Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pidilidé pod mikroskopem

Pidilovk je savec obývající naši planetu. Anatomicky je shodný s maxilovkem. Pesto jeho piditlo a pidimozek vykazuje mnoho odlišných znak, které jsou pipisovány krátkému pobytu na naší planet. Proto se náš výzkumný ústav rozhodl pro vdeckou studii práv tohoto tvora. 

Byl vytvoen nkolikalenný team výzkumných pracovník ve sloení pedagog, psycholog, soudce, zdravotní sestra, tlovýchovný poradce, ekonom, uklízeka, myka nádobí. Celkem tedy dv osoby. Zato s tituly. Ing.architektka výzkumného programu, dritelka ceny za trplivost, nositelka ádu úsmvu Helena a já, doktorka vt a nekonených souvtí, dritelka ocenní Kotrmelec roku, kandidátka ceny za mír mezi pidilidmi. 

Po nkolika noních konferencích jsme se rozhodly zaloit výzkum na sociálním základ a náš výzkumný zámr utajit. Proto jsme ho skryly pod názvem pímstský tábor. Zamily jsme se na skupinu pidilidí, je obývají planetu nejmén 4 roky a maximáln 10 let. Pro pehlednjší výzkum byli pidilidé rozdleni do skupin s denním reimem a také denn jsme kladly skupinám úkoly.

Z naší studie vyplývá, e pidilidé byli dopraveni na naši planetu za úelem reprodukce. Rozlišujeme tedy pidienu a pidimue. Zárove je ale kadý jedinec individuální osobnost.

Srdce

Pidilovk má menší srdce ne maxilovk. Na rozdíl od nho však není zatíeno dlouhým pobytem na planet. Postrádá proto jizvy a odrky zpsobené lí, zlem, intrikami, závistí apod. 

Mozek

Výzkum také ukázal na menší rozmry mozku. Pidilovk je tak ve fázi pijímání a ukládání nových informací. Kdy je slyší. Jeho mozek rozlišuje toti informace, které je a není ochoten pijmout. Velmi dobe reaguje na synonyma a odvozeniny slova hra, legrace, poíta, hranolky, bonbón. Do stavu neslyšícího se zapíná slovy vyjadujícími zákazy a píkazy. 

Pidilovk není schopen vykonávat víc inností zárove. Pi innosti je schopen mluvit, ale ji ne pijímat informace. Na druhou stranu, pokud není zamstnán, má nutkavou touhu stále nco sdlovat. Piem pestává vnímat, e nehovoí sám, a kdy mu tato informace dojde k mozku, zvýší hlasitost.

Pro posluchae tak nastává obtíná situace, nebo v jednu chvíli pichází z nkolika pidiúst najednou nkolik naprosto dleitých informací. Pro nho.

Strava

Vtšina pidilidí praktikuje  vegetariánský ivotní styl. Nebylo ovšem zjištno, kam se ztrácí ízky. Akoliv pevaovali ateisté, zaznamenaly jsme u nkterých postní období. Zajímavostí byla pímá úmra mezi stravou vysoké výivové hodnoty a výzkumným objektem. ím zdravji vyhlíející strava, tím vtší vzdálenost pidilovka od ní. Zvláštností jsou pidilovcí tzv. sacharidosenzory. Pidilovk zachytí výskyt rafinovaného cukru na kilometry daleko.

Vyluování

Pidilovk je dsledný v pitném reimu. Reakci pidiorganismu na tuto skutenost vdy precizn hlásí. S oblibou vyuívá toalety k sociálnímu sblíení s jedním, dvma a temi pidilidmi. Ze záznamu technické zprávy objektu vyplývá, e zde probíhala zejm, eknme, hromadná hloubková porada, na co nebyly odpady oné snmovní místnosti pipraveny.

Výzkum v terénu prokázal, e nkteí pidilidé odmítají reagovat na signály tla, pokud nedopravíme toaletu do lesního porostu. 

Nkteí pidimui s oblibou pouívali názvy svých reprodukních orgán, aby tak rozveselili své vrstevníky. 

Odv

Na nkterých ástech obleení pidilovek lpí. Jedná se obzvlášt o kusy odvu s vyobrazením jakýchsi podivných bytostí. Jak se ukázalo, jen zdánliv neivých. Nap. bylo zaznamenáno, e Spiderman na triku obdvá rajskou stejn jako jeho pidinositel, kterého to vbec nevyvádí z míry. 

