Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (82)

V dalších letech jsem se snail nco napsat a „nkam udat“ vdy ped volbami a po nich, ale u bezúspšn. Vtšinou jsem upozoroval na to, e náš volební systém je velmi nedokonalý, a naivn jsem navrhoval optimálnjší varianty. V nich šlo o to, jak to zaídit, aby se lidé nebáli volit malé strany, protoe nepekroí ptiprocentní hranici. Nabízel jsem ešení, e by na volebních lístcích bylo moné oznait njakou alternativu, aby se po rozdlení „propadlých hlas“ ani jeden nedostal stran, s ní voli naprosto nesouhlasí. A ješt lepší by bylo, kdyby se do snmovny dostalo pouze tolik poslanc, kolik odpovídá ne potu všech oprávnných voli, ale pouze tch, kteí k volbám skuten pišli! Velkou a vlastn poslední výjimkou, kdy se mé názory dostaly ke tenám, byl lánek, který otiskly Lidové noviny 22. prosince 1997 na docela prestiním míst po známém rudolfínském projevu prezidenta Havla, a zde je ukázka:

Koncem roku 1992 se na našich televizních obrazovkách poprvé objevila klikatá ára, která odtrhovala od sebe echy, Moravu a Slezsko od Slovenska.  A 9. prosince 1997 se na obrazovkách objevila znovu klikatá ára, která od sebe odtrhovala portréty dvou našich tehdy nejvýznanjších politik! …
 

Dá se íci, e pan prezident v projevu k obma komorám parlamentu v tom prosincovém odpoledni ekl to, co jsme – jinými slovy a pi jiných píleitostech – mohli slyšet nebo íst u mnohokrát. V jeho projevu to však bylo poprvé zkoncentrováno do nekompromisní kritiky a proneseno nejvyšším ústavním initelem. Je jasné, e odstupujícímu premiérovi a jeho píznivcm se projev líbit nemohl. Nebyla to však kritika pravicové politiky, ale kritika zpsobu jejího provádní. Je však také pravda, e prezidentv projev byl konfrontaní, a e mu lze vytknout jednostrannost. A tak se jím souasná pravice cítí být ohroena a jen její malá ást si pizná, e je to kritika oprávnná. K velké škod však pišla pozd, co je asi i prezidentova vina.

Své chyby nikdo nepiznává rád a je velké umní piznat je vas a neekat, a na n ukáe nkdo druhý. Naše pravicové strany však u ped volbami v roce 1992 udlaly adu chyb, které tehdy moc nevadily. Patí sem zejména bohorovný postoj k iperným a všehoschopným kariéristm všech barev v jejich adách a na všech stupních veejného ivota. Peceoval se asi i odhad potu potenciáln pravicov smýšlejících voli. Vtšinu národa se podailo naas získat za cenu nkolika tisícovek, obdrených v kupónové privatizaci (nejlépe pomocí Harvardských fond). Opravdu pravicov však asi tak velká ást lidí bohuel smýšlet neme, a to z mnoha objektivních dvod. Zcela jist – a opt bohuel – je pro vtšinu lidí pohodlnjší a pijatelnjší nechat za sebe pemýšlet jiné, kteí se o nás, „obyejné lidi“, postarají. Práv tady je prostor pro levici, které naše souasná rozklíená pravice vyklizuje místo píliš brzy, ani by dokázala prosadit své cíle. Zdá se také, e demokratická levice píliš spchá na cest k pevzetí moci, a na chyby, jich se u pro svou nezralost musí dopustit, doplatíme opt všichni.

Se zmnou k lepšímu bychom ale mli zaít kadý sám u sebe, co je pravicové, mli bychom být solidární se slabšími, co je levicové – a hlavn – mli bychom do parlamentu dostat ty nejlepší z nás! …

A u opravdu nakonec mých rádoby politologických nesmysl ješt nco z doby po volbách v roce 2002, co se pochopiteln u opt se mezi tenáe nedostalo:
Tak máme za sebou další, tentokrát velmi vypeené volby. Politici a politologové hledají píiny rekordn malé úasti a nacházejí tu logická, tu mén logická vysvtlení. Naše demokratické strany si zejm neuvdomují, e prost pro 42 % oprávnných voli nedlaly v posledních letech dobrou politiku! Dkazem je i to, e akoliv komunisté na celostátní úrovni naštstí neprovozovali politiku tém ádnou, stailo jim to k tomu, aby je zázran zvolilo tém o dv st tisíc lidí více, ne v minulých volbách.

Strany vtšinou hledají píiny neúspchu ve slabé volební kampani a nkteré dokonce pouze v jejím špatném závru. Je to velmi smutné a svdí to o tom, co si naše politické špiky pedstavují pod pojmem dlat politiku! Jako meteorolog musím „ocenit“ zejména obligátní výmluvy na pkné poasí. Vsadím se o cokoliv, e kdyby po oba dny lilo, svádla by se velmi slabá úast na to, e lidé nechtli jít do dešt! Asi by to pro jistotu chtlo vypisovat volby na jiné roní období – navrhuji pozdní babí léto.

A ješt jedna poetní pikantérie. Zajímalo by mne, zda si poslanci uvdomují, jak slabý mandát v tchto volbách získali. Z 58 % oprávnných voli je toti teba odeíst ješt asi 12 % hlas „propadlých“, které dokonce získali i poslanci, pro volie nikdy nevolitelní. A tak naši „vyvolení“ zastupují s odenýma ušima pouze asi 46 % procent národa a zbytek nemá ve snmovn zastoupení! To je pekvapení, co? Smutným faktem pak zstává, e by se podle našeho skvlého volebního zákona zcela zaplnily parlamentní lavice, i kdyby k volbám pišli jen ti, kteí kandidovali a zvolili se sami!

 

Volby do snmovny 2002


Kadá z dalších dvaadvaceti stran získala mén ne 1 %!
ijeme v podivné zemi a zdá se, e i v ím dál, tím podivnjší dob. Ale zoufat nemá cenu. Je teba pekousnout trable a snait se, aby kadý z nás byl svého štstí strjcem, nebo jedin tak se teba nkdy ti nejlepší z nás stanou strjci štstí i tch druhých!

A na úplný závr tchto mých ivotních paradox a renonc bude moná dobré znovu oprášit jednu velmi starou moudrost našich pedk, kterou mi do mého dtského památníku v roce 1942 napsal ped odchodem na vnost mj dda:

Pracuj kadý s chutí usilovnou na národa roli ddiné,
cesty mohou býti rozliné, jenom vli mjme všickni rovnou!

 
Obrázky: Internet
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma