Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poznámka redakce: Mnozí si pamatujete známého moderátora eskoslovenských otuilc Vladimíra Kulíka podle jeho povídek, které vycházely i na SeniorTipu. Smutná zpráva byla, kdy Vladimír po krátké nemoci v roce 2014 zemel.

Urit uvítáte ješt jeho další doposud nepublikované lánky z nevydané kníky  "I to se me stát... Aneb neván o váném." 
Václav idek
 
Navštívila m anglická královna aneb Ufo nad Prahou

Je to jako kdy se protrhne pehrada. Gigantické proudy vod se valí údolím a devastují všechno, co jim pijde do cesty. Smetou celé vesnice, znií pírodu, zahubí vše ivé a zstane po nich spouš. 

Stejn gigantický je proud pavd, který do naší zem vtrhl po pomyslném protrení pehrady v roce 1989. Je to skoro nepehlédnutelná paleta vštní, prorokování, astrologie, náboenských sekt, biotroniky, nesolidního léitelství, údajného ovlivování geopatogenními zónami, rezonanního léení napíklad les, homeopatie, pedávání ivoišné energie na dálku i prostednictvím televize a mnoho dalších inností, za kterými stojí obvykle dleitý základ – KŠEFT! 

Zdá se vám, e pirovnání k protrené pehrad je nadnesené, e aktivování pavd takové škody natropit neme? Obávám se, e situace je naopak ješt nebezpenjší. Teba uváit, e jde i o škody na schopnosti myšlení, na prosazování nevdeckých schémat do podvdomí a tím na devastování toho, emu bn íkáme zdravý selský rozum, podloený ovšem odpovídajícím vzdláním a znalostí technických a spoleenských vd. 

Je pitom paradoxní, e pekvapíte-li uklízeku sdlením, e jste ped chvílí hovoil s mimozemšanem, oene se po vás košttem, abyste si z ní neutahovali. eknete-li toté studentce filozofie v pokroilém roníku, me docela dobe íci: „A pro by to nebylo moné?“ Pomyslná pehrada, která ped rokem 1990 dlila náš stát od Západu, byla souasn jakýmsi filtrem, který do znané míry infiltraci pavd do naší zem zabraoval. Po pádu této pehrady za souasného nekritického obdivu všeho západního nebyla naše populace dostaten imunní a dostaten otískaná ivotní zkušeností, aby byla odolná proti všem nesmyslm, které k nám vtrhly stejn divoce, jako zmínné proudy vod. Navíc asto sdlovací prostedky tuto vlnu ješt podporují a zejména prosáek dochází k pesvdení, e na tom musí nco být, kdy to bylo v televizi, e zkrátka je „nco mezi nebem a zemí“. Pitom mu vbec nevadí, e samotný pojem „nebe“ je pouze smluvním termínem pro to modré nebo šedivé nad námi, ale e netvoí ádný mantinel, mezi ním bychom mohli cokoli hledat tím spíše, kdy nevíme, co. Je otesné, kdy televize vysílá diskusní poad, ve kterém vystupuje siln obézní mu tmavé pleti, prý renomovaný vštec z lógru. On obhajuje svoje schopnosti, nechá si uvait kafe, zadívá se vdoucn do lógru a sdlí moderátorce nkolik banálních obecných frází, obvyklých ve všech horoskopech, jimi se to v asopisech jen hemí. Na dotaz, kolik by moderátorka zaplatila za plhodinu tohoto vštní, kdyby pišla za vštcem soukrom, odpoví: „e jste to vy, tak tisícovku!“ 

Jak je mono brát ván i nkteré americké prezidenty, kteí si vzdor univerzitnímu vzdlání nechávají vypracovat horoskopy a dokonce se jimi i ídí pi politických rozhodnutích? Vbec jim nevadí, e je všeobecn známo, jak jsou hvzdy daleko, a e jejich vliv na nás, a zejména na naše osudy, ádný není. Neobstojí ani námitka, e takový astronom, jako byl Johan Kepler, sám také vypracovával horoskopy. Jist, ale císa Rudolf II. špatn platil, a tak kdy chtl Kepler oistit svoji matku od naení z arodjnictví, poteboval peníze. Jeho výrok: „Kam by se podla naše poctivá, ale chudá matka astronomie, kdyby ji nepodporovala její bohatá, ale úpln bláznivá dcera astrologie?“ vystihuje jeho osobní stanovisko k pavd. 

