Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Drby a stípky ze ikovské republiky (10)

Sázka o ti metry piva

ím se ikov tolik liší od zbytku Prahy? Je to jeho specifický ád v chaotickém nepoádku? Ano, ulice Konvova pipomíná ikovský Las Vegas. Od shora a dol ke Florenci jsou casina, zastavárny, bazary, video kabinky, vykiené domy schované za oprýskanými dvemi bez jmen. Krom toho tu narazíte i na tatoo studia a zejména desítky klub a bar na zvonek. I gayové a lesbiky tu mají svá místa, která se na první pohled nijak neodlišují. Jenom do té doby, ne vyjdete vchodovými dvemi.  V dolní ásti ikova ijí spíše chudší obyvatelé hlavního msta, take se tu uiví zejména second handy a rzná vetešnictví. Korunu tomu dodává ikovský tunel, který spojuje ikov s Karlínem. Nijak nezapáchá, není ani tolik špinavý, jak to tak bývá v praských tunelech, ale jít tudy v noci se dá asi jen pod silným vlivem alkoholu i jiné omamné látky. 
Z asopisu o Praze 3
 
* * *

Boenka Vaousová byla svým zpsobem nešastná to ena. Se svým drahouškem Béou Beránkem se dlouho nenatšila. Byl to ji v poadí její tetí ivotní partner, který ji v jejím ivot opustil. Stalo se to jednoho krásného letního dne v ase prázdnin, kdy se spolu vraceli autem z chaty v Jiních echách. Ješt nkolik dní ped tím osudným dnem si postoval Boence, e se mu z nieho nic obas udlá ped oima mlha, take nic ped sebou nevidí. Nic nedal na rady a k doktorovi s tím nezašel a to se mu stalo osudným. Na úpln rovné silnici zaal pedjídt kamion s vlekem. Z protjšího smru se ítil na nj druhý kamion a toho Béa u nevidl. Na pár vtein se mu toti ped oima zamlilo a s tkotonáním vozem se eln srazil. Byl na míst mrtev, jen Boenka se zázrakem peila. Byla tak zrychtovaná, e nkolik týdn leela ve špitálu, pak ješt doma polehávala a dlouho nikam ven nevycházela. Také zanechala svých politicko uliních aktivit. Dost se toti po nehod zmnila a zaala nenávidt komunisty, jako by za to mohli, e pišla o svého nadevše milovaného Beránka. Její mladiká sousedka Eliška, ena se srdcem na dlani, dobrota sama, se o ni starala, jak jen mohla. Obstarávala nákupy a s domácností jí pomáhala a odpustila jí všechno, co za své politické aktivity napáchala.

Jednou, celá zkormoucená, Boenka nabrala odvahu a nesmle poádala Elišku o mimoádnou slubu. Svila se jí, e má doma ti vkladní kníky nebotíka Beránka a jestli by byla tak hodná a kníky jí ve Spoiteln nevybrala. Mla strach, aby se njak o nich nedovdla jeho bývalka Beranice, a jeliko nemli ádné dti, aby si njakým zpsobem neuplatovala na n nárok. Eliška to pro ni ráda udlala a vbec netušila, e o dva roky pozdji jí tenhle dobrý skutek bude k nemu dobrý.

 
* * *

Na Konvov tíd hned uprosted po ikabergem je ponurý tunel. Ten spojuje ikov se starým Karlínem. ikováci mu íkají ikovský a na druhé stran kopce ho tamní obyvatelé zase mají za karlínský. Pro nkolik loupených pepadení a znásilnní mají obyvatelé a hlavn eny strach vbec tunelem procházet a to nejen v nejen v noci, ale i ve dne. 
 
 
Ti sta metr dlouhý a strašidelný podchod pod Vítkovem je jen pro pší a ukrývá tajemství sít chodeb a místností - patil k jednm z nejdsivjších míst Prahy a snad i v republice. Nahrávalo tomu jeho osvtlení, tajemná atmosféra, rzné hrzostrašné píbhy i fakt, e ml pvodn slouit jako atomový kryt, mohl mnoha lidem nahánt strach a husí ki. Vdlo se, e po jedné stran tunelu je vchod do prostor na uskladnní mrtvol a hned naproti jsou zase kryty v pípad války pro peivší obyvatelstvo.

