Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lucie,
ztra Ldie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak Nmci slaví svátky vánoní…
 
Nmecké Vánoce zaínají u v íjnu a listopadu – pedevším v obchodech. Objevuje se tam postupn vánoní výzdoba a regály se zaínají plnit vcmi vhodnými k výzdob, i jako dárky. Lidé jsou vtšinou ješt pomrn klidní, jen ti absolutn organizovaní pelivci a spoivci u kupují dárky. A ti, kteí se rozhodli strávit Vánoce mimo domov i mimo Evropu, u mají dávno zajištný pobyt na vyvoleném míst. Doba mezi Vánoci a Novým rokem je tedy pro všechny cestovní kanceláe dobou maximálního stresu a pro zákazníky nejdraším obdobím roku.

Koncem listopadu vyplácí vtšina firem „ vánoní“, co je asto jeden plat navíc. Tímto dnem zaíná ten pravý vánoní shon. Obchody se plní lidmi, kteí urputn hledají nco, co jejich rodinní píslušníci nebo pátelé ješt nemají a co by jim mohli darovat. tyi nedle ped Vánoci zaíná Advent. Díve to byla doba pstu, odíkání a duševní pípravy na vánoní svátky. Dnes je to doba nákupu dárk a také oslav konce roku. Firmy poádají pro zamstnance vánoní párty, lidé se setkávají s páteli, které jinak tak asto nevidí. A pedevším se otevírají ve všech mstech i na vesnicích vánoní trhy, kam se lidé chodí bavit, obdivovat slavnostní výzdobu a osvtlení, pít svaené víno a nakupovat zbytenosti pro domácnost i pro pátele. Ve všech domácnostech se instaluje vánoní osvtlení a veer se zapálí svíka na adventním vnci – naped jedna, potom dv, ti, tyi – a u stojí Vánoce pede dvemi (tak to zní a rýmuje se v jedné nmecké písnice). Dti dostanou adventní kalendá, na kterém kadý den otevírají jedna dvíka, skrývající njaké sladké pekvapení. Advent je také období pojídání vánoního cukroví.

 
 
6. prosince pichází Mikuláš. I to je pedevším dvod k rozdávání dárk, vtšinou sladkostí a to pedevším dtem. Mikuláš (Nikolaus) pichází v doprovodu erta, Knechta Ruprechta a nebo Krampuse a vyslýchá menší, vící dti, jestli byly v uplynulém roce hodné, poslouchaly rodie a moc nezlobily. Potom jim písn nakáe chovat se dále slušn a za odmnu jim dá njakou tu malikost. Ten hlavní dárek dti u dostaly pedem, pokud si veer ped 6. prosincem daly pede dvee boty, do nich (nebo k nim, pokud jsou dárky moc velké) jim rodie naloí dáreky.

Kdy u hoí všechny tyi svíky na adventním vnci, picházejí Vánoce. Nejpozdji na Štdrý den, vtšinou ale díve se v obývacím pokoji postaví a ozdobí stromek. Nkteí, vtšinou mladí lidé, si s tím nedlají velkou práci a prost vytáhnou z krabice skládací stromek z plastiku. O Štdrém dnu chodí hodn rodi odpoledne s dtmi do kostela, kde se poádá ochotnické divadelní pedstavení s tématem narození Jeíše Krista v Betlém. Úinkujícími jsou pedevším dti z farnosti, které tu hru studovaly a zkoušely nkolik msíc pedtím. Následující štdroveerní veee je bohatá i na kapra se nezapomíná, ale asto jsou párky s bramborovým salátem, raklet a nebo foundy. Hlavní atrakcí veera je rozdávání dárk, které rodie v nesteeném okamiku naranovali spolen s Jeíškem (Christkind) pod stromekem. Kdy to velké vzrušení trochu opadne, zpívají se vánoní písn. V nkterých muzikáln zaloených rodinách z toho vznikne opravdový koncert, k nmu eventueln pijdou coby hosté píbuzní a pátelé. Ve vtšin pípad se ale Štdrý den slaví v kruhu rodiny. Díve rozšíené plnoní mše se konají vtšinou jenom ve vtších mstech, protoe na vesnicích je nedostatek duchovních, kteí zpravidla mají na starosti nkolik farností.

 
 
Na první svátek vánoní – Boí hod – oslavy vrcholí. Hodn lidí jde výjimen do kostela, kam jinak celý rok ani nepijdou. A v poledne je slavnostní obd.

Nmecko je rozdlené na severní, kde je vtšina evangelík a ti si peou husy, kachny a nebo krty, na katolickém jihu pevládá zase kapr a nebo jiná ryba. Odpoledne je ureno pro návštvy rodiny nebo pátel, spojené s gurmánskými orgiemi v pojídání dort a cukroví. I na Štpána – druhý svátek vánoní – to probíhá podobn, tedy s bohatým slavnostním obdem a návštvami.

Vánoní stromky a osvtlení vydrí pes Silvestra a Nový rok do svátku Tí král 6. ledna. Potom se stromky odstrojí a vánoní svátky definitivn koní. Ve školách jsou prázdniny, které zaínají krátce ped Štdrým dnem a koní po Novém roce. V katolických zemích, jako je Bavorsko, je konec prázdnin a po Tech králích.

Z 82 milion lidí, ijících v Nmecku je 60 procent katolického a evangelického vyznání. To jsou lidé, kteí více nebo mén oslavují Vánoce podle starých tradic. Dalších 35 procent obyvatel nepatí k ádné církvi. Vtšina z nich ale oslavuje Vánoce podobn jako jejich vící spoluobané. Zbývajících 5 procent, tedy zhruba 400.000 jsou muslimové, kteí Vánoce pochopiteln neslaví. Mezi tmi je ale spousta netolerantních, kteí se snaí  kesanm jejich Vánoce rznými akcemi znepíjemnit nebo znechutit. Proto mají nmetí policisté a hasii o tchto svátcích míru a pohody pohotovost, zákaz dovolených a pedevším ve velkých mstech spoustu práce s likvidací rzných rušících akcí, organizovaných pedevším mladými arabskými nebo tureckými mui muslimského vyznání.

 
Ctirad Pánek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.12.2017  09:32
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  09:32 ferbl
 20.12.  09:25 Von