Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lucie,
ztra Ldie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak vzniká prales?
 
Ke vzniku pralesa je poteba jenom spousta asu. Kdy se les nechá po dlouhá století v klidu, bez jakéhokoliv lidského zásahu, vznikne krásná pírodní rovnováha. Rostliny a stromy se generaci po generaci doplují a vzájemn vyivují – ty starší podporují svoje dti, ty úpln staré odumírají, dlají místo mladším a slouí jako výiva tm ijícím. A toto bohatství rzných druh rostlin a strom je doplováno a obohacováno spoustou druh zvíat a hmyzu.

V našem civilizovaném svt, a pedevším v Evrop, zbývá pro pralesy stále mén místa. Lidé je svým hladem po devu na stavby, topení a potebou nových ploch na osévání ji po staletí systematicky nií. Staré, pokivené stromy a mrtvé kmeny jsou naším intenzivn prmyslov vedeným lesním hospodástvím povaovány za nepotebné a za hnízdišt pro rzné škdce. Pstuje se zde jenom nkolik málo druh vysoce výnosných strom, pvodní domácí deviny se stávají vzácnými, ba dokonce vymením ohroenými. I ty poslední zachované pralesy na severu Evropy a na Sibii se ím dál astji stávají obtí motorových pil.

Tch nkolik zbývajících prales v chránných krajinných oblastech je pro angaované ochránce druhy pírody píliš málo. Aby zabránili a nebo aspo pibrzdili další niení pírody, vedou zarputilý boj s politiky a zástupci hospodáství a prmyslu. Vtšinou jsou to istí idealisté, ale v jejich inní velmi aktivní a nápadití.

Jednoho z nich jsem potkal v malé vesnice v pohoí Eifelu v Nmecku, nedaleko Kolína nad Rýnem. Lesník Wohlleben spravuje obecní lesy vesniky Hümmel, malé osady o necelých 600 obyvatelích, ale s velkým pochopením pro pírodu a ekologii. Ped patnácti lety se pan Wohlleben se zástupci obce dohodli na ekologickém obhospodaování 743 hektar tohoto lesa. Znamená to: ádné vyrubané paseky, ádné chemikálie, místo tkých stroj jsou v lese nasazováni kon, mrvé devo zstává v lese. Od té doby, co se v Hümmelu zaala praktikovat tzv. «obanská honitba « není teba zv pikrmovat. Loví se podstatn více, tak, aby se stav zve udroval v rámci, který je v souladu s pírodou. S klasickou honitbou nedlních lovc za trofejemi je konec.

Lidé v Hümmelu si vzali do hlavy vytvoit jako konený cíl opravdový kus pralesa. K tomu je ale zapotebí dlouhodobý koncept, který by nebylo mono zvrátit. Jenom proto se zaal pan Wohlleben v roce 2003 zajímat o projekt pohbívání zemelých v urnách ve volné pírod, tedy v jeho lese. Tento nápad byl v roce 1999 patentován ve Švýcarsku a zaal se realizovat v rzných zemích Evropy. V Nmecku se jím zabývají dv firmy – SRO RuheForst a SRO Friedewald. Pedpokládá to, e si zájemci pronajmou místo na urnu na dobu 99 let. Tento nárok je zakotven jako bemeno v katastrové knize, ím je zajištno, e toto místo, vtšinou u koen njakého stromu, zstane po tuto dobu zachováno beze zmny. Takový strom nelze po 99 let porazit a pokud by se zvrátil vlivem pírodního ivlu, nesmí se jeho kmen ani paez odstranit. A tak zstává 14 hektar lesa neobhospodaováno a me se úpln pomalu po svém zpsobu, bez lidského zásahu vyvíjet k pírodnímu pralesu. A 180 let staré stromy vytváejí svými rozloitými korunami velice zvláštní atmosféru tohoto místa klidu. Tlustý koberec hndozlatého listí a zelené, divoce bující kapradí na zemi psobí jako z vyprávní o prastarých dobách.

Poínající prales je krásný. Vede kolem nho pohodlná cesta, protoe tento biotop musí být pístupný také starým a tlesn postieným, kteí se chtjí zúastnit pohbívání urny s popelem jejich blízkého. Pro tyto pohby neexistuje ádný pevný obad. Velmi asto však doprovází pozstalé knz. Pi obadu je biologicky rozloitelná urna z kukuiného škrobu uloena do otvoru, vydlabaného u koen vybraného stromu. Kvtiny nejsou povoleny a zakrátko nelze poznat, kde byla urna uloena. Jenom malá kovová destika na strom svdí o tom, e pod ním byl uloen popel njakého lovka.

 
      
Lesy v Hümmelu získaly mezitím certifikát “Forest Stewardship Council”, co je v celém svt nejcennjší pee, vyznaující konsekventní ekologické lesní hospodaení. A ten nedotený kousek lesa se pomaliku mní v opravdový prales. Zstává pitom oázou klidu, pro výletníky a cyklisty nepístupný. Samozejm to stojí spoustu asu, námahy a penz tento stav natrvalo udret. My meme jenom doufat, e tento velkolepý projekt zstane trvalým a e nezstane ojedinlým. Tak vzniká prales. 

 
     
Ctirad Pánek
* * *
Další lánky autora

Láska na první pohled
Nikdy na Sandy nezapomenu


Komente
Posledn koment: 23.11.2017  17:33
 Datum
Jmno
Tma
 23.11.  17:33 Von
 23.11.  12:22 Vclav Dkuji panu Pnkovi za zdail nmt ...
 23.11.  09:03 Ivan