Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (79)
 
Musím se vrátit k vlastním proitkm z doby normalizace, které se asi píliš nelišily od zkušeností všech len mlící vtšiny. A tady opt nastoupí další paradoxy a renoncy televizní. V „utueném“ reimu v s. televizi se zejm i pro jistotu relace o poasí pedtáely, a tak kdy jsme chtli osvit stereotyp svých vystoupení, nikdy to neprošlo. Jednou po poráce našich hokejist „sovtskou sbornou“ jsem vlastn velmi nezávadn hlásil, e velké mrazy v Moskv zejm zmrazily výkon našich hoch. Byl jsem u málem odlíený a z reie se ozvalo, e to musíme petoit. Podobn dopadla kolegyn Magda, kdy v období nástupu Solidarity v Polsku se pokusila oivit pedpov tvrzením, e – bouky z Polska by se mohly rozšíit i k nám!

Te ale opt musím na chvíli poádn poskoit v ase, nebo na další píklady jsem si vzpomnl a po „sametu“, kdy u by byly tyto politické naráky moné. Nkdy v dob, kdy se naše republika dlila, jsem v rozhlase vzpomínal na suchý rok 1947 a na to, co pišlo potom. A jako reakci na mé názory, e naše odmítnutí Marshallova plánu následn vedlo nejprve k „Vítznému únoru 1948“ a postupn ke tyiceti letm totality, jsem dostal adu dopis.  A pro politology by moná bylo zajímavé, e u tehdy byly souhlasn dkovné a hnvn odsuzující reakce v pomru fifty-fifty! V tch druhých mi posluchai nevybírav vyítali, e díve jsem se podobn mluvit jist neodváil, e se mám dret svého kopyta a neplést se politiky, e jsem vystudoval za jejich dlnické peníze atd. No - mrzelo m to, ale co nadlám? Vzpomínek na poátek našich svobodných 90. let bude ješt více, ale sem patí jedna docela legraní. Kdy jsem jednomu svému starému spoluákovi z Jiína, kterého jsem nevidl od svých tinácti let, na jeho dotaz sdlil, e za jednu televizní relaci jsme mli ti stovky hrubého, znechucen prohlásil, e za takové prachy by se ani neoholil! A to jsme si tmi nkolika relacemi za msíc pilepšovali k platu natolik, e nám to ostatní kolegové, kteí do televize nechodili – závidli. No – opt záleí na úhlu pohledu.
 
Take jsem ty vzpomínky opt poádn asov zamíchal a te u slibuji, e 17. listopad 1989 byl i pro mne takovým mezníkem, e od tohoto data se budu snait postupovat striktn chronologicky. Bohuel v tom „velkém listopadu“ leela má ptaosmdesátiletá maminka v nemocnici v Píbrami s nalomeným kyelním krkem, nebo ji porazil na dvorku velký domácí pes. Dvakrát týdn jsem za ní jezdil, a tak z hektických shromádní s cinkajícími klíi jsem se zúastnil pouze jednoho. Do politiky jsem se zaal zapojovat velmi nesmle, protoe jsem si myslel, e do té by se mli zapojit zejména povolanjší. Ale divil jsem se, kdo všechno se dere na výsluní! A tak jsem zaal psát láneky do novin, které mi dokonce zaaly alespo sporadicky vycházet.
 
Svj první politický „výlev“ jsem zaslal poátkem roku 1990 píteli Egonovi Lánskému, který v té dob ješt pracoval ve Svobodné Evrop. Hlavním námtem toho píspvku byl mj názor, e by KS mla být rozpuštna a všichni její lenové by mli dostat v politice jakýsi oficiální distanc, podobn jako ve sportu ti, kteí faulovali. adoví lenové na jedny volby, které se chystaly, niší funkcionái teba na troje a nejvyšší papaláši by mli být vyazeni z politiky samozejm doivotn.
Mj pítel tam ten píspvek peetl a dokonce jsem dostal honorá 10 marek, take jsem byl placen nkdejší „štvavou vysílakou!“ Mimochodem, byl to jediný honorá, který jsem za své lánky dostal a samozejm mi byl vyplacen v naší bance v tuzexových poukázkách. lánek pak otiskly i Lidové noviny a dokonce i jedny krajanské v USA. To vše u samozejm gratis. A ješt „malý detail“ - všem mým dobrým známým, kteí o tu partaj teba jen trochu na as a z nejrznjších dvod zavadili, se mj lánek moc nelíbil…
 
Své politické ledví jsem sice u odhalil docela dost, ale pro jistotu upesním, e jsem se vdy snail být v pomyslném politickém stedu, který je nenávidn jak politiky, tak politology. A tak vtšina mých dalších lánk, které jsem zasílal zejména do Lidovek, skonila zejm v redakním koši a otištno jich bylo jen pár. Pokusím se vybrat nkteré dle mého názoru zajímavjší a vdy uvedu, jaký mly osud.
 
Foto: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.06.2018  08:07
 Datum
Jmno
Tma
 20.06.  08:07 Von
 17.06.  07:47 Vclav