Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ester,
ztra Dagmar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoce, bílé Vánoce
 
Ne nebyly a dodnes nejsou vdycky bílé, ale myslím, e si je tak všichni radji pamatujeme. Vánoce s vlokami snhu. Také napíklad Ladovy obrázky nás o tom pece ubezpeují.
 
Tyto nejkrásnjší svátky v roce se snhem i bez snhu byly vdy oekávány s radostí a také s uritým naptím. Co nám asi Jeíšek pinese pod stromeek, nebyli jsme moc zlobiví a pozdji, kdy jsme ji vdli, jak to s tmi dárky je, a i my jsme je kupovali sourozencm a rodim, budou se jim naše dárky líbit?
 
Celá ta krásná pedvánoní nálada, peení cukroví, všechny ty pípravy – a to mluvím spíše o lidech, kteí sice velmi dobe znali ten pravý dvod vánoního slavení, ale nebyli moná natolik náboensky pesvdení, aby dodrovali Advent a podobn.
 
Vánoce nám nezkazil ani dda Mráz, my jsme chtli a oslavovali narození Jezulátka. Kdy opravdu napadl sníh, bylo to všechno ješt hezí. Nezapomenu, kdy jsme s manelem šli na plnoní mši ke sv. Jakubu (bydleli jsme na Starém Mst) a Praha byla stále bez snhu. Jaké to bylo nádherné pekvapení, kdy jsme vyšli z kostela, všude bílo a stále snilo. Jakési posvátné ticho po ulicích.
 
Kdy jsme si vybrali po odchodu z vlasti ít na Jiní polokouli, ani jsme neuvaovali, e budeme mít nyní Vánoce bez snhu. Ale rozhodn nás to neodradilo od slavení Vánoc. To dokonce myslím i na tu rybí polévku, bramborový salát, smaenou rybu, vánoku a jablkový závin. Po nkolik let jsem pomáhala nebo sama pipravovala vánoní programy pro SVU a pozdji jsem takové programy dlala v sydneyské sokolovn. Ráno zaal „market“. Krajanky prodávaly vánoní cukroví, výtvarníci nabízeli svá díla. Odpoledne vánoní program a potom ta pravá vánoní veee. Obvykle se to konalo nkdy v druhé pli prosince. V té dob tu také ješt byly eské plnoní mše, kde jsme si zazpívali naše eské koledy.
 
Australský Santa Claus nás nijak nevyvádl z míry. Na druhou stranu, Australané zaali krásn zdobit své domy, a to nkteí ji dokonce zaátkem prosince. Jist, ten jejich Santa Claus tam nechybí, ale jsou tam vtšinou i ty jesliky. Je tak pkné procházet nebo projídt ulicemi vaší tvrti nebo msta a vidt, jak i tady v Austrálii jsou Vánoce tím krásn proívaným svátkem.

 
 
Samozejm nebudu se zmiovat o tom nesmyslném a pehnaném nabízení vánoního zboí v obchodech. Tam jde o nco docela jiného.

My zde ale proíváme Vánoce s koledami, s ozdobenými stromky a i s tmi jeslikami. Potom záleí jenom na nás, jak Vánoce pinášíme našim dtem, vnouatm a v našem pípad i pravnouatm. Jak jim meme vyprávt, pro Vánoce slavíme, kdo to byl Jeíš Kristus a jak se narodil v jeslikách. A ony to vnímají. Chceme, aby dokázaly proívat vánoní svátky tak, jak jsme je proívali my.
 
Kdy jsme pišli s manelem a sedmiletým synkem do Austrálie, nikdy jsme u štdroveerního stolu a u stromeku nebyli jenom my. První Vánoce v roce 1968 to bylo zvláštní, ale bylo to tak – 24. prosince, normální všední den, pišla jsem z práce a rychle pipravovala veei a najednou nkdo klepal na dvee. Byl to listonoš a pinesl balíek od mé maminky z Prahy. Tedy nebyli jsme sami. A potom kadé další Vánoce pibývali kamarádi, teba dva mladí krajané, kteí tu nikoho z rodiny nemli. Jeden bohuel ji neije, ale ten druhý se práv nedávno stal ddekem. Prost nikdy jsme nebyli jen ta úzká rodinka a to bylo krásné. Dnes slavíme eský Štdrý veer s rodinou naší australské snachy a potom ten australský Christmas Day zase v jejich dom s celou jejich rodinou.
 
