Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vladimír
 
To, e Vladimír mnil zamstnání jako ponoky, bylo v naší rodin tak normální, e m u vbec neudivovalo, kdy vdy po nkolika msících nastupoval do jiného zamstnání s vírou, e se mu tam snad bude líbit, a já vdla, e nebude.
 
Jak by také mohlo, kdy vím, e Vladimír vlastní velký umlecký talent a všechna ta zamstnání, do kterých byl vdy okamit pijat, nemla s umním nic spoleného. Umní, které má rád, se snail dohánt po práci v garái. V garái ve Springvale jsme pipravovali sošky a obrázky na výstavu. Ivan, kamarád z vojny, kterého jsme pi jedné nedlní procházce potkali v Heasvilském parku, Vladimírovi domluvil zakázku busty tehdejšího policejního komisae státu Victorie Mick Millera. Chodil sedt modelem na svoji bustu k nám do garáe. Pvodn to mlo být pekvapení od jeho manelky a jeho sboru. Ml jít v blízké dob do dchodu a bustu chtli vystavit v Policejní akademii vMont Waverly v Melbourne.
 
Manelka si pála, aby Vladimír vymodeloval bustu podle fotografií, které mu pedloila. Kdy se však asi dvakrát pišla podívat, jak Vladimír pokrauje, mla urité výhrady a snaila se co nejlépe popsat, jak opravdu manel vypadá. Kadá z pedloených fotek ho vystihovala jinak a také byly z rzných asových období.
 
Nakonec paní uznala, e bude lepší vše prozradit a Mick Miller bude docházet do garáe jako model, aby jeho podoba byla co nejvrohodnjší, kdy se v budoucnu má na to dívat spousta lidí, kteí akademií projdou. Práce se moc povedla, busta byla odlitá do bronzu a je v policejní akademii ve foaye ke stálému nahlédnutí.
 
Kdy Vladimír pracoval na bust, ml komisae ped sebou sedícího na idli. Poteboval ho však na úrovni oí, aby se mu lépe pracovalo. A tak idli, na které sedl, podloil cihlami. Kdy jsem jim nesla do garáe kafe na oberstvení, mla jsem strach, aby komisa nespadl a ješt si u nás neublíil.
 
V televizi ml své pravidelné programy známý Bert Newton, osobnost, která má pezdívku „msíní obliej“. esky to zní divn, ale v anglitin „moon face“ na jeho kulatou rozesmátou tvá od ucha k uchu to moc pasuje. Tak pes fotografické pedlohy Vladimír stvoil „moon face“ z mramorového prášku a pryskyice. Ta busta v bílém vypadala velice vznešen, aspo jsem si to myslela já, a také naše nmecká pítelkyn Petra.
 
Ta se divila, pro mu to nenabídneme k odkoupení? Ani nás to nenapadlo. Bylo to spíš jen tak, jak Vladimír tvrdil , aby nevyšel za cviku. Petra se toho ujala, napsala osobn dopis Bertovi a zmínila se o krásné bust, která jako by mu z oka vypadla. Bert projevil zájem a poslal k nám jakéhosi svého lovka, který výtvor odvezl a vzáptí jsme dostali nabídku, e Bert by rád sebe vlastnil a ujistil Vladimíra i nás, e po odkoupení si busty bude vdy váit a e bude mít speciální místo v jeho dom. K našemu údivu pi dalším jeho programu stála busta vedle nho na stoleku a mohli ji toho veera zhlédnout diváci programu po celé Austrálii.
 
Moc to tehdy Vladimíra potšilo a hnalo ho to do tvoení a pípravy soch na samostatnou výstavu. Jednou do roka se zúastoval výstav se sochaskou spoleností.
 
To u jsme bydleli na Lawn ulici a jeden pokoj byl peplnný sochami a obrazy – perokresby doplnné akvarelem – na pipravovanou výstavu v centru Caufilde komunity.
Vernisá byla velká. Pišlo asi 200 pozvaných hostí. Pomáhala jsem roznášet víno a sýr. Halu jsme museli pronajmout na ty dva týdny asi za $200. Prodali jsme však k našemu oekávání 7 sošek a 4 obrazy. Jednu olejomalbu koupili Georga a Stella do svého nového domu.
 
Za nkolik dní po výstav nám jeden zákazník zatelefonoval, e má zájem ješt o njaké perokresby a jestli me pijet k nám. Ten den koupil další ti Vladimírovy obrázky.
 
Jiná kamarádka Nmka Judy zorganizovala pro umlce jiných národností výstavu. Její zásluhou soška „stále t miluji“, vytesaná do pískovce, reprezentuje Geologický department Latrobe university v Melbourne.
 
Zmna se stala, kdy po všech tch mnoha nezáivných pracích v rzných továrnách, kde stereotyp ubíjí duši, se Vladimírovi podailo najít práci v umlecké slévárn. Ejhle, to byl pínos. Vladimír dlal formy na sochy jiným  socham, kteí si pinesli své sochy na odlití do bronzu. Také se tam zámoným zákazníkm za velké peníze odlévaly rzné fontány do zahrad.
 
Tam to Vladimíra bavilo. Ml dokonce monost odlévat si do bronzu svoje sošky za daleko niší ceny ne ostatní zákazníci. Radost z tvoení byla tím vtší a záivnjší.
 
Ani tato práce však netrvala dlouho. Asi za dva roky oznámili majitelé slévárny zamstnancm, e se s businessem sthují do Kastelmine, malého msteka ve stát Victorie. Kdo chtl stále s nimi pracovat, ml monost, ale to by znamenalo se do Kastelmine pesthovat a to my jsme nechtli. Take opt hledat novou práci.
 
Našla jsem v novinách inzerát, e privátní škola fotografická a grafická poádá dvouroní kurz s ukonením a diplomem.
 
Zmínila jsem se Vladimírovi, e by to nebylo špatné si tento kurz udlat a e teba bude mít lepší výbr v práci. Nechtl o tom ani slyšet, e uit se mu nechce a ty nehorázné peníze – dej u pokoj, prosím t – za to také nechce dávat a kdo mu práci zaruí, a to dokoní? Nechal se mnou však umluvit a do grafické školy se pihlásil. Aby však ml peníze na zajištní našich poteb, nechal se najmout do ety uklíze a brzy ráno uklízel posluchárny v Monashské univerzit a veer navštvoval kurz grafického návrháe.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.08.2018  09:45
 Datum
Jmno
Tma
 16.08.  09:45 Vladimir Gottwald dekuji
 18.07.  12:52 Vclav Nebylo to lehk
 18.07.  11:01 Marta
 17.07.  09:18 miluna