Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hloupost aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (81)
A nyní picházejí na adu „vrcholné renoncy“ mého ivota. Já bláhovec - ve svých sedmapadesáti letech - jsem se zapojil na jae 1992 do pedvolební kampan a nkolik píspvk mi tenkrát noviny dokonce otiskly. Zde je výatek z Lidových novin ze dne 19.3.1992:

1. bezna 1992 bylo u nás zaloeno nové politické hnutí Demokrati 92 a u z prvních ohlas je cítit, e tak trochu nahánlo strach u ve své prenatální podob. Nové hnutí by toti mlo vyplnit mezeru mezi OH a ODA, chtlo by navázat na myšlenky pvodního Obanského Fóra a poítá s pízní tch, kteí na podzim podpoili zákonodárné návrhy prezidenta Havla. Varovné hlasy se ozývají zejména od malých stran, a dokonce i od jinak velmi sympatických politik, od nich by to nikdo neekal. Všichni varují ped dalším tíštním politického spektra. Píliš velký poet politických stran samozejm svdí o malé vysplosti nás všech, ovšem na druhé stran faktem zstává, e ani desítky stran nám asi nestaí. Jen tak je moné, e podle przkum ti msíce ped volbami není nejmén 30 % oban rozhodnuto, koho má volit! A Demokraté 92 by chtli oslovit práv ty nerozhodnuté a také ty, které dosavadní strany zklamaly.

Musíme doufat, e se nové hnutí vyvaruje chyb pvodního OF, jeho politické spektrum bylo opravdu neúnosn široké. D 92 nechtjí mít ve svých adách ani bývalé komunisty a jejich cílem by nemlo být jen obligátní podílení se na moci, ale maximální snaha o nastolení spravedlivého demokratického ádu. Vdy u Karel apek íkal, e lidi nepotebují moc, ale pomoc!

Podaí-li se novému hnutí oslovit povstnou mlící vtšinu, pak by mla v ervnových volbách opravdu zabodovat, a to od Šumavy k Tatrám!


No – jak víme, nepovedlo se! A to jsem se snail pomáhat hesly jako – „Nejlevnjší pedvolební kampaní do Guinessovy knihy rekord a do parlamentu.“ Natoili jsme nkolik televizních propaganích klip, zúastnil jsem se nkolika mítink v echách i na Morav a dokonce jsem naivn pestal na as pedpovídat poasí v televizi, aby nám nebylo vytýkáno, e jsme na obrazovce „zvýhodováni“! Protoe jsme mli volební íslo 13 a na Slovensku Meiárovo HZDS íslo 7, vymyslel jsem další nepouitý slogan – „Se šastnou tináctkou chceme flekovat ervenou sedmu od Šumavy k Tatrám a nikdy jinak!“ A práv v tomto jsme asi narazili, to byl kámen úrazu! Nazrával toti as na rozpad eskoslovenské republiky. Ve volbách jsme dopadli he ne sedláci u Chlumce a v tom smutku jsme se museli smát, jak se pak v novinách rozebíralo, zda naše hnutí Demokraté 92 tch necelých 33.000 hlas „ukradlo“ Obanskému hnutí i Obanské demokratické alianci, které v tch volbách také dostaly na frak!

Volby do Snmovny lidu Federálního shromádní 1992 – výsledky hlasování za esko
Strana
Poet hlas    
Procentuální vyjádení
Poet mandát

Obanská demokratická strana
Kesansko demokratická strana
2 200 937
33,90 %
48

Levý blok (KSM a SDL)
926 228
14,27 %
19

eskoslovenská sociální demokracie
498 030
7,67 %
10

Sdru.pro rep.-Republikánská str. sl.
420 848
6,48 %
8

Kes. dem. unie - sl. str. lidová
388 122
5,98 %
7

Liberáln sociální unie
378 962
5,84 %
7

Obanská demokratická aliance
323 614
4,98 %
0

Obanské hnutí
284 854
4,39 %
0

Hnutí za sam.dem.-Sp. Mor.a Sl.
274 489
4,23 %
0

Hnutí dchodc za ivotní jistoty
214 681
3,31 %
0

Str. s. podnikatel, ivnostník a rolník
166 325
2,56 %
0

Klub angaovaných nestraník
129 022
1,99 %
0

Nezávislá iniciativa
76 678
1,18 %
0

Strana pátel piva
68 985
1,06 %
0

Hnutí za sociální spravedlnost
59 585
0,92 %
0

Demokraté 92 za spolený stát
32 746
0,50 %
0
 
A te se musím vypoádat s tou nejnepíjemnjší stránkou mého pošpinní politikou. Na podzim v roce 1993 jsem jel s pítelem Egonem Lánským jeho BMW do Bratislavy na konferenci D 92, kde se mlo jednat o tom, zda hnutí bude dále pokraovat. Egon byl vn nevyspalý, nechal m asi v pli cesty mezi Brnem a Bratislavou ídit a na vedlejším sedadle si schrupl. Bylo po obd a já ho bohuel asi po tvrthodince  ízení následoval mikrospánkem! Oteli jsme se o pravé svodidlo, to nás probudilo, strhl jsem ízení píliš rychle doleva a ne jsem to stail ubrzdit, ješt jsme narazili pedkem do svodidla levého. Ó – jak píznané, pro zaínajícího a zárove konícího stedového „rádobypolitika“! Mli jsme ohromné štstí, e za námi nic nejelo, vbec nic se nám nestalo, auto bylo dokonce pojízdné a dojeli jsme do Bratislavy i zpt. Ale pak pišlo strašné Egonovo oznámení, e svj vz nemá pojištný!

Vbec mne nenapadlo, e by to bylo moné, a zdsil jsem se. Egon m sice uklidnil, e to njak udláme, a nakonec jsme se dohodli, e škodu zaplatíme napl, co se jak-tak stalo. I tak to pro mne tehdy znamenalo tém polovinu mého roního píjmu. Na dobu opravy jsem mu pjil našeho Favorita a také jsme mu jeli do Mnichova pro njaké náhradní díly. Mou novou partnerku mj pítel moc rozhnval, kdy dílem ván, dílem z legrace prohlásil, e by k té havárii nedošlo, kdyby jela s námi, co jí navrhoval. Ale zkrátím to. Egon sice prohlásil, e by kvli penzm nerad ztratil kamaráda, ale bohuel - stalo se. Opt se ukázalo, e o peníze jde a v první ad a také opt šlo o úhel pohledu. Protoe jsme vdli, e Egon ve Švédsku vdy volil konzervativce, pišla nám – tedy part, která spolu pekla od konce padesátých let -   jeho další politická kariéra píliš pragmatická a nejen mé, ale i pátelství nkterých dalších starých kamarád s ním bohuel skomíralo, a skonilo. A od té doby jsem u jen dvakrát „mluvil“ s Egonovým záznamníkem, kdy jsem mu gratuloval k dalším státním funkcím, ovšem s výhradou, e na místo senátora mu pomohli komunisté, proti kterým celou emigraci bojoval! Tehdy jsem samozejm vbec netušil, jakou kalvárií bude procházet naše spolenost v dalších ptadvaceti letech!

Ješt jsem si vzpomnl, jak nám Egon, který vystudoval politologii ve Švédsku, íkal, e nejvtší evropský státník dvacátého století – Churchill - bhem své kariéry dokonce nkolikrát zmnil svou stranickou píslušnost a zejm si z nj vzal píklad. Bohuel si myslím, e to moráln není to pravé oechové! No – u je to pry a za námi.

 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.07.2018  09:53
 Datum
Jmno
Tma
 24.07.  09:53 Vclav