Pesn naproti tunelu byla prodejna s drbeí, rybami i jiným masem, kde asto, kdy mli pivézt njaké maso a tak na pár hodin zaplnit háky na stnách, postávala u od tvrté hodiny ranní dlouhá fronta ikovských hospodynk všeho vku. Ty starší si pinesly z domova skládací stoliky, na kterých sedly jak ty kvony a ile po celý as jak ty husy štbetaly.

Nedílnou souástí této fronty byla baba Andula Drozdová, domovní dodavatelka domu z Roháové ulice, ve kterém hned v pízemí bydlela. Nebylo dne, aby mezi enskými chybla. Byla hned na pední pozici se svou obligátní rozkládací stolikou a na té neochvjn sedla. íkalo se o ní, e touhle záslunou inností si vylepšovala svou nízkou penzi, za trest nízkou, e ped pevratem mla malikou mlékárnu a sama sebe tak nemilosrdn vykoisovala. Mlékárna byla tak veliká, e ji komunisté po zkonfiskování pedlali na koárkárnu a úschovnu kol. K niemu jinému se domovní správ nehodila.

Vedoucí téhle prodejny s drbeí se jmenoval shodou okolností Arnošt Slepika a jeho personál se skládal peván z mladikých unic, kterým s oblibou íkával „moje kuátka“. Na svých padesát let ml neobvykle mladistvý vzhled, na hlav tmavé husté vlasy, elegantn prošedivlé skrán a u na dálku z nho vyzaovalo pitalivé charisma. Dobe o tom vdl, ale nedával nic na sob znát. Nejedna z jeho unic po nm zamilovan pokukovala, snila v dívích snech o nm a snaila se s ním v rámci svých pubertálních schopností i laškovat. 

Jako kadý den tenhle pán elegán, pár minut ped otevením, vynesl na ulici ernou informaní tabuli a zavsil ji hned vedle portálu na fasádu domu. Pousmál se mile a potuteln na enské ve front a zmizel mezi unicemi v krám. Na tabuli jako první hláška bylo bílou kídou napsáno „DNES ERSTVÁ DRBE!“, druhý nápis tsn pod tím hlásal „DNES VÁS OPT OBSLUHUJÍ NAŠE UNICE!“ a na tetí ádce úpln dole byla velmi dleitá informace pro zákazníky spíše muského pohlaví „MÁME PRSA I STEHNA!!!“. A tohle bylo nco, co dokázalo ikovské frontové bojovnice pobavit a do hlasita rozesmát. Hned bylo mezi enskými náramn veselo, celá fronta se smála, a se kroutila a nohy všem od stání pestaly bolet. Štbetání pibralo ješt více na intenzit. Z fronty se jedna fešná zákaznice ozvala a kiela za panem vedoucím: „Pane vedoucí! Pane vedoucí! To budete mít také erstvá vejce, e? Poslyšte, vy byste se ml jmenovat Kohoutek a ne Slepika!“ enské ve front se neudrely a zaaly se ješt více smát. Byla to voda na jejich mlejn.

 
 
Jednoho asného rána, kdy ikovské eny byly na chodníku všechny sešikovány v dlouhou frontu, se ze ikovského tunelu ozvalo zoufalé volání o pomoc.
Všem ztuhla strachy krev v ilách. Z tunelu vyrazila mladá ena. Ustrašené oi mla a na vrch hlavy. Byla tak vydšená, e koktala, zprvu jí nikdo nerozuml, co se jí to vlastn stalo. Po chvilce uklidnní se všichni dovdli, e se uprosted tunelu ped pepadenou enou objevilo chlapisko jako hora, a kdy rozevel svj baloák, tak byl pod ním úpln nahý a své „beranidlo“ ml hroziv ztopoené, a z nho šel strach.

Do toho všeho z nieho nic zasáhla jako blesk z istého nebe na stolice rozkromo sedící baba Drozdová dovykující bezzubou dásní k snídani suchý rohlík : „Má to ale nkdo štštííí! Mn še no takového neštan...“.

A tohle byl zlatý heb jednoho nevšedního rána všedního dne. Fronta se zaala vlnit smíchy a i ta postiená mladá ena jménem Jarmilka se zaala smát. Zákaznice ze solidarity, jako odškodnní za nedokonané znásilnní, jí nabídly estné elné místo hned vedle staré Drozdové a veselá zábava pokraovala.