Tedy, jsme na jiní polokouli, ale Vánoce jsou radostné svátky jako vdy. e jsou bez snhu a zimy, to pece nevadí. Vdy dleité je to, co oslavujeme – narození Krista Pána – Jeíška.
 
Stí dokáu pochopit, pro nkteí naši krajané trvají na tom slavit tak zvané „zimní vánoce“. To znamená, e si „hrají“ na Vánoce nkdy v ervnu, v ervenci. Dokonce se mezi n pipletlo i nkolik tramp, kteí se omlouvají tím, e v zim mohou dlat v Modrých horách ohn, co je v lét vtšinou nemoné.
 
Kdyby si udlali jen tu „vánoní veei“, ješt bych to dovedla chápat. V chladnu to lépe chutná. Ale udlat velikou oslavu, ozdobit stromek a nechat dti se radovat jen z dárk, ani by tušily, e je to jenom výmysl jejich rodi. Co jsou potom pro n Vánoce v prosinci? To bychom ji také mohli vit tomu, co je psáno v „posvátné knize“ jistého náboenství, e Jeíš se narodil v oáze pod palmami a je jen jedním z prorok.
 
Vím, e vtšina našich krajan stále slaví ty pravé Vánoce v prosinci, s krásnými eskými koledami, a e teba mají doma také alespo malé jesliky a e jim nevadí, e nad tím svátením asem svítí sluníko.
Na závr mého vánoního povídání vám ješt pidám jednu krátkou báse Boeny Šamánkové z její sbírky „Jak ivot šel“.

 
(klikni do obrázku)

 
 
* * *

Vánoce 2017
 
Vánoce opt picházejí, domy i v naší ulici jsou krásn ozdobené. Dlouho do noci tak vánoní svtla svítí, lidé ulicemi procházejí nebo projídjí a obdivují co jejich sousedé dokázali vytvoit. Ne, to není takové to laciné pipomínání Vánoc jen pro vtší prodej jako ve všech nákupních stediscích, to je skutená oslava vánoních svátk.
 
Také jsou jist dleité dárky, pro rodinu a pátele. Však jim tím chceme udlat radost a potom se tšit s nimi, kdy jim ty dárky pinesou to pravé potšení, které jsme pi vybírání dárk mli na mysli.
 
Vánoní pání jsou ji odeslaná a ve schránce nacházíme nyní pání pro nás.
Dárky a pání to je pkné, ale Vánoce nám hlavn kadým rokem pipomínají narození Jeíše Krista.
 
Zatím jen s radostí posloucháme koledy ale dárky, ty budou a pod rozsvíceným vánoním stromkem.
 
To jsem si tak jako kadý rok pedstavovala. Najednou ale pišel balíek z domova ano jako vánoní dárek a v balíku byl v lehounkém rámu obraz Prahy.

 

Není to originál, jen pkná kopie a ani nevím, jaký malí to maloval. Je to krásný pohled ze Smetanova nábeí pes Vltavu, Karlv most a na celé panorama Hradan. Ano dívám se a ten obraz mn otevel všechny vzpomínky na msto, kde jsem se narodila a vyrstala.
 
Dostala jsem obraz krásný
podobající se básni
o lásce a o kehkosti,
o sláv i bezmocnosti.
Zas t vidím msto moje,
Vltavu i mosty tvoje,
podloubí tvá, prchody a dvory,
stará námstí se sloupy je zahánla mory,
ve, které zdola vdycky lekaly mi,
snad e dlouhé vky se v nich skryly.
Píkré cesty z Letné a z Petína dol,
úsmvy tvých malovaných apoštol,
všechno to co patí jenom tob,
ím petrváš v kadé dob,
to co kouzlí obraz krásný,
který me býti básní
o lásce a o kehkosti,
o sláv i bezmocnosti.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.12.2017  09:45
 Datum
Jmno
Tma
 26.12.  09:45 Jana Reichova
 25.12.  13:46 Jarmila
 25.12.  08:52 ferbl
 23.12.  08:54 Von
 23.12.  04:31 OLGA JANKOV
 23.12.  02:55 peter kzeIn tanie a ozvite sa zas a skoro