Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hrzostrašná historka jak jsem málem o TO pišel

Všichni dobe víme, e je na svt moe sport, které lovka mohou nadosmrti zmrzait nebo, kdy máte zrovna smlu, pivést do hrobu. Snad kadý sport obnáší urité nebezpeí i riziko. I pi teba tak zdánliv bezpeném sportu jako jsou kuelky se mete ván zranit, kdy se vám koule vysmekne, bací vás do holení kosti a tu vám perazí takovým zpsobem, e u budete do konce ivota hrát alternativní sport, košíkovou na vozejku.
 
Nejenom sportovci si zahrávají se zdravím. Zcela nevinní bafuái, rozhodí i dokonce diváci mohou pijít k újm na zdraví. Staí, aby byl teba takový rozhodí pi turnajích hodu oštpem jenom trochu nepozorný a bác! Oštp mu vypíchne oko! A to ješt dlouho po nehod bude v hospod mluvit o tom jaké ml štístko, e se mu stalo jenom to. Mohl být kliánko skrz naskrz propíchnutej.
 
Nepochopím, pro diváci, kteí sledují závody auto rallye stojí práv v tch nejnebezpenjších zatákách, do kterých šílenou rychlostí najídjí auta. Ty pak  zatáku nezvládnou, piem najedou do bláhových divák a havrani si pijdou na své. Po pravd eeno já to vím velice dobe. Mohou za to nízké lidské pudy. Ty nutí diváky, e prahnou po tom, aby byli svdky váných nehod, pi kterých auta koní nkde ve stri. e se jim krveínivost nevyplatí je jejich vina!
 
Dostat perdu tenisovým míkem do rozkroku zpsobí to, e ohlušíte tribuny bolestným evem, turnaj nedohrajete a nadosmrti budete mluvit fistulkou. Navíc se neuskutení váš sen mít rodinu. O bezesné noci plné utrpení vás, kdy ovšem budete mít štstí, nakonec pipraví adoptované dít.
 
ert ale vem nebezpeí spojená s motosportem, horolezectvím i hloubkovým potápním bez kyslíkové bomby! Tyto sporty by se daly pirovnat procházkou po rové zahrad v porovnání se strašným nebezpeím, kterému se pokadé vystavují bafuái pi gymnastických nebo krasobruslaských soutích.
 
Neíkám, e by vás gymnastka majzla po hlav náadím nebo krasobruslaka kopla bruslí jenom proto, protoe jste jí dal mizernou známku. Co je pro muské rozhodí krajn nebezpené, jsou pohledy na neuviteln krásná tla mladých gymnastek pedvádjících divy na kladin nebo sexy krasobruslaky dávající divákm na obdiv svoje pednosti. Akoliv jsou tato intimní místa samozejm zahalena kaaty, tak vám snadno zapíiní srdení infarkt.
 

Kdy ne pímo na míst, ve sportovní hale, tak pozdji veer doma, kdy, stále myslíce na ladné kivky sportovky se sápete na kyprou manelku. Pi snaze se uplatnit jako za mlada buto opravdu zhebnete na infarkt nebo vás nic netušící manelka zbije do krve takovým zpsobem, e si za drahý peníz budete muset obstarat zubní protézu z umlé hmoty.
 
Já, jako vyslouilý cyklista závodník, mohu o zranních mluvit z vlastní zkušenosti a s pehledem. Po mnohých pádech jak na silnici tak na dráze jsem chodící jizva. Kadý koleká si musí svoje zranní vytrpt. Kdo neml zlomenou klíní kost, lopatku, pánev nebo alespo otes mozku, a nevykládá, e nkdy závodil na kole. Tak zvaný lišej, tedy hrozné jizvy na ki zpsobené odením na asfaltu silnic nebo spálením na povrchu cyklistické dráhy, lovku sice pinesl noce plné bolesti, ale na druhé stran také zvdavé otázky krasavic. Tm z njakého dvod imponovala naše tla posetá zhmodninami. Dokazovala jim, e jsme tvrdí hoši a ne vyzáblí šprti, které znaly z místní knihovny. Nkolikrát se mn dokonce stalo, e roztouená dívka s mateskou láskou jemn hladila jizvy po mém tle, co mne šimralo a dlalo mn to dobe. Nné hlazení bohuel také mlo za následek, e jsem blaen funíc usnul, co milenku samozejm popudilo, e naštvaná práskla dvemi a odešla. Nedivil bych se, kdyby do objetí jiného závodníka s lišejem.
 
Ano, a do jednoho osudného zimního dne jsem byl zmrzaeny tém všude na tle. Teprve potom, co se mn pihodilo strašné neštstí, mohu íci, e jsem byl poznamenaný opravdu všude. Následující vyprávní postaví chlapm vlasy na hlav a dámám se zakalí oi slzami soucitu. Poslouchejte!
 
