Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ivot vojenský, ivot veselý ...Veselý?
 
Ped dvma nebo temi msíci jsem byl svdkem televizní konfrontace pedsedy amerického kongresu, Paula Ryana s jeho dívjším televizním vystoupením ( z doby, kdy Donald Trump zaínal svoji nemilosrdnou politickou kampa). Dívjší televizní záznam zvnil Ryana v okamiku, kdy pronášel dnes ji historická slova (doufám, e si je pamatuji pesn) v eském pekladu:"Donalda Trumpa nepodporuji a nikdy podporovat nebudu." Pak se kamera vrátila k Ryanovi. Jeho tvá, normáln vyrovnaná a disciplinovaná, zrcadlila pekvapení, rozpaky, snad i výraz kluka chyceného na hruškách. Ale tam, kde by Trump okamit prohlásil, e jde o podvod placený demokratickou kandidátkou Clintonovou, Ryan nic nepopíral. Všecko, co ekl, bylo: "To e jsem ekl?" 
 
Tento lánek není inspirovaný touhou kohokoliv napadat nebo oerovat. Je spíš pokusem ujasnit si problémy, které s sebou politické zamstnání pináší.První problém je zpsob, jak politik zachází s pravdou. V první svtové válce Tomáš Masaryk, tehdy ješt profesor snící o eskoslovenském stát, stál pede dvemi petrohradského hotelu, kde se konala schze národního komitétu. Dvee byly zavené. Masaryk zaklepal, a ponvad na námstí se u stílelo, netrpliv ekal, a dvee nkdo oteve. Mu, který je otevel, se Masaryka zeptal, má-li v hotelu zamluvený pokoj. Masaryk, který v hotelu objednaný pokoj neml, odpovdl: "Nedlejte hlouposti a puste m dovnit." Pozdji svoji odpov vysvtlil: "Nechtl jsem lhát."

Prezident Trump posuzuje zprávy, výroky, prohlášení podle toho, jestli jsou mu prospšné (nebo mu alespo lichotí). Jestlie ne, jsou výmyslem, podvodem, pravdu má on. Nemyslím, e tohle je ivotní filosofie Paula Ryana. Akoliv hrál významnou roli v krkolomném Trumpov pochodu k snad nejmocnjšímu úadu na svt, nestal se Trumpovým tleskaem. V poslední dob odmítl podporovat Trumpv návrh na vypovzení nejen nedokumentovaných pisthovalc, ale i jejich dtí (zkratkovit známých jako dreamers - snílkové), z nich nkteí slouili v americké armád a jiní americký ivot obohatili jinak. Po odporu Ryana a nkolika dalších republikských zákonodárcTrump dal kongresu monost, aby o osudu snílk rozhodl. Co Ryana motivovalo? ist politické zájmy (reakce voli) nebo i mravní imperativ (smí politik mlet tváí v  tvá brutální nespravelnosti?)

Nemyslím, e mnoho politik vidí ivot  oima Tomáše Masaryka, který smysl  svého ivota vidl v tom, e "ve vném sporu mezi dobrem a zlem stál na stran dobré." Nebo oima Winstona Churchilla (akoliv na formování jeho názoru se vedle mravního imperativu podílí praktická zkušenost-vyškrábat se z klubka lí není vdycky snadné), který v ei 11. kvtna 1948 v Oslu své krédo shrnul do dvou vt: "Byl jsem svdkem mnoha událostí, ale faktem zstává, e lidský ivot je nám  pedloen jako jednoduchá volba mezi dobrem a zlem. Jestlie se budete tímto zákonem ídit, shledáte, e tato cesta je dlouhodob daleko bezpenjší ne všecky kalkulace, které dokáeme vymyslit."

V posledních dvou týdnech byly avizovány a citovány dv nové knihy. Autorem první, "The Fire and Fury", je noviná známý volným, trochu nepesným stylem, Michael Wolff. Wolf se domnívá, e je na ase zaít impeachment process, jeho cílem je zbavení prezidenta úadu. Autorem druhé knihy je Steve Bannon, hlasatel rasové nadazenosti bloch a a do propuštní (údajn inspirovaného prezidentovou dcerou Ivankou, její matka eského pvodu byla pedešlou manelkou prezidenta Trumpa).

 

Bannon hrál významnou roli ve volební kampani prezidenta Trumpa a pozdji jako jeden z nejvlivjších prezidentových poradc. Ob kníky (i jejich autoi) byly nemilosrdn prezidentem zesmšnny jako vymyšlené a vylhané slátaniny a prezident Trump se skromn prohlásil za "velmi stabilního genia" (Výroky tohoto druhu jsou povaovány za píznaky narcistické poruchy). A, ponvad v listopadu budou volby do kongresu, ve kterých by republikáni mohli velice snadno ztratit svoji tsnou vtšinu, bitva o kadý hlas je ím dál tím zuivjší. Kdyby došlo k soudu nad Trumpem, konal by se v kongresu. Jak by lidé jako Paul Ryan hlasovali? Jako vtšina politik, se píliš neliší od svých voli. Jako jejich, i jeho jednání je motivováno starostí o rodinu, kariéru, majetek, vliv, stranu, stát. Není mnoho politik, kteí vidí svt oima senátora Johna McCaina (a ovšem také není mnoho politik, kteí byli válenými hrdiny a odmítli odejít z nepátelského zajetí, dokud nebyli proputni všichni vzové, kteí byli zajati ped ním). Patí mezi n Paul Ryan? At´ Trumpa vidíme jakkoliv, republikáni jsou si vdomi, e bez Trumpa by dosud hladovli po prezidentství USA, které jim osm  rok upíral mnohými z nich nenávidný Obama...

V jednom mi Trump pipomíná Hilary Clintonovou: Duše obou je hntena nezízenou ješitností a ctiádostí. Jak budou svou bitvu o moc vidt, a se jejich ctiádost ztiší a smrt se jim bude dívat pes rameno?
 
Josef ermák
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 23.01.2018  15:09
 Datum
Jmno
Tma
 23.01.  15:09 ferbl
 23.01.  11:08 Ivan
 22.01.  17:51 Vclav Velmi fundovan lnek
 22.01.  16:29 Von