Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z bláta si ivot svj uhntem

Název lánku je maliko pozmnný Hrubínv verš. Na rozkazovací otázku, kterou si klade, jsem nikdy neml odpov - jsme dti svých osud, nebo jsou nám dány urité talenty a co s nimi udláme, je na nás? Ale otázka se mi zdá spíš zamena na oblast mravní: dovolíme, aby pudy a instinkty modelovaly náš ivot, nebo zvedáme výš a výše nebe?

První ti msíce tohoto roku byly nabity fascinujícími událostmi: zimní olympijské hry v Pchjoneschangu v Jiní Koreji, bizarní kadodenní pedstavení ve Washingtonu, premiéra film o legendární rodin prezidenta Kennedyho a o nejvyšších pedstavitelích katolické církve, z nich jsem si vybral souasného papee Františka a ivot eské uprchlické dvojice Elišky a Milana Crháka…

Zakladatelem obchodní a politické dynastie své rodiny byl Joseph Kennedy, mu nabitý ctiádostí nejen pro sebe, ale i pro své dti, zvláš svého nejoblíbenjšího a nejstaršího syna, také Josepha. V dob Mnichova byl americkým velvyslancem v Anglii. Tsn ped zaátkem války navštívil v Londýn spolu s americkým ministrem zahranií Sumerem Wellsem Winstona Churchilla. Churchill ml v ruce sklenici whisky se sodou (a zejm nkolik sklenic u v sob) a štde nabídl sklenici whisky Kennedymu, o nm vdl, e nepije. A pak, kdy se ho snaili pemlouvat, e by ml vyjednávat s Hitlerem (Roosevelt toti Kennedyho povaoval za fašistu) se tak rozzlobil, e je prakticky vyhodil. Po vyhlášení války Spojeným státm Nmeckem a Itálií Kennedy zmnil názor a synové Joseph a Jack vstoupili do armády. Jack slouil u námonictva. Lo, které velel, byla rozíznuta japonským kiníkem, Jack byl zrann, ale se svojí posádkou se peplavil na malý ostrov a Jack se stal národním hrdinou. Joseph árlil, pesunul se do Evropy.

Zakladatel dynastie, Joseph Kennedy a jeho ena Rosa mli devt dtí. ivot mnohých z nich nebyl ani zvláš radostný ani dlouhý. Syn John F. (Jack), který se stal jedním z nejmilovanjších amerických prezident, celý ivot trpl rznými bolestmi a nakonec byl usmrcen kulkou zákeného vraha. Dcera Rosemary se narodila s mozkovým defektem a nepodaenou operací byla její duševní kapacita redukována na kapacitu ptiletého dítte.

Hntl Joseph Kennedy (zakladatel dynastie) svj ivot z bláta? Jeho snaha pesvdit Churchilla, aby jednal s Hitlerem, nezvuí kovem, ale nevidím spojitost mezi ní a osudy jeho rodiny, zvlášt druhých syn, ale i dcery.

Daleko jasnjší je pípad jiného zboovatele majetku a moci, Donalda Trumpa. Jeho cesta k bohatství a moci by mu sotva vyslouila cenu píkladného podnikatele a politického vdce, jeho vztah k en ("chytneš ji za "k", a kdy jsi hvzda, ona ti dá", obvinní 16 en, e je "poctil" neádoucí pozorností, šek na 130,000 dolar en, která se iví reírováním film a také svádním, s ní Trump ml údajn pomr, šekem, kterým se ji tsn ped volbami pokoušel umlet a který mu dnes ona nabízí vrátit, jestlie on jí dovolí zveejnit informace o jejich vztahu. A nejvánjší prohešek: zvláštní prosektor prošetuje vztahy mezi Trumpovou volební kampaní a Ruskem (Trump jednak v Moskv u od šedesátých let minulého století plánuje postavit hotel a jist má i jiné obchodní zájmy) v souvislosti s ruským ovlivováním amerických prezidentských voleb (Rusko a Putin jsou z podobné innosti obviováni i v jiných zemích vetn eské republiky). Zhoršuiící se vztahy mezi Ruskem a Západem jsou ovlivnny vradou zpsobenou nervovým agentem zejm vpašovaným podle oficiálního prohlášení anglické pedsedkyn vlády do blízkosti bývalého agenta souasným ruským agentem. Její prohlášení bylo podpoeno prohlášením ady zemí, vetn Spojených stát (prohlášení uinil americký ministr zahranií jmenovaný Trumpem - Tillerton, dva dny pozdji Trumpem propuštný) a zvláš výmluvn vyslankyn USA u Spojených národ, Nikki Haley. Trump se s adou vdích politik ozval a dva dny pozdji. Ale teprve 15. bezna vyhlásil sankce, které na Rusko odhlasoval americký kongres a které mly být na Rusko Trumpem uvaleny nejpozdji ped pldruhým msícem.