Stará Drbohlavová z Cimburkovy ulice, která nemohla ve front chybt, si hned vzpomnla na historku, co se stala její kamarádce, jak ji jednou pepadl takový úchyl v Riegrových sadech, kdy šla v asných ranních hodinách ze ikova na Vinohrady do práce. Chudák byla tak šokovaná, e místo POMÓÓÓC zaala kiet na celý Riegrák „HURÁÁÁ, HURÁÁÁ, HURÁÁÁ!!!“ a tohle ten exibicionista neekal. Musel být asi k smrti vydšen, ponvad se co nejrychleji i se svým „obuškem“ zase zahalil do šusáku a prchal rychle, jak jen mohl, pes trávníky a tulipány smrem k ikovu, kde se ztratil mezi ináky.

Zábava na téma pepadení a znásilnní by snad trvala celý den, kdyby se neotevely dvee prodejny a pan vedoucí nevyzval milé dámy k nákupu erstvých kuat a vajec.

Toho rána odcházela z eznictví Jarmilka celá šastná se dvma igelitovými taškami, ze kterých ouhala erstvá prsa a stehna a od pana vedoucího Slepiky dostala ješt grátis drbeí drbky do polívky.

 
* * *

Bohouš Klika, jinak mezi kámoši zvaný Bohoušek „Výhybka“ anebo „Vsatese“, byl istokrevný ikovák. Byl známý jako recesista a šoumen nejenom na ikov ale i na Vinohradech, kam nejradji chodil do hospody Chudoba IV. cenové skupiny. Pestoe nebyl umlec, tak njak zapadl mezi kumštýe, kteí se pravideln v hospod scházeli; vzali ho mezi sebe do jejich vykutálené party. Všichni vdli, e s Klikou bude vdycky njaká sranda a rozhodn se nudit nebudou. Jeho velkou oblibou bylo, e nejradji se stále s nkým sázel a peván vyhrával – z toho pramenila pezdívka „Vsatese“. Jako bývalý tramvajový ajznboák a maza výhybek dostal druhou pezdívku „Výhybka“. Byl na svou profesi hrdý a od asu, kdy skonil v dchodu, ze sebe pracovní mundúr Dopravních podnik nikdy nesundal. Snad v nm i spal.
Jednou takhle sedl Výhybka jak zarytý v kout jenom pi sodovce, s nikým se nebavil a jak by o nem stále horenat pemýšlel. Bylo tsn ped dchodem a tak chudák neml ani na jedno pivo.

Najednou, jak by se ze sna probudil, prudce sebou trhnul a zvolal: „Pánové! Pánové! Vsate se!“

Diskuze mezi chlapy jak by utnula a všichni najednou zpozornli, podívali se na sebe a ekali, s ím zajímavým dneska Bohoušek vyrukuje. 

„Soudruzi, pojte se se mnou vsadit o ti metry piva, e zastavím ped vašima oima a na Trafouš všechny tramvaje...“

Tak to tady ješt nebylo – zastavit od trnice tramvajovou dopravu a na Václavák. Za tch tiaticet piv to stálo. Slovo dalo slovo, s Bohoušem si plácli a pak u jenom bývalý výhybká zmizel z restaurace na Vinohradskou tídu. Bylo ho vidt  jak v protjším parku Svatopluka echa nco hledá ve koví.

Kdy se vracel na ulici, ml u ped sebou proutek ve tvaru ypsilon a zaal chodit po kolejišti sem a tam. První elektrika pijela, zastavila a idi trpliv ekal, co bude dál. Bohoušek Výhybka jako by tramvaj nevidl a jeji zvonní neslyšel, chodil soustedn v kolejišti s proutkem ped sebou.

Netrvalo dlouho a za první tramvají stály další a to u idii nedalo a vystoupil. „Prosím vás, mete mi íct, co to tu dláte?“ peptal se u netrpliv svého kolegy stále chodího v kolejišti sem a tam.

