidili. 

A neptej se m, ve vlastním zájmu, pro!“. 
Pepíek zstal jako Lotova ena. Naléhal vydatn na Mirka, aby mu prozradil, v em to ošizení spoívá, ale ten si vedl svou: 
„Nechtj to vdt, budeš litovat!“.

Tím ale vybudil Pepíka a k nepíetné zvdavosti. Nakonec to dopadlo tak, e Pepíek, ani by byl poádán, dobhl Mirkovi pro svainku, jako za to, e mu to poví. Nakonec se tedy Mirek nechal, samozejm zámrn, obmkit: 
„Podívej, jsi pece technik, ne? Jsou to kolekové hodinky a kadé ozubené koleko je fyzikáln kolo na hídeli. A kadý hídel musí být uloen na obou stranách, tedy ve dvou loiscích, v našem pípad ve dvou kamenech. Proto musí být kamen vdycky dvojnásobný poet, ne je hídel. A je jich kolik chce, musí být proto poet kamen vdycky sudý. A kolik jich tam máš napsáno? 21! To je lichý poet, o jeden kámen t ošidili. Tak te to víš a u m nech pracovat!“. 

Pepíek se ješt rozhlédl po ostatních, co tomu jako íkají, ale všichni ván pokyvovali hlavou, jako e s Mirkem souhlasí.

Neuplynula ani tvrthodinka, Pepíek promluvil s vedoucím, vzal si kabát a odešel. Nemuseli jsme moc hádat, kam. Spoléhali jsme jenom na to, e nám svoji anabázi Pepíek prozradí sám, e nesmíme projevit nepimenou zvdavost. Vrátil se asi za dv hodiny, celý rozzáený. Vypravoval nám, co se v hodináské prodejn odehrálo. Kdy pednesl svoji reklamaci, nevil hodiná svým vlastním uším a povaoval jej naped za njakého pomatence, potom za šprýmae. Jenom seriózní vzezení Pepíka a jeho vyšší vk ho pesvdily, e to pán myslí asi ván. Vysvtlování nepomáhalo, tak byl Pepíek ovlivnn Mirkovou nezpochybnitelnou argumentací. 

Hodiná byl málem na mrtvici, kdy dostal spásný nápad: Vzal Pepíka dozadu do dílny, kde visela na zdi veliká tabule od výrobce náramkových hodinek, znázorující mnohonásobn zvtšený ez hodinkami. Na tabuli hodiná ukazoval jednotlivé kameny a Pepíek musel poítat. Dopoítal se – 21! Kdy se vrátil do projekce, netušili jsme, e pointa šprýmu teprve pijde! Pepíek toti vbec nepochopil, e se stal obtí legrace, vil, e my všichni víme na sudý poet kamen a rozhodl se nás pouit, a na uvedené téma nám uspoádat pednášku. To u jsme nevydreli a chechtali se, a nám slzy tekly z oí. Jenom Pepíek nechápal, co je na ván myšlené pednášce tak legraního. 

Mimochodem – víte vy, pro je poet kamen v kolekových hodinkách lichý, obvykle 17 nebo 21? Nevíte? Já to ale neprozradím! U dávno jsem zjistil, jaký je to píjemný pocit, kdy na nco pijde lovk sám, vlastním uvaováním. Tak hodn zdaru! 

 
Vladimír Kulíek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.08.2018  13:41
 Datum
Jmno
Tma
 02.08.  13:41 olga jankov
 02.08.  07:50 Von