Byla zima jen to praštlo. Sníh udlal z Riegrových sad, kde se konal cyklistický závod v cyklokrose s mezinárodní úastí, nebezpen kluzký terén. Bylo na bíledni, e tento závod se neobejde bez váných pád a zranní. Nervózn jsme ped startem jeden po druhém s obavami pokukovali. To zase bude masakr, probhlo jist hlavami závodník. Nejvíce nás ale rozilovali krve dychtiví diváci, kteí lemovali tra a hlavn uklouzané zatáky, na které ješt házeli slupky od banán, aby byla ješt vtší sranda. Kadý náš pád ped jejich oima kvitovali evem a skandováním njakých hesel, která jsme v zápalu závodu nevnímali. Celý tento cirkus penášela eská televize.
 
Ano, po nkolika kolech jsem se dostal do vedoucí skupinky asi šesti závodník, skládající se z nkolika Východních Nmc a Polák. Z našich jsem tam byl jediný a byl jsem si toho vdom. Kdy jsem se mihnul okolo televizních kamer, nasazoval jsem profesionální úsmvy jako e netrpím; e se mi jede dobe. Samozejm, e jsem se muil jako Bulhar! Ledovým vzduchem se roznášel vzrušený hlas komentátora, který uvádl diváky do varu. Já šlapal jako zbsilý. Nebylo lehké se udret ve skupince nadopovaných borc z východního bloku.
 
A pak pišla katastrofa! Pi prudkém sjezdu jsem nezvládl rychlost, která vedla ke smyku na snhu a neuvitelnou rychlostí jsem letl po stráni pímo proti malému stromku, který mn stál v cest. ivot se mn promítnul ped oima a já se v té rychlosti pímo na stromek namotal. Prevít jeden neuhnul!
 
Na pádu bylo nejhorší, e náraz na sebe vzal to, co si chlapi odmalika s láskou opatrují, na co jsou pyšní a s radostí nevinným i ivotem protelým krasavicím ukazují. Namotal jsem se toti na stromek i s mým dokonale zmrzlým kladélkem!!

V tom okamiku se neuvitelné stalo skutkem! Nehled na televizní kamery jsem ve strašné panice, e jsem snad o svj poklad na tom stromku pišel, bez pemýšlení udlal nco krajn neobvyklého. Ped zraky smjících se divák jsem ze sebe serval cyklistické kalhotky a odstranil zkrvavené noviny, které nám v zim kladélka chránily, aby nám mrazem náhodou neupadla do lábku. Potom, zalykaje se slzami, jsem se jal mého nerozluného kamaráda hledat a zjistit, co se mu nárazem stalo. Gentlemanm zde nemusím vykládat, jakou mn to dalo v tom mraze úpornou práci ho vbec najít. I po okolních vtvích jsem se s obavami rozhlíel, jestli se tam náhodou nkde nehoupe. Nakonec jsem ho pece jenom, chudáka zhmodného, našel. S tváí zkivenou bolestí jsem nenaskoil na kolo, ale pomalým krokem jsem se za doprovodu zklamaného komentátora, e se eši v závod neuplatnili, došoural do sprch. Nebudu se zde se zvdavými tenái podílet o kruté detaily mého zranní. Staí íct, e jsem se zprvu moc bál, e kladélko bude navdycky nezamstnané. as však naštstí zapracoval. Nakonec jsem se uzdravil, zamstnání našel, co me dosvdit skutenost, e jsem ddekem. Ale e jsem ml namále! Pak nevte boí prozetelnosti.
 
Dodnes nepochopím, co na mém pádu a zranní vidli muští diváci tak hrozn smšného. Nechápu, e se mnou netrpli! Smáli se jako pominutí. Jenom eny v davu se mnou cítily. A to jim nikdy nezapomenu. Hlavn jedné, která nic nedbajíc na ev okolo, ke mn piskoila a navrhla, e mi zranní pofouká. Ani jsem si neuvdomil, e mn na nj láskypln nasadila malíek od vlnné rukavice, aby mi ho zahála. Této hodné dívce a enskému pokolení vbec patí mj obdiv a tato naprosto pravdivá povídka…
 
Ivan Kolaík
* * *
Koláe Marie Zieglerová
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.07.2018  14:26
 Datum
Jmno
Tma
 16.07.  14:26 vendula
 16.07.  11:14 Jana Reichova
 16.07.  06:42 Bobo -:)))
 15.07.  00:47 Ivan
 14.07.  22:40 Renata .
 14.07.  16:51 Ludk
 14.07.  11:04 Bohumil
 14.07.  08:02 Von
 14.07.  07:20 Jarmila Ivan je opravdov poklad,
 14.07.  04:52 Mara
 14.07.  01:33 Vclav