„Pssst! Nemluvte na mne! Musím se koncentrovat. Dostali jsme na dispeink hlášku, e tu nkde v thle místech praskla voda, a tak hledáme, kde to je. Je to závané, ponvad se me stát, e se me propadnout do zem i elektrika. “

 

„Slyšel jsem o proutkaení... Vy musíte být urit v tomhle oboru expert. Nikdy jsem nco takového na vlastní oi nevidl. Je to tké poznat?“ - pokraoval se zájmem idi.

„Není. To vám zanou z nieho nic brnt ruce a proutek, kdy v podzemí je voda, se vám zane sám ohýbat. Chcete-li, tak si to mete sám vyzkoušet, tady nkde to je.“

Bohoušek ochotn vrazil proutek idii do rukou a ten se ho rád chopil a pokraoval v kolejišti v hledání prasklého potrubí. V té chvíli byla u Vinohradská zastavena tramvajemi a k eskoslovenskému rozhlasu a z dáli bylo slyšet houkání sirény pohotovostního vozu Dopravních podnik. Kdy vz dorazil na místo, tak Klika u nebyl. Ten se, jak jen nejrychleji mohl, vypail a zmizel v restauraci, odkud s povedenými kamarády pozoroval, co se bude dít dál.

idi s proutky zstal v kolejišti úpln sám a dál usilovn hledal vodu. Na dotaz koleg z pohotovosti, co to dlá, jim zaal vysvtlovat: „Hledám tady vodu. Dostali jsme z dispeinku zprávu, e tady nkde prasklo vodovodní potrubí. Je to velmi nebezpené, kdy vozovka bude podemletá, me se i propadnout celý vagon. Je dobe, e jste u pijeli.“ a ochotn pedal proutek svým kolegm se slovy: „Mete, soudruzi, dál pokraovat!“ S pozdravem „est práci“ chtl nasednout do tramvaje a odjet, co mu bylo jeho kolegy znemonno. Za chvíli bylo slyšet další houkání. Patilo sanitce a do ni byl idi proti své vli naloen a odvezen na psychiatrickou léebnu v Bohnicích. Pak jeden z mu pohotovostního dispeerského vozu Dopravních podnik nastoupil do tramvaje, zazvonil a s celou soupravou odjel. Za ním se zaaly pomalu rozjídt smrem k Olšanským hbitovm všechny nahromadné vozy mstské hromadné dopravy. 

Bohoušek Vsatese sázku vyhrál, a tak ml na hezkých pár dn v hospod Chudoba otevené pivní konto na ti metry piva.

Asi za pl roku potkal Bohoušek ve Vodikové ulici svého idie a oba se poznali velice dobe. Zatím co Klika s klidem a pátelským úsmvem ho pozdravil a hrnul si to k nmu, snae se mu podat svou ruku, ten se prudce otoil a dal se, s rukama nad hlavou, na zbsilý útk.

Od té doby se u nikdy nevidli.

 
Václav idek
* * *
Související lánky: Drby a stípky ze ikovské republiky
Nepátel se nelekejte... - 1
Eva v Adamov rouše - 2
Vykouíme je jak meláky - 3
Pro ikovandy milovaly Toníka paouta - 4
Jak ikovský konstábl zatýkal Paouta - 5
Jak vdova Šmejkalová dlala striptýz... - 6
Taková to byla velká láska...  - 7
Egon Košvara dobrá duše národa - 8
Zbsilé úprky Bédi s Bokou pes dvorky - 9

Anotaní kresba
© Antonie Kadlasová, akademická malíka
Koláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 12.08.2018  14:49
 Datum
Jmno
Tma
 12.08.  14:49 Richard
 14.07.  12:06 Jana Reichova
 13.07.  15:10 Jarmila
 12.07.  11:59 Vclav Jet jednou cestovn v tramvaji ...
 12.07.  11:14 Vesuvjana Vclavovi a dalm tenm...
 12.07.  00:18 Jaroslava Pechov
 11.07.  11:43 Pokorn Neastn "ebrka" den
 11.07.  10:27 Ivan
 10.07.  17:54 Vclav idek Pro Vesuvjanku
 10.07.  16:54 Vesuvjana Vclavovi a Vladimrovi
 10.07.  10:46 Vclav idek Podkovn
 09.07.  20:07 Von
 09.07.  10:53 Blanka K.
 08.07.  11:36 Vesuvjana dky
 08.07.  04:43 Ivan