Moná typickou ukázkou zpsobu Trumpovy práce je jeho akce uvalení tarifu na ocel a aluminium dováených z jiných zemí vetn Kanady. Dvod? Tyto zem podle Donalda Trumpa vyváejí do USA víc, ne od USA kupují. Jak k tomu závru Trump dospl? Kdy své rozhodnutí oznamoval, neznal fakta. Tak si je vytvoil. Jak pozdji na televizi piznal, na nesprávnost jeho informací ho upozornil kanadský ministerský pedseda Justin Trudeau (Kanada a Velká Británie více z USA dováejí ne do USA vyváejí).

Za zmínku stojí, e Trump strávil den nedávných voleb ve volebním distriktu Pennsylvanie agitací pro republikánského kandidáta na úad poslance (v loských prezidentských volbách tento distrikt vyhrál rozdílem 22 bod). Nezdá se, e prezidentská podpora republikánskému kandidátovi pomohla. Volby vyhrál jeho demokratický soupe.

Donald Trump je lovk vybavený ohromnou energií, pracovitostí a adou dleitých schopností. Je také prosáklý nenasytnou ješitností a ctiádostivostí, které mu dovolují vidt sama sebe jako nejvtšího amerického prezidenta schopného ídit celý svt, jako brilantního eníka - ped nkolika msíci oznámil, e mexický prezident a skautský vdce mu volali, aby mu gratulovali k nejlepší ei, jakou kdy slyšeli - oba prohlásili, e s ním nemluvili. Pravda jako mravní koncept pro nj neexistuje. Myslím si, e si svj ivot uhntl z bláta.

ivot naštstí není tak temný, jak by Trumpv svt naznaoval. Ml jsem monost na televizi pozorovat pkný výsek nedávných olympijkých her, na kterých stovky mladých a nadaných mu a en jako v slavné ée antického ecka, pišly soutit o prvenství ve svých disciplinách. Všichni z nich ulili své ivoty z nejvzácnjších kov: svých talent a z vle vydupat ze svých kostí a sval výkony, jaké svt dosud nevidl, výkony, je budou zaznamenány pro vnou pam lidského rodu. Z tch stovek atlet jsem vybral ti jména: kanadskou dvojici krasobrusla - Tessu Virtueovou a jejího partnera Scotta Moira, a eskou lyaku Ester Ledeckou.



Zanu mladikou Ester Ledeckou
(navzdory tomu, e je jí teprve 22 rok, shromádila závidníhodnou sbírku medailí). Na letošní olympijské hry jela s úmyslem soutit ve dvou disciplinách. A i kdy jí to kadý rozmlouval, Ester ve dvou disciplinách soutila. A v obou vyhrála - jako první ena v historii - zlatou medaili. Nejdíve na lyích a o pár dní pozdji v obím slalomu na snowboardu. Vím, e ji doma oslavovali. Ale i pro nás (a nkteí z nás u ijí mimo rodnou zemi sedmdesát rok) kadý význaný úspch zvlášt mladých lidí cítíme jako rozkvetlé ráno v kousku zem, kde jsme proili své dtství a mládí.


Tessa Virtueová a Scott Moir
získali zlatou medaili ve volném tanci. Akoliv výkony v krasobruslení byly všeobecn vysoké úrovn, od zaátku jejich programu jsem cítil, e jsem svdkem neho jedineného nejen pokud šlo o bruslení a choreografii jejich programu, ale i o nco lidsky krásného. Z jejich vztahu vyzaovala vzájemná hluboká úcta, která programu vdechla atmosféru tajemství a vznešenosti lidského údlu. Ani bych vdl pro, v hlav se mi vracela slova Tomáše Masaryka: "Vné vnému neme ubliovat". Snad to bylo proto, e jsem ve výkonu a vztahu Tessy a Scotta cítil závan vnosti.