Ponoky povauje za zbytenou souást odvu. Ani po msících je nepostrádá. U píleitosti prvního výroí výzkumu je hodláme vystavit. 

Hrubá motorika

Pidilovk je tvor bhavý a skákavý. Na rozdíl od maxilovka bhá a skáe i tam, kde nemusí. Tuto skutenost je zapotebí mít na pamti, pokud vyleštíte prosklené dvee. Naštstí nerozbitné.

Jemná motorika

Jak se ukázalo pi manuální innosti, s delším pobytem na planet se pidilovk stává zrunjším. Pro nkteré jedince byla typická absence trplivosti. Na druhou stranu tu byla ochota spolupracovat. A to i pi innostech, které nebyly na seznamu výzkumu. Pi mytí nádobí vznikaly spory, kdo bude mýt a kdo utírat. Tvoila se dlouhá fronta odnaše nadobí. 

Sociální sloka

Pidilidé se s oblibou sdruují mezi sebou. Pidieny volí astji jinou formu trávení volného asu ne pidimui.

Zajímavý byl výzkum jejich vzájemného ešení problém, kdy se tyto dv skupiny také lišily. ešení problém probíhalo nejprve verbáln, následn hlun verbáln, a pokud pesto nedošlo ke shod, pidieny pešly do fáze nekomunikace a pidimui do pokusu o fyzickou likvidaci. Pro ob skupiny bylo charakteristické tzv. alování. 

Kadý pidilovk chce být kapitánem teamu. Bez ohledu na svoje schopnosti a dovednosti. Z tohoto výzkumu vyplynulo, e pidilovk není sto samostatných rozhodnutí a je zapotebí vdy asistence maxilovka. 

Vliv maxilovka

Maxilovk, obzvlášt ten, co ho dopravil na naši planetu, je pro pidilovka jakýmsi prvodcem jeho pobytu zde. V oficiálních pramenech ho nalézame pod pojmem rodi. Pidilovk je jakousi kopií rodie. Zajímavé bylo pozorování tchto rodi v kontaktu se svým pidilovkem. Všichni pouívali shodné rozkazovací vty: Oblékej se! Nebudu to opakovat! Trvá ti to! Spcháme! Ukli to! Jez!

 
 
Závrem

V zásad lze íci, e pidilidé jsou mírumilovná stvoení, pokud je jim vytvoeno vhodné prostedí s pevnými pravidly a rituály. Myln jsme se domnívaly, e klíové je pro n vytvoení dokonalého prostoru, interiéru s moderním  vybavením. Jak ale výzkum ukázal, nejlépe se pidilovk cítí v exteriéru a zásadní je pro nho tzv. láska. Cosi nehmotného, co zahrnuje pohlazení, obejmutí, pochopení, dialog.

Tento výzkumný projekt byl pro celý náš team velmi nároný psychicky i fyzicky. V úvodu bylo obtíné rozeznat jednotlivé charaktery pidilidí, nebo se velmi významn lišily. Výzkum ale ukázal na zásadní zjištní.

Pidilovk je tvor prhledný. Vidíte-li jeho srdce, vidíte ho celého.
 
Terezie erbáková
* * *
Foto archív Terezie erbákové

Profesní webové stránky:
http://www.squashpark.cz/cs/web/treneri/terezie-cerbakova 
http://ktv.vscht.cz/lide

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.12.2017  16:46
 Datum
Jmno
Tma
 12.12.  16:46 Ludk
 11.12.  16:15 Josef ermk
 07.12.  17:33 Terezie erbakov
 07.12.  15:31 Vclav Pro pan Helenu a Terezku...
 07.12.  14:39 Bohumil
 07.12.  14:17 ferbl
 06.12.  16:01 Renata . M srdce ples
 06.12.  14:01 Vesuvjana dky
 06.12.  13:14 oga jankov
 06.12.  13:01 Helena Doktorka vt a nekonench souvt
 06.12.  12:05 Vendula
 06.12.  12:01 Kvta
 06.12.  11:36 Karel
 06.12.  09:11 Von
 06.12.  08:41 Ivan
 06.12.  07:30 KarlaA
 06.12.  06:34 Bobo :-)))
 06.12.  06:28 Mara