Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ester,
ztra Dagmar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nový ivot se sluchadly
 
Jsem chlap! Jsem stárnoucí ddek! Zrovna tak jako moji vrstevníci, tak i já se bohuel neobejdu bez celé škály bolístek a neduh, které se s lety zhoršují a doprovází nás a do hrobu. Nkteré neduhy se dají snést lépe ne jiné. Zbytnná prostata ddka sice v noci prohání, take stí dokoní sen, ve kterém práv dává nemravný návrh o ticet let mladší dívce, ale to není nic oproti tomu, e kdy si kýchnete, tak je váš umlý chrup mezi lidmi, se kterými práv zavádíte akademickou debatu o pednostech zubních implantát.
 
Postupná a potupná ztráta pamti vás pivede do rzných trapných situací, na které byste nejradji zapomnli, co se naštstí stejn stane, ani byste se museli namáhat. Já si napíklad vbec nepamatuji nikoho jména. Fikaná strategie, kterou pouívám stále astji je, e pány pívtiv oslovuji slvkem “kamaráde,” zatímco na dámy se pipitomle usmívám a astuji je slovíkem “zlatíko.” Moje ena si u dávno zvykla na to, e jí stále oslovuji “miláku.” Dokonce jí to lichotí.Toho si zrovna nedávno všimli lidé, kteí k nám zavítali myslím e na Štdrý den, ale nejsem si tak docela jistý. Mohly to být klidn moje narozeniny. Jeden manelský pár, myslím, e to byl Jim a Barbora, byl nesmírn udiven, jak krásn tituluji svoji manelku, navzdory tomu, e s ní sdílím loe ji padesát let. Dokonce mn po stran ekli, jak je to úasné, e jsem si po tak dlouhé dob dovedl k ní udret tak krásný vztah. Barbora si dokonce bílým kapesníkem utela závistivou slziku, která se vedrala do jejího oka. Tím druhým, suchým, probodla manela, naklonila se ke mn a sdlila mi, e pestoe jsou s Jimem teprve necelých deset let, ten bezcitný bambula jí íká “Brambora.” Prý toti zapomnl její jméno!! Musím se piznat, e kdyby tato dáma vdla, e já nazývám enu “miláku” z pesn toho stejného dvodu, jist by o mn ztratila dobré mínní a proklela by muské pokolení.
 
Nemíním se však zabývat vcmi, které nás ped odchodem do vných loviš suují. Podívejme se ale na jednu z tlesných vad, která díve nebo pozdji postihne vtšinu obstaroných lidí-na postupnou ztrátu sluchu.
 
Pravda, po dlouhá léta jsem pedstíral, e špatn slyším. Hlavn v situacích, kdy mj miláek (ááá, te si vzpomínám, e jde o enu Máu) na mn nco chtl, nebo kdy m teba peskoval. To jsem na její volání mlel jako zaezaný s tím, e ji vbec neslyším. To ovšem, pánové, známe velice dobe. eny tomu íkají “selective hearing.” A vtšinou mají pravdu, i kdy my samozejm tvrdošíjn trváme na tom, e povelm velice špatn rozumíme. Tato výmluva se obyejn stetne s výrokem “Nekecej a nedlej ze m blbou, já vím dobe, e to hraješ.” A jeliko mají eny vtšinou pravdu, jako vlastn ve všem, tak se seberete a jdete umýt koupelnu a ostíhat zahradu, jak vám bylo veleno. Marná sláva, pedstíráním hluchoty daleko nedojdete.
 
Jene potí je v tom, e ona se ta ztráta sluchu bohuel opravdu dostaví. Nejdíve jsem si k uchu pikládal srolovanou ruliku tvrtky papíru, co mn vyslouilo, e jsem byl nazván “komediantem.”
 
“Nehraj to na m, já vím moc dobe, e slyšíš. Kdybych navrhla, aby sis šel koupit pivo, tak ádnou ruliku nebudeš potebovat, ty komediante,” prohlásila ena, kdy jsem v zoufalé nadji ji slyšet, pouil tohoto triku.
 
“A vbec, kdy si myslíš, e blb slyšíš, tak si zajdi k audiologovi si udlat test. Stejn je to pro starý lidi zdarma,” navrhla ena Máa (tak njak se, myslím, jmenuje) nae jsem odvtil 
“Co jsi íkala?”
 
ena jenom obrátila oi v sloup, povzdychla, vytoila íslo na mobilu a udlala mn schzku na vyšetení sluchu na místní klinice.

