Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Probdlé noci nad prázdnou postelí
 
Pedstavme si tu scénu: Sedíme se svými dospívajícími dtmi v cukrárn a vzpomínáme na to, jak jsme tady sedávali, kdy byly dti ješt malé a nezbedn kolem nás poskakovaly. Nyní se syn klátiv nahýbá nad svým oblíbeným dortem a dcera se nepimen raduje z kopce šlehaky na svém zmrzlinovém poháru. „Mam, ta je dobrouká! A ten roztomilej deštníek,“ vyvádí jako smysl zbavená a my jsme vlastn rádi, e aspo nco se od tch starých dob nezmnilo. Ale jen do té chvíle, ne svou milovanou sestru zpraí náš druhý potomek: „Aby ses neudlala!“
 
I kdy se nad tím pohoršíme, není ani toto výrazivo, ani novodobý slovník mládee (která vdy velmi kreativn dopomáhala k modernímu vývoji eského jazyka), ve skutenosti to, co nás na našich pubescentech trápí. Ne nadarmo se íká, e ím vtší dti, tím vtší starosti. A tak probdlé noci nad plaícím miminkem mohou vystídat probdlé noci nad prázdnou postelí a zoufalými pedstavami, kde se náš miláek asi nachází. Moderní technika nabízí alespo jakous takous záchranu v mobilních telefonech, jenome jestlie se náš drobeek prost rozhodne nás nevnímat, tak nám ani vlastní satelit nepome. Moderní rodi znalý psychologie navíc ví, e nemá smysl na drobotinu ekat s rákoskou. Litanie na téma „ty parchante nevdnej“ se také míjí úinkem (ty mohly být i píinou), take co tedy s tímto vzdorovitým pubertálním výrostkem?
 
Píruky a psychologové radí: Pedevším si uvdomit, e i kdy ješt náš potomek nemá ádné ivotní zkušenosti a je dosud školou povinný, vnímá u pln své vlastní ego, nebo-li sám sebe vnímá jako samostatnou bytost, která se bude obhajovat, jestlie se cítí napadána i má pocit, e je s ní manipulováno. Jedná se o pirozený proces a nám pome jediné, zaít s naším potomkem jednat jako s dosplým, ne jako s díttem. Rozdíl spoívá v tom, e náš pubescent by z nás ml vnímat respekt k jeho „já“. Meme svému milákovi naídit, e bude chodit v deset hodin veer spát, protoe brzy ráno vstává do školy, ale u bychom mli nechat na nm, zda bude spát v klasickém pyamu, dlouhém triku nebo pípadn i nahý. Podobn meme zavést pravidla pro návrat dom v uritou hodinu i vasné obeznámení rodim, kde a s kým náš miláek bude, ale nemli bychom mu pobyt venku zcela zakazovat. Zkrátka, rozumná pravidla ano, píkazy ne (fungují vtšinou jen krátkodob).
 
Ve všech situacích platí, e bychom mli respektovat, e náš dospívající jedinec má ji svj vlastní názor. Píklad: Chceme jet k tetice, ale náš potomek má v tée dob domluvenou njakou svou vlastní schzku. Jeho schzka s nkým, koho vidí tyikrát denn, nám samozejm pipadá ve srovnání s návštvou tetiky, slavící padesátiny, nedleitá. Pirozen vydáme píkaz, e se jede – a basta. I kdy brouka dotlaíme do auta, tko ho pesvdíme, aby se po tomto našem nátlaku na tetiku usmíval. A tak jediná naše šance, jak situaci v klidu vyešit, je nejprve si uvdomit, e naše názory se mohou odlišovat. A potom nás jist u napadnou lepší ešení ne prostý píkaz.

 

Nap. nabídnout návštvu u tetiky jako monost, poprosit a vyjádit pání, e bychom chtli, aby jel s námi. Takticky meme cestu k tetice zpestit tím, e se potom zastavíme na pizze nebo na njakém jiném míst, které bude pro našeho potomka atraktivní. Ale tady pozor, aby se nejednalo o uplácení („kdy s námi pojedeš, tak potom ti koupím...“). Domluva by mla být oboustrann férová.

Moná vás trápí, e se nejdív rozílíte a pak teprve pemýšlíte o tom, e jste to mli udlat jinak. Jako prevenci ped výbuchem doporuuji vzpomenout si na sebe. Jak jsme kdysi sami byli nespolehliví a vzteklí a o svých rodiích jsme si mysleli, e nám vbec nerozumí a také jsme si pedstavovali, e a jednou budeme mít dti, to takhle vbec nebudeme dlat. Nesmíme se však vzáptí vymlouvat, e dnes u je jiná doba. Kdepak, doba nedoba, pi výchov stále platí, e rodie by mli své dti pedevším chápat. Mli by jim dávat najevo svou lásku (ale ne je láskou dusit!). Mli by jim poskytnout uritou svobodu, pimenou vku, a také s tím spojenou zodpovdnost. A mli by neustále nosit na vdomí, e neustálými píkazy, kontrolováním a nedvrou docílí jen vtšího vzdoru. Zvlášt v období puberty, kdy se dti píkazm brání leckdy z principu, ne pro jejich obsah.
 
Je to velice tké, vystihnout tu správnou míru, najít ty správné cesty. Poradit by mla pedevším intuice, ovšem má kamarádka k tomuto tématu s oblibou íká, e „s placentou by ml vypadnout taky návod na pouití“. Souhlasím. Jenome návody jsme nedostali a reklamovat se to nedá. A tak nezbývá nic jiného, ne se celý ivot uit.
 
Renata Šindeláová
* * *
Koláe Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 

Komente
Posledn koment: 12.06.2018  15:10
 Datum
Jmno
Tma
 12.06.  15:10 Von
 10.06.  12:31 Pokorn Velmi dobr nvod!
 10.06.  12:24 Pokorn Velmi dobr nvod!