Za uvedené situace jako pokus postavit se devastujícímu úinku pavd, vzniklo pi eské akademii vd sdruení Sysifos. Název je velmi výstiný. Sdruení má asi stejnou nadji na úspch, jako uvedený mytický zakladatel Korintu, odsouzený bohy k vnému valení kamene do kopce – bez úspchu. Zvlášt lítý boj tohoto sdruení, zahrnující naše pední vdce a profesory, je o homeopatii. Kolik lidí dokáe tvrdit, jak jim homeopatie úasn pomohla, zatímco je píslušný homeopat napájel obyejnou vodou s naprosto zanedbatelnou písadou aktivní látky. V pozadí se ovšem šklebí ji velmi dlouho známý fenomén placeba. 

Zvláštní pozornost si zaslouí zkratka, kterou dnes zná kdekdo, zejména však mláde, a z ní zejména pubescenti: UFO. Tko pesn íci, jak se stalo, e pod touto zkratkou si pedstavují uvedené osoby pouze jediné: mimozemšany. Jsou podle nich všude, samozejm i nad Prahou. Létají k nám bn. Mnozí vizionái a lidé patologického myšlení tvrdí, e s nimi hovoili, dokonce, e ji byli uneseni a navštívili jiné planety. Co léto se objevují v obilí „záhadné“ kruhy, zpsobené samozejm mimozemšany. Pak v nich pobíhají „ufologové“ a mí všechno moné, zatímco za bukem se jim chechtají kluci, kteí pomocí obyejného prkna v pozdním veeru kruhy za pl hodiny vytvoili. Ufologové ovšem njaké anomálie namí a vbec jim nevadí, e vlivem  nehomogenního podloí jsou odchylky vlastn všude. Komická je pedstava, e mimozemšané k nám poletí tisíce let, udlají kruhy v obilí a zase letí dom a íkají si: „To se budou pozemšané divit, kde se ty kruhy vzaly!“ 

 

Je všestrann uitené díve, ne se o njakém pojmu diskutuje, jej jednoznan definovat. Pak se nestane, e dva lidé hovoí o stejném pojmu, ale kadý si pod ním pedstavuje nco jiného. Je tomu tak i s UFO. Existuje tedy vbec? Samozejm, e ano! Jde o „Unidentified flying object“, tedy nezjistitelný létající objekt. Tedy pedmt. Je-li na obloze njaký svtelný jev a nelze-li jednoznan íci, e jde o pedmt, není to UFO. Me to být teba odlesk laserového paprsku z místní diskotéky. Meteor se projevuje rovn svteln, víme, e je hmotný, jde tedy o pedmt, a protoe víme, o jde a meme ho identifikovat, nejde rovn o UFO. Naopak pro lovka, který nikdy nevidl balón a neví, co to je, jde o létající pedmt, který neme oznait, pro nho je to UFO. Pro vedle stojícího lovka, který balon zná, jde o IFO. Identifikovatelný létající pedmt. 

Jak vidíme, v tchto definicích není ani zmínka o njakých mimozemšanech a ve své podstat s nimi nemá UFO vbec nic spoleného. To spojení má zejm na svdomí mnoství film a televizních poad, kde se to rznými mimozemšany jen hemí, a konen i literatura scifi. Je politováníhodné, e velmi malé procento této literatury je opravdu hodné petení, jak potvrzují astronomické kapacity. U kdy autor napíše, e vesmírná lo se vydala do souhvzdí Stelce, je vhodné knihu odloit. Souhvzdí toti, podobn jako pojem nebe, je smluvním termínem, který rozparcelovává námi vidnou oblohu na identifikovatelné ásti a podporuje tak orientaci. Fyzikálním objektem však souhvzdí není, a nelze proto do nho lett. Literatura, film a televize se proto podílí významnou mrou na dezorientaci pojm a vdecky ovených poznatk. 

Se souhvzdími se ovšem setkáváme všude mon, i v inzerátech v rubrice Seznámení. Kdy njaká slena v inzerátu hledá partnera, ona sama je Rak a chce jen Kozoroha, a to proto, aby jim partnerství vyšlo, vyhnul bych se takové slen na sto hon! V obav, e pi pípadném poklepu na její lebku by to výrazn dunlo a pi posvícení baterkou do jejího ucha by se proud svtla vyinul z druhého ucha. O to není co stát. 