 

“Tak pojte dál, pane,” ekla pívtiv krásná Indka v bílém plášti. Jeliko jako audioloka byla zvyklá jednat s pacienty hluchými jako paez, pobídku abych vstoupil do ordinace zajeela vysokým hláskem, který nebylo moné neslyšet. Po pedbném rozhovoru mne audioloka Mimi posadila do vzduchotsné kukan, na hlavu mn dala sluchátka a do ruky tlaítko, se kterým jsem ml reagovat na stovky zvuk, kterými mne zaala posléze bombardovat. Nejlépe jsem slyšel tlukot vlastního srdce a huení krve v hlav. Potom také dost silné tóny, ale ty pozvolna pecházely v tišší a tišší, a jsem slyšel naprostý houbelec, ale abych nevypadal jako úplný blb, tak jsem v té zadýchané kabince tlaítko stiskával jen tak, aby ta svatá Indka mla ze mne radost. Tato šílená procedura s drobnými obmnami trvala pes hodinu. Kdy mn Mimi do sluchátek pouštla anglická slovíka, která jsem ml opakovat, zjistil jsem, e tady se švindlovat nedá a e Mimi zjistí, e nejsem jenom hluchý, ale navíc nevzdlanec, který neumí anglicky. Já jsem ta slovíka komolil, protoe jsem jim prost nerozuml.
 
Zpocený jsem se z kabinky vypotácel, zatímco Mimi studovala obrazovku poítae plnou rzn barevných graf a kivek. Po shlédnutí ervených graf jsem dospl k názoru, e jsem opravdu hluchý jako poleno.
 
Audioloka, která mne fascinovala nejenom tím, jak dovedla hbit interpretovat ty záhadné kivky, mne ješt fascinovala svými kivkami. A to tak, e jsem si umínil návštvu co moná nejvíce prodlouit.
 
“Tak úpln hluchý zase nejste, Ivane,” radostn prohlásila Mimi. “Ano, zjistila jsem ztrátu sluchu hlavn pi nízkých frekvencích, ale to spraví sluchadla,” ekla optimisticky a já sedl jako zaezaný. “To spraví s-l-u-ch-a-d-l-a,” opakovala hlasitji a zetelnji krásná audioloka. Nae já opt nereagoval a koukal jako Jelimánek ped sebe, pedstíraje, e vbec nic neslyším.
 
K mé nemalé radosti audioloka pistoupila ke mn a jak mn narovnávala njaký pístroj na hlav, tak se o mne lehce otela z bílého plášt deroucím se poprsím. V tom moment jsem si uvdomil, e by staec, pece jenom pkná enská ve mn probudí vášn mladíka.
 
“Slyšíte mne ?” zeptala se Mimi a já, abych jí konen udlal radost, jsem odvtil, e ano. A dodal jsem, e takto profesionální vyšetení jsem nikdy nezail. Mimi se pousmála, ekla, e se rádo stalo a z futrálu vyndala sluchadla znaky PHONAK. “Nejvtší technická novinka, která nepotebuje baterie,” vysvtlila a dodala, e jenom Švýcai dovedou nco takového vyrobit. Navíc lze sluchadla regulovat prostednictvím mobilu! Tato informace mn, technickému analfabetu, vzala dech. Zrovna tak jako cena, kterou Mimi ekla potichu, abych snad neomdlel.
 
“Kolik?” zeptal jsem se.
 
“Sedm tisíc dolar,” prohlásila Mimi a rychle dodala, e vláda z toho uhradí 900 dolar. “Take to nebude tak bolet. Takhle vás to bude stát jenom 6100,” sebevdom prohlásila a pedala mn krabici se sluchadly a desítky rzných hejblátek zapotebí k tomu, aby lovk konen slyšel.
 
Ano, vydal jsem ten mrzký peníz za švýcarskou vymoenost, která mla uinit zázrak a vrátit mn tém ztracený sluch. Vím, e jsem na palici. Koupil jsem sluchadla, protoe za píplatek 200 dolar mám zarueno, e mohu kdykoliv bhem dvou let navštívit krásnou Mimi a nechat ji nasazovat sluchátka na mojí hlavu a pitom se zlehka dotýkat bílým pláštm mé pleše a nosu. Ano, utratil jsem svoje ušetené bankovky, které jsem ml v prasátku pro strýka Píhodu.
 
Slyším lépe? Slyším. Bohuel ale hlavn enu Máu. V hluné hospod slyším starou belu zrovna tak jako ped tím, ne jsem ml ta úasná sluchadla. Navíc mne v kostele provázejí nevraivé pohledy, protoe jak mají vící vdt, e manipuluji se zapnutým mobilem, abych mohl regulovat sluchadla a ne, e bhem mše si s nkým vymuji emaily!
 
Stálo to za ty dlouhé peníze? Hmmm… Paklie krásna audioloka Mimi pistoupí na mj návrh tikrát týdn krouit kolem mé hlavy s mohutnou hrudí odnou ve voavý bílý pláš, pak definitivn ano!
 
Ivan Kolaík
 
* * * 
Koláe pro Senior Tip © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 16.01.2018  10:53
 Datum
Jmno
Tma
 16.01.  10:53 Edita
 14.01.  16:37 ferbl
 14.01.  12:24 Ivan Omluva pani profesorce
 14.01.  12:05 Ivan
 14.01.  07:07 Jana Reichova
 13.01.  18:46 Josef ermk Pokraujte dl ve psan!
 13.01.  18:26 udk
 13.01.  15:19 Svatava
 13.01.  11:10 Von
 13.01.  08:20 Vclav Humor je koenm ivota