Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Djiny karnevalu

Kadoron dne 11.11. pesn v 11:11 hodin, probuzením skítka Hoppeditze, zaíná spousta velkých i malých blázn a blázínk v Nmecku slavit svoji nejkrásnjší, nejrozpustilejší roní dobu, nazývanou v rzných regionech Fašink, Fastnacht nebo Karneval.

Pekypující radost ze ivota, bláznivost a veselost jsou znaky tohoto „pátého roního období“.  Bláznivé dny vrcholí poínaje tvrtkem,  zvaným  „tvrtek starých bab“,  kdy eny všeho vku neznají ádné meze bláznovství,  zaútoí na radnici a snaí se v tento den pevzít vládu. Následující pátek, sobota a nedle jsou ve znamení všeobecné veselosti, která pokrauje slavnostními prvody na „rové pondlí“. A do „fialkového úterý“ vládne ten bavící se, veselý „národ blázn“, se svými barevnými kostýmy a maškarádou,  nad ostatním svtem.

V rzných ástech zem vládnou odlišné, nejrznjší zvyky a rituály, které spojuje nadbytek radosti ze ivota. Všude na ulicích je vidt tanící, zpívající a poskakující lidiky. Všichni se smjí, laškují, výskají a penášejí svoji radost z ití a svoje pekypující veselí od domu k domu.

Jenom málokdo z nich ví nco o pvodu karnevalu, o zdrojích a kultech, z nich se tyto zvyky vyvinuly, a o jejich význaných vývojových znacích v prbhu let.

Tím více mne tší, e vám zde mohu pedstavit umlkyni, která dokázala tch 5000 let djin karnevalu vynikajícím zpsobem zobrazit. Dílo malíky a grafiky Angeliky Guest, obsahující 11 obraz, zavede diváka do fascinujícího svta našich pedk, vyznaujícího se kultovními rituály, zvyky a obady.

Její obrazy peklenují dobu od mytologických zaátk v dávné historii a do technického vku naší souasnosti. Ukazují nejenom historický vývoj šaškovského bláznní, jasn také ukazují za tím vším se skrývající strach a obavy lidí, ale také doufajícího lovka s jeho neotesitelnou vírou v moc nebe a pírody, který tu svoji radost ze ivota nikdy neztratil. Je to lovk, který zde vstupuje do popedí, zatímco politika zstává v pozadí.

Peji všem tenákám a tenám mnoho radosti pi prohlídce tchto jedinených dl.
 
Václav idek

* * *
 
Djiny karnevalu
Angelika Guest 

Pro  výtvarnou techniku tchto 11 obraz a pro jejich obrazný výklad byla pouita také  mluva symbol. Ta dovoluje divákovi se opravdu intenzivn do obrazu ponoit. Proto umoují  tyto obrazy svým komplexním výrazem pímý vztah k jejich výrazu obsahovému. Ke kadému obrazu existuje rozsáhlý popis. Pro tento lánek byl pouit jenom krátký souhrn. Všechny obrazy jsou malovány technikou olejomalby na dev. Jejich rozmry jsou 80 cm x  60 cm.

 

„Prehistorie”     První  obraz pedstavuje souhrn mythologických  poátk karnevalu. 
Pedstava pravku  byla vyvozena z mythologických vyprávní.
Mimo starých egyptských rituál a zvyk jsou zde také zobrazeny antické kultovní obady ze zem dvou ek a staré perské a idovské slavnosti.
 
„Svt klasiky“     Zde jsou zobrazeny helénské a ímské slavnosti. Tyto kultové rituály, zvyky a obady se vyvinuly z uctívání pírody
 
„Germáni“     Na tomto obraze jsou znázornny kultové obady Kelt a Germán. Pi uctívání  keltských a galských boh a z jistých okolních myth vzniklo mnoho pohanských praktik, které byly velmi rozšíeny.
 
                  
„Poátky kesanství“    Tento obraz se zabývá zmnným postojem k pohanským bohm. Kesanské hodnoty pekrývají ím dále tím více staré zpsoby, rituály a zvyky. Jejich cílem bylo vypuzení starých víceboských náboenství.
 
„Boj“     Zde je znázornn boj kesan proti antickému svtu boh. Zaalo neúprosné taení proti všem ješt existujícím pohanským kultovním rituálm. Ale pes masivní pronásledování tchto kultovních tradicí kesany se  nikdy nepodailo tyto hluboce zakoenné pohanské praktiky úpln vymýtit.
 
„Sbliování“     Tento obraz znázoruje snahu pedstavitel  mst a církve sblíit se s tmi nevymýtitelnými oslavami jara.
 
 
„Masopustní stedovk“     Kesané si vymysleli vlastní interpretaci pohanských rituál. Pod ochranou svaté BEFANIE se poádají masopustní radovánky.
 
„Promna“     Zde je poukázáno na masopustní smyslnou pohodu v klášterech. Commedia dell´arte pináší novou radost ze ivota.
 
„Nový zaátek“     Po vstupu francouzských vojsk do Kolína zaíná nová masopustní éra. Obraz ukazuje hrdinu „Karneval“ a moderní domácí a maškarní plesy.
 

 „Novodobé radovánky“     Radost z úasti na karnevalu, znemonná válkou, ale nyní znovu propukající je znázornna na tomto obraze.  Pouliní karneval byl znovu oiven.
 
„Moderní karneval“     Na tomto obraze je znázornn dnešní karneval v Kolín nad Rýnem.
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 14.11.2017  05:44
 Datum
Jmno
Tma
 14.11.  05:44 Bobo :-)))
 13.11.  10:37 olga jankov
 13.11.  09:47 Zdenek Rich