Jaká je tedy vbec pravdpodobnost, velmi asto diskutovaná, e mimo naši zemi existuje inteligentní ivot? Strun eeno, velmi nepatrná, dokonce taková, e lze zaruit, e nikdo z nás se s takovou inteligencí nejen nesetká, ale nezachytí ani její stopy, napíklad radiové. Dvod pro to je dnes ji velmi mnoho. Vycházejí z bných poznatk astronomie, všeobecn známých, ale stále jakoby nedocenných. Velmi výrazným zpsobem pro poteby široké veejnosti vysvtlil situaci známý popularizátor astronomie Dr. Jií Grygar na modelovém píkladu, který si zaslouí další rozšíení a vysvtlení. 

Pedstavte si, e je hluboká noc a pokojn spíte. Najednou se u vašich dveí rozdrní zvonek.
Naléhav vás burcuje ze spánku. Ospale se podíváte na hodinky – 2 hodiny v noci. Co vás napadá v té chvíli? Me to být soused, teba potebuje naléhav vaši pomoc! Mohlo prasknout potrubí a hrozí vám vytopení. Me to být listonoš s naléhavým telegramem – teba nkdo umel. Moností, které vás mohou napadnout je nepehledn, podle zkušeností a poznatk. 

Jedno vás však nenapadne naprosto bezpen. e je to britská královna, která vás tímto navštívila a pišla si trochu popovídat a na kafe. Takový nápad je tak nesmyslný – pro by to dlala a pro zrovna k vám? A pesto je taková pomatená situace mnohotisíckrát pravdpodobnjší, ne e k zemi piletí njací mimozemšané, které urité populaní skupiny chtjí vidt pomalu na kadém kroku. 

Dvod pro to je velmi mnoho. Tak alespo ty hlavní. Víme bezpen, e britská královna existuje, dokonce prokazateln - u mimozemšan tomu tak není. Byly sice ji objeveny další planety mimo naši slunení soustavu, ale hned se prokázalo, e ani na jedné z nich není mono, aby se vyvinul ivot. Není problém, aby britská královna nastoupila do svého letadla a piletla do ech. Nco pes hodinu a je tady. Ale mimozemšané? I tam, kde by bylo mono pipustit, e se nacházejí, pichází v úvahu cesta dlouhá nkolik tisíc svtelných let. Ale rychlost svtla pro pepravu hmotných objekt nepichází v úvahu. Take by letli njakých 40 – 50 tisíc let v nejlepším pípad? Jak zajistit autonomní pobyt na tak dlouhou dobu? Zkoušky s autonomní biosférou zde na zemi, jak známo, nedopadly ke spokojenosti. Královna, která by si vybrala k návštv práv vás, nakonec k nkomu pijít musí, kdy chce našeho obana navštívit, ale v rozsáhlých prostorách Galaxie je pravdpodobnost návštvy mnohem menší. Bylo by mono v dalších dvodech pokraovat, ale myslím, e to není nutné. UFO ovšem tedy je, ale mimozemšané? To je e o nem jiném. 

Spím obvykle dosti tvrd, ale zvonek mám nastavený na poádný rámus. To proto, abych se bezpen probudil, a u m zazvoní britská královna a pijde na návštvu. Ve dv hodiny v noci. Zatím se to bohuel nestalo. Ale kdyby teba opravdu pišla, snad bych se s ní njak dohodl, aby m navštívila astji. A kdyby se to opakovalo teba nkoliktisíckrát, ml bych u nadji, e by byl zachycen njaký teba radiový signál z vesmíru a ten by se ptal: „Tak co vy pozemšané, co dláte, jak tam tu svoji zemiku stále devastujete, jak se vám to daí?“ Musel bych odpovdt, e náramn, a e ne ten signál tam k nim zase doletí zpátky, e ta zemika u asi nebude. Jak by také byla. Píliš mnoho erv v jablku a o jablku se u nedá mluvit. Píliš mnoho lidí na zemi a situace je obdobná. Nechme mimozemšany jim samým. Starejme se radji o to, aby prostedí, ve kterém ijeme, bylo snesitelné nejen pro nás, ale i pro budoucí delší dobu. Ne vn. Protoe i vnost je pouze smluvním pojmem, v rozporu s fyzikálním pojmem asoprostoru. 
 
Vladimír Kulíek
 
***
Ilustrace © Eva Rydrychová

Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 17.02.2018  09:32
 Datum
Jmno
Tma
 17.02.  09:32 Ivan
 16.02.  19:24 Von Pro pana Jaroslava
 16.02.  12:46 Jaroslav
 16.02.  11:14 Bohumil Pro Jaroslava
 16.02.  00:48 Pokorn
 15.02.  22:18 Kvta
 15.02.  21:59 Jaroslav
 15.02.  21:57 Ivan
 15.02.  20:26 Von
 15.02.  14:35 Jaroslav