Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ji,
ztra Marek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (80)
 
V roce 1990 ped prvními svobodnými volbami jsem coby novopeený rádoby politolog- samouk napsal:
 
Zdá se, e naše první svobodné volby po 44 letech nejsou naasovány nejlépe. Mnozí z nás se domnívají, e mly být hned zaátkem roku, co nejdíve po volb prezidenta. I s rizikem, e budou revoluní, jaksi „polosvobodné“. Anebo pak a za rok, aby nové politické síly mohly ádn vykrystalizovat a do svého ela vybrat nové a moráln isté osobnosti. Komunisté, kteí by mli být rádi, e zstali na politické scén, se cítí být napadáni ze všech stran a je neuvitelné, jak nemohou pochopit, e je to naprosto logické. Stále nechtjí uznat, e jejich strana me prakticky za vše, co se u nás dlo, a dokonce i za to, e jsme ji nechali vládnout více ne 40 let! Poznámka – nevyšlo!
 
Na podzim tého roku následovala má další drzost, kdy jsem se pokusil zamíchat do politiky nejen morálku, ale ekonomiku:
 
Myslím, e necelý rok po naší revoluci vtšina lidí u nás je zklamána a není spokojena se „stavem unie“. Kdekdo si dnes klade nkolik základních otázek – pro jsme na tom po všech stánkách tak špatn a hlavn – jak se z toho bahna hospodáského i morálního vyhrabat? Pi srovnávání „úspch“ našeho hospodáství se nabízí otázka, zda opravdu naši dlníci pracují 10x mén, ne dlnici v SRN i v USA a naši vdci a inenýi jsou 10x mén erudovaní, ne jejich kolegové na západ? Pitom odpov je pomrn snadná – náš minulý reim výsledky naší práce doslova prošustroval! A tak se nabízí „malé dilema“ – komu dát pi obsazování jakékoliv odpovdné funkce pednost? Odborníkovi, který koketoval, nebo byl dokonce pesvdeným stoupencem reálného socializmu a tak má jakési ídící zkušenosti, nebo jinému odborníkovi, který naopak nikdy ídit nemohl, protoe s minulým reimem píliš koketovat nechtl? Nemohu našim nejvyšším politikm radit, ale co se týe „pekabátných“, dával bych „bacha“ radji vtšího, ne menšího! Jak dostat na správná místa správné lidi, aby se co nejrychleji odstranily minulé chyby a spolenost byla co nejefektivnji a bez vtších otes pevedena k prosperit? Ano – to základní otázka souasnosti!
 
Dále si myslím, e ješt dleitjší ne náprava deformovaných ekonomických vztah, je napravení  morální,  a to jak jedinc, tak i celé spolenosti!  Pokud nebudou lidi v naprosté   vtšin lidí vit novým politikm, tak poádn pracovat nezanou! Nelze ale ekat, a nás k tomu donutí ekonomické tlaky.
 
Co se týe další morální otázky, není divu, e se objevuje na scén otázka „špinavých“ penz. Kdy se lovk zamyslí, tak se zdá, e prakticky v celé historii lidstva snad všechny velké peníze a velké majetky mly více mén nemorální pvod. Nemá cenu to rozebírat, ale dleité je, e naštstí vdy pišel okamik, kdy tyto špinavé peníze zaaly pinášet uitek a prospch všem! Asi je to jeden z nejvtších paradox lidské morálky. A musíme se snait, aby tomu tak bylo i u nás!
Poznámka – nevyšlo.
 
Koncem roku 1991 jsem ovdovl a v mém ivot nastalo podivné prázdno, které poátkem roku 1992 roku vyplnil pítel Egon Lánský, který byl v té dob u ve vysoké státní funkci.  Doba opt kvasila a blíily se další opravdové volby. Obanské fórum se štpilo a 1. bezna pak bylo zaloeno nové hnutí Demokraté 92. Hnutí stedové – tedy má parketa – vedené pedsedou snmovny lidu Federálního shromádní Rudolfem Battkem, moná jediným autentickým sociálním demokratem, kterého tato strana vylouila ze svých ad. K tomu hnutí se hlásilo i nkolik velmi známých osobností. Krom mého pítele, který s Battkem v roce 1968 zakládal KAN, i další Rudolf – Hrušínský a zejména Michael Kocáb, který od nás „vyhnal“ sovtská vojska. A do této milé a váené spolenosti mne Egon pivedl. Bohuel Ti nejznámjší u v ervnových volbách v roce 1992 nekandidovali, a moná proto jsem se dostal na jejich kandidátku v mém rodném Východoeském kraji i já – a dokonce do ela! Všichni kandidáti prošli lustracemi, mám tedy osvdení podepsané tehdejším federálním ministrem vnitra Ivanem Langošem a bylo docela zajímavé sledovat, jak se nkteí obávali, co na jejich lustraním osvdení bude! A u m to ani nepekvapilo…
 
Ilustrace internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.07.2018  13:11
 Datum
Jmno
Tma
 09.07.  13:11 Pokorn Pro pana Vondrka
 09.07.  11:41 Von
 01.07.  07:33 Vclav
 30.06.  14:48 Mirek
 30.06.  07:44 olga jankov