Pape František
zvolil své papeské jméno pravdiv. Málokdo byl vrnjším následovníkem Jeíše ne Francis z Assisi. Na cest do Vatikánu po zvolení papeem si nesl svoje zavazadlo, namísto oficiální papeské rezidence se usadil v byt pro hosty. Kolik vedoucích osobností navštívilo v souasné dob Sýrii? 

Víra - a víme nebo nevíme (pro obyvatele této planety je tší nevit ne vit: jak vysvtlit existenci a ád Vesmíru s miliony hvzdných soustav existující miliony rok bez zásahu sil, které se vymykají našemu poznání?). Je nco v nás, co se zdá urputn hledat dkazy, e jsme dti boí: kdy mi bylo tináct let, strávil jsem ást jedné noci, kdy hml hrom a blesk rozesával oblohu, bháním po kopcích, do nich je zasazena moje rodná vesnice, a voláním do oblohy: "Jest-li jsi, tak mne zab..." Za jistotu, e nad námi bdí Bh, jsem byl ochoten dát svj ivot. Nezabil - jist ml na starosti dleitjší vci, ne výzvu venkovského studentíka.

Mj náboenský pohled - se zastávkou u Husa (jeho boj o pravdu jsem nikdy nepestal obdivovat) pecházel asem do filozofického, a jsem nakonec pijal další Masarykv posteh: Všecko, co potebujete vdt, je, e Bh je láska.

Film, který v kinech i jinde o souasném papei bí, nese jméno: "Nejmocnjší mu svta - jeden apoštol a 1.2 miliardy následovník" - záleí na definici slova "nejmocnjší". Po mém soudu pape František patí mezi mue, kteí si svj ivot ulili z kovu.


 
 

Eliška a Milan Crhákovi
Tuto uprchlickou rodinu z eskoslovenska znám tak dlouho, e u se skoro nepamatuji, kdy jsem je neznal. S obma jsem také hrál divadlo - hlavn s Milanem: kdy zaaly dti chodit, Eliška rozhodla, e dti mají pednost. Milan hrál dál - a díky za to. Jeden z jeho velkých výkon jsem vzpomnl v recenzi Shakespearovy Komedie plné omyl. Zanu hned ze zaátku recenze: Klobouk dol ped Shakespearem, Hamvašovou a souborem Nového divadla. Bravo, Milane Crháku..., která vyšla v CzechFolks 9. kvtna 2012: "Všimnte si, prosím, nejdleitjších postav, mezi nimi jsou zvláš dleití: vévoda efeský (hraje ho s velkolepou vpravd lidovou drsností Milan Crhák, který, kdy zjistí, e kurtizána ztvárnná neodolateln a k tomu s kouzelným slovenským pízvukem...,.Zuzana Matjkoviová, není na jevišti, zave do hledišt: "Kde seš, ty couro...marš na jevišt" tentý Milan Crhák, který ped rokem nebo dvma byl prakticky prohlášen po desetimsíním pobytu v nemocnici za mrtvého - a takový výkon - bravo, Milane."

Tch deset msíc v nemocnici a co pokraovalo - i kdyby nebylo nic jiného - by v pamtní knize této rodiny mlo být zaznamenáno zlatým písmem: kadý den Eliška strávila jeho vtší ást návštvou Milana v nemocnici, a kdy lékai zaali naznaovat, e pro Milana udlali všecko, co je v lidských silách a e pišel as, aby šel dom, v Elišce se probudila bojovnice hrdinských rozmr. A zvítzila. Eliška a Milan si své ivoty ulili z nejvzácnjšího materiálu: lásky. Do jejich nového domova severn od Midlandu, kam se nedávno odsthovali za jednou ze svých dcer, jim posílám pozdravy a pání dlouhého a laskavého stáí. 
Josef ermák
* * *
Foto Vra Kohoutová (vk) a John Crhák (klanecka)
Fotografie Trumpa: https://listovative.com/

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.06.2018  16:31
 Datum
Jmno
Tma
 16.06.  16:31 Josef ermk
 16.06.  06:44 Vclav Mnoho dk do Kanady poslm
 14.06.  18:17 Von
 14.06.  13:47 Ivan