Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marin,
ztra Emanuel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak jsem potkala Boenku
 
Naši krajané se nikdy njak neshromaovali teba v nkteré jediné tvrti, zabydlovali se prost tam, kde našli práci a kde se jim líbilo, ale pesto neztráceli spojení. Jednak díky eským novinám „Hlas domova“ a také pozdji dalším, zárove také rzným krajanským klubm a Sokolským jednotám a pozdji eskému rádiovému vysílání.
 
A tam to moje setkání práv zaalo.
 
Boenka také eské vysílání poslouchala a jednou poádala jednu krajanskou pítelkyni aby pes kolegu v rádiu mn pedala její verše. Odnesla jsem si je dom a jak jsem našla chvilku, tak jsem se do nich zaetla. Po chvíli tení jsem zavolala manela, aby si pišel nco poslechnout. Znovu jsem etla od zaátku jednu báse za druhou, a jsem najednou pro slzy nemohla dál. Vzhlédla jsem a zjistila, e manel je také dojatý.

V tch verších nemohlo být ji více naprosto otevené a té nejistší upímnosti. Byly psány jak se íká srdcem. (A kdy jsem Boenku poznala osobn, pochopila jsem, e verše byly psány srdcem skutené vlastenky, milující mámy, oddané manelky, velmi nevšední eny, vzácného lovka.)
 
Matina láska

S modlitbou na rtech veer usínám,
s modlitbou za vás mé dti,
a jak své oi do tmy upírám,
mysl má za vámi letí.
Vidím vás jasn na rtech s úsmvem,
váš hlas zní ješt v mém sluchu,
zdá se, e matiným údlem
je ekat a ehnat vám v duchu.
 
S veerním šerem se plíí tíse,
as, kdy chodily jste k veei.
S vámi pišel ivot, mládí, píse,
jako kdy se voda rozeí..
Te je tu klid, veer ve svém loi
zdali jste zdrávy vzpomínám,
pak do ochrany odevzdám vás Boí
a v dve své klidn usínám.

 
* * *
 
Vdla jsem, e z tchto básní program pro naše krajany rozhodn udlám, ale nejdíve jsem se chtla s autorkou verš sejít.
 
Její milý hlas mi po telefonu sdlil adresu do státního bytu v jedné vzdálenjší sydneyské tvrti.
 
Ji z básní bylo patrné, e Boenka celý ivot tvrd pracovala, ale pesto ádného jmní nenabyla a s tímto málem, co jsem o ní vdla, jsem se za ní vypravila.

Na malé verand byla spousta pkných kytiek v kvtináích a dvee do skromného bytu mi otevela drobná starší dáma, s pkným úesem jejích krásn šedivých vlas. Na pivítanou mi podala ob ruce. Její tmavé, výrazné a velmi ivé oi jakoby se dívaly a do mé duše. Okamit jsem mla pocit, e Boenku ji dávno znám, ale hlavn, e ona dobe zná i mne.
 
Netrvalo dlouho a zaala m oslovovat kestním jménem a také m vyzvala k tykání, jak je ostatn v Austrálii zvykem. Nikdy jsme to nezmnily a našly jsme k sob velmi blízký a dvrný vztah, který trval a do její smrti.

Kdy jsem si peetla první rukopis, který mi pjila, vdla jsem, e by bylo velmi dobré aby se dostal do rukou tená a její dti se toho ujaly.
Postupn pak následovaly všechny její další práce.
 
V posledních letech jejího ivota nebydlela Boenka ji v tom státním byt, ale v domov dchodc. Bylo to znan daleko od mého bydlišt, autem jsem nejezdila a tak jsem ji nenavštvovala ji tak asto. Ale tém ob den jsme kadý veer rozmlouvaly po telefonu.
 
Její 96 narozeniny jsme s rodinou a páteli oslavili jen nkolik dní pedem, ale skutených narozenin se ji nedoila.
 
Ješt jsem jí navštívila v nemocnici, ale byla to jen rychlá a roztesená návštva a potom ji jen smutný poheb v pošmourném dubnovém dni.
Na cestu k Pánu Bohu jsem jí dala obrázek Praského Jezulátka.
 
V mém ivot je další prázdné místo, ale díky jejímu všedávajícímu pátelství, není prázdno v mém srdci.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.04.2018  22:42
 Datum
Jmno
Tma
 17.04.  22:42 alena
 17.04.  18:09 Von
 17.04.  15:32 Ferbl.
 17.04.  14:21 KarlaA
 17.04.  14:13 Jana Reichova
 17.04.  14:00 Ludmila pro Janu
 17.04.  12:43 oga jankov
 17.04.  08